Zdravie ako investičná príležitosť

Zdravie je tradične prvé, čo si navzájom želáme. Ak ho nemáme, všetko ostatné stráca zmysel. Všetci chceme byť zdraví a šťastní, chceme byť fyzicky fit, cítiť sa dobre, ale tiež dobre vyzerať. A to čo najdlhšie.

prečítané do 5 minút

14.6.2022

Téma zdravie nie je len o riešení akútnych zdravotných problémov, ale aj o prevencii a o zlepšovaní liečby a zvyšovaní kvality života pri chronických ochoreniach. Medzi najväčšie riziká vzniku chronických ochorení patrí nevhodná strava a nedostatok pohybu, čo tému zdravia opäť výrazne rozširuje.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie chronické choroby stoja za 73 % všetkých úmrtí na svete a 60 % dodatočných globálnych nákladov spojených s chorobami 1 (tento ukazovateľ meria vplyv žitia s chorobami a predčasných úmrtí v dôsledku chorôb). Zlepšovanie zdravotného stavu tak nie je len v záujme jednotlivcov, ale má svoj význam aj z pohľadu ekonomiky jednotlivých krajín, regiónov i celého sveta.

Posledné roky, ktoré poznačila globálna pandémia posunuli zdravie a zdravotnú starostlivosť ešte viac do centra pozornosti.

Inštitút pre metriky a hodnotenie zdravia očakáva, že do roku 2050 dosiahnu globálne výdavky na zdravotnú starostlivosť 15 biliónov dolárov, čiže 9,4 % globálnej ekonomiky. 2

A čo zdravie a megatrendy? Megatrendy sú zásadné zmeny dlhodobého charakteru, ktoré so sebou prinášajú výzvy a príležitosti. Megatrendy menia tvár sveta, v ktorom žijeme a aj oblasť zdravia a zdravotnej starostlivosti je nimi silne ovplyvnená a to hneď niekoľkými:

 • Starnutie populácie: Svetová populácia rastie a jej priemerný vek sa zvyšuje.
 • Rastúci dôraz na zdravie: Výdavky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou rastú v celosvetovom meradle.
 • Transformačné technológie: Inovácie a digitalizácia prinášajú revolúciu do všetkých aspektov zdravotnej starostlivosti.
 • Vzostup významu dát: Využívanie poznatkov z oblasti tzv. veľkých dát umožňuje aj v zdravotníctve prijímať dátami podložené rozhodnutia rýchlo.
 • Absencia zručností: Rastúca digitalizácia prináša so sebou stúpajúci dopyt po technickej expertíze a zodpovedajúcich zručnostiach.
 • Prehlbovanie nerovností: V celosvetovom meradle síce prosperita rastie, ale nie je rozložená rovnomerne a priepasť medzi bohatými a chudobnými sa rozširuje.

Na jednej strane tu máme teda obrovský a stále rastúci záujem o zdravie a príležitosti a výzvy, ktoré prinášajú megatrendy. Na druhej strane stoja spoločnosti, ktoré svojimi produktami a službami prinášajú potrebné riešenia.

Ide o spoločnosti pôsobiace v oblastiach ako sú napríklad:

 • Lieky a biotechnológie: génová terapia, regeneratívna medicína, personalizovaná medicína
 • Diagnostika: domáce testy, röntgen, skenovanie
 • Digitálna zdravotná starostlivosť: online lekárne, zdravotné aplikácie, konzultácie na diaľku
 • Zdravotnícke technológie: robotická chirurgia, senzory glukózy, kardiostimulátory, 3D protézy
 • Geriatrická a nemocničná starostlivosť: nemocnice, ústavná starostlivosť, dialyzačné strediská
 • Zdravotné poistenie a životné poistenie
 • Outsourcing zdravotníckych činností: výroba a testovanie liekov
 • Logistika zdravotníckeho materiálu: špecializované skladovanie a preprava liekov

Starostlivosť o zdravie je zaujímavou témou na investovanie

Investovať do tejto témy môžete, samozrejme, aj samostatne napríklad kúpou akcií konkrétnych spoločností. My vám prinášame možnosť investovať do aktívne spravovaného portfólia niekoľkých desiatok spoločností prostredníctvom nášho fondu PRE ZDRAVIE – KBC Equity Fund We Care, ISIN BE0166584350, ktorý spravuje skúsený správca KBC Asset Management NV, Belgicko.

Základné informácie v kocke:

 • Tematicky zameraný akciový fond – je určený pre dynamických investorov pripravených na zodpovedajúcu mieru kolísania. Vzhľadom na tematické zameranie by nemal tvoriť základ portfólia, ale môže byť jeho skvelým doplnkom.
 • Investovať je možné od 150 EUR jednorazovo v ktorejkoľvek pobočke ČSOB Banky alebo od 15 EUR pravidelne aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking vo vašom mobile.
 • Požiadať o spätný odkup podielov môžete kedykoľvek a peniaze vám budú pripísané na váš účet štandardne do 5 pracovných dní. Netreba však zabúdať, že ide o dlhodobú investíciu, a tak by ste do tohto fondu mali investovať prostriedky, ktoré dlhodobo neplánujete minúť. KBC AM NV ako správca odporúča investičný horizont minimálne 12 rokov.
 • Fond investuje do spoločností po celom svete, takže aj v iných menách ako je EUR, a preto treba počítať s tým, že na výsledok môže mať vplyv aj pohyb menových kurzov.
 • Patrí medzi tzv. zodpovedné fondy, takže do svojho portfólia starostlivo vyberá spoločnosti, ktoré navyše prejdú negatívnym skríningom (nezastaví ich žiadne vylučovacie kritérium), a zároveň patria medzi 80 % najlepších spoločností na základe pozitívneho skríningu zameraného na hodnotenie prísnych kritérií v oblasti ESG (E=životné prostredie, S = sociálne aspekty, G = dobrá správa a riadenie).

1 Zdroj: The High Cost of Chronic Diseases Worldwide (visualcapitalist.com)

2 Zdroj: Past, present, and future of global health financing: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 195 countries, 1995–2050 | Institute for Health Metrics and Evaluation (healthdata.org)

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.