Svet okolo nás sa mení. Čo to znamená pre vaše investície?

Ako môžu investori využiť meniaci sa svet vo svoj prospech, sa dozviete v článku.

prečítané do 5 minút

19.2.2024

Globalizácia ako zdroj prosperity ukázala svoje slabiny

Covid-19, ruská invázia na Ukrajinu, viaceré regionálne konflikty, obchodná vojna medzi USA a Čínou, kybernetické útoky, klimatické zmeny či ťažko zvládnuteľné migračné vlny boli udalosťami, ktoré poukázali na krehkosť celosvetových dodávateľských reťazcov a hospodárske veľmoci nasmerovali k budovaniu protekcionizmu a rastúcej izolácii. História nám ale hovorí, že investori môžu nájsť v zmenách trendov mnohé príležitosti.

Trend hospodárskej globalizácie od 80. rokov minulého storočia bezpochyby priniesol väčšine svetovej populácie prosperitu a lepšiu kvalitu života. Vďaka znižovaniu bariér pre voľný pohyb pracovnej sily, tovarov a služieb došlo k mohutnému nárastu medzinárodného obchodu.

Na druhej strane spomínané negatívne udalosti vo svete odhalili, že globalizácia prispela k poklesu odolnosti svetovej ekonomiky voči neočakávaným javom. Dlhé dodávateľské reťazce sa ukázali ako zraniteľné, keď krajiny postupne pristupovali k zatváraniu hraníc či k nútenému obmedzovaniu pohybu pracovnej sily.

Ruská invázia na Ukrajinu v roku 2022 odhalila naivné stávky krajín západnej Európy na hospodársky rast, ktorý bol postavený na dodávkach lacného ruského plynu. To spolu s konfliktom v Izraeli a ohrozením námornej prepravy cez úžinu Báb al-Mandab v Červenom mori vyvolalo vo svete obrat smerom k väčšej strategickej nezávislosti.

Tradičné rozloženie síl vo svete sa mení

Tradičná rovnováha síl vo svete medzi rozvinutým Západom a krajinami rozvíjajúcich sa ekonomík sa začala meniť. Následkom je stret medzi hodnotami a záujmami na jednej strane a súťažou o vplyv, zdroje a trhy na strane druhej. Mnohé z krajín, ktorých vnútorné zriadenie sa odchyľuje od nášho západného vnímania liberálnej demokracie, vyvíja čoraz viac aktivít s cieľom narušovať prevládajúcu dominanciu krajín vyspelého Západu. Navyše, tieto rozvíjajúce sa krajiny majú často významné zdroje dôležitých surovín, ako ropa či zemný plyn, ale aj zásoby vzácnych kovov, ako napríklad lítium, ktorých význam rastie v súvislosti s energetickou transformáciou.

Viaceré krajiny tak začali byť menej ochotné zdieľať nové technologické poznatky a obmedzovať prístup k dôležitej infraštruktúre, keď napríklad USA bránia dodávkam najnovšej technológie na výrobu čipov do Číny. Ďalším príkladom je zrušenie spolupráce krajín so spoločnosťou Huawei na budovaní 5G sietí.

Popri prebiehajúcej obchodnej vojne medzi USA a Čínou narastá medzi oboma krajinami aj politické napätie v súvislosti s Taiwanom. Výsledky volieb v posledných rokoch vo viacerých krajinách Západu ukázali nárast nacionalizmu, populizmu, extrémizmu a protekcionizmu. Spoločnosť je rozdelenejšia ako kedykoľvek predtým. Politici v snahe zachovať si alebo uchopiť moc cynicky podporujú náboženské alebo kultúrne rozdiely, názory na klimatické zmeny alebo ruskú agresiu a prispievajú tak k vytváraniu názorových barikád a rastúcej polarizácii spoločnosti.

Budovanie strategickej nezávislosti nemusí viesť k snahe o úplnú sebestačnosť

História nám ukázala, že horšie časy obvykle ľudstvo priviedli na cestu inovácií a zmenám k lepšiemu. Ak si krajiny chcú zachovať svoje postavenie a zdolať výzvy meniaceho sa sveta, musia promptne reagovať. Budovanie strategickej nezávislosti nie je o budovaní úplnej sebestačnosti, ale o hľadaní rovnováhy. Znamená inovácie a investície do diverzifikácie, zvyšovania produktivity, efektívnosti a konkurencieschopnosti. Spoliehať sa na jedno miesto vo výrobnom alebo dodávateľskom reťazci, ktoré sa v mnohých prípadoch nachádza v krajine s nepredvídateľným autoritatívnym režimom, sa ukázalo ako mylné.

Návrat strateného syna

Jednou z hybných síl globalizácie bola snaha o nákladovú efektívnosť výroby a jej presun do krajín s nižšími mzdami. Rastúca digitalizácia a automatizácia ale prináša efekt v podobe zníženia nákladov na pracovnú silu. Dnešné čoraz viac skúšané a narušované obchodné a dodávateľské reťazce tak čelia tlaku na skracovanie a presun výroby späť do krajín svojho pôvodu s cieľom priblížiť výrobu produktov čo najbližšie k zákazníkom. To so sebou prináša nové príležitosti pre rozvoj a rast.

Napríklad jednostranná orientácia na ruský plyn a následná snaha o energetickú nezávislosť viedla k nárastu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Ohrozenie dátovej bezpečnosti viedlo k rozvoju cloud computingu a umelej inteligencie, ktorá sa stala hnacím motorom rastu v roku 2023. Meniacim sa podmienkam sa musí prispôsobiť aj ľudská pracovná sila, čo znamená potrebu neustáleho vzdelávania a špecializácie.

Meniace sa trendy = nové investičné príležitosti

Energetická transformácia, budovanie materiálnej a výrobnej nezávislosti skracovaním dodávateľských reťazcov, inovácie v oblasti ochrany údajov a kybernetickej bezpečnosti či praktické využitie umelej inteligencie, zvyšovanie produktivity prostredníctvom využitia robotiky a automatizácie procesov - to všetko otvára investorom nové investičné príležitosti v prostredí rýchlo meniacich sa geopolitických trendov.

Jednoduchú možnosť investovať do trendov budúcnosti prinášajú tematické akciové fondy vhodné aj pre investorov bez bohatých skúseností či množstva času na analýzy.

Fondy Pre váš svet

Pravidelné investovanie v menších sumách je dobrou formou pre začínajúcich investorov. Tak neváhajte a začnite investovať na tri kliky cez ČSOB SmartBanking.

Chcem vedieť viac

Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktuje vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky ČSOB, u subdistribútorov a na www.csob.sk v časti Fondy / v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad Fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.