Finančné inštitúcie

Služby pre partnerské banky

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, tradíciám a silnej pozícii na trhu sme spoľahlivým partnerom pre domáce aj zahraničné banky. Ponúkame finančné riešenia a širokú škálu produktov a služieb pre banky:

 • správa účtov,
 • platobné služby,
 • obchodovanie na finančných trhoch,
 • investičné bankovníctvo,
 • spolupráca pri obchodnom financovaní,
 • správa a úschova cenných papierov,
 • ostatné finančné služby.


Zoznam nostro účtov pre komerčné platby

Ccy Názov banky Swift adresa
AUD KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
CAD KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
CNY KBC Bank Hong-Kong KREDHKHX
CZK Československá obchodní banka, a.s., Praha CEKOCZPP
DKK KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
EUR via TARGET2 CEKOSKBX
EUR KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
GBP KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
HUF Kereskedelmi és Hitelbank (K H Bank Zrt.), Budapest OKHBHUHB
CHF KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
JPY KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
NOK KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
PLN KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
RON KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
RUB KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
SEK KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
TRY KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB
USD KBC Bank N.V., Brussels KREDBEBB

Bližšie informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom kontaktov uvedených na našej stránke.


Kontakty

Žižkova 11
811 02 Bratislava
SWIFT kód: CEKOSKBX

Klientski pracovníci pre vzťahy s bankami:
tel.č.: + 421 2 5966 8831, + 421 2 5966 8832
fax: + 421 2 5441 4810

Nebankové finančné inštitúcie

Finančné inštitúcie sú zastrešené útvarom, ktorý zabezpečuje komplexnú obsluhu segmentu nebankové finančné inštitúcie vrátane služieb depozitára z jedného miesta v banke.

Dôležitým atribútom obsluhy klienta útvarom nebankové finančné inštitúcie je zabezpečenie jedného kontaktného miesta medzi bankou a klientom. Klient sa obracia na svojho prideleného vzťahového manažéra s akoukoľvek žiadosťou alebo problémom, ktorý mu pomáha riešiť jeho štandardné aj neštandardné požiadavky. Poskytuje mu rady od tých najjednoduchších produktov až po spoluprácu pri komplikovanejších požiadavkách, ako sú napríklad:

 • vedenie účtov,
 • platobný styk,
 • dokumentárny platobný styk,
 • platobné karty,
 • elektronické bankovníctvo,
 • dealingové a úverové produkty,
 • ďalšie produkty a služby.

Zoznam poskytovaných produktov a služieb nájdete na stránke finančných inštitúcií. Klient už nemusí následne kontaktovať žiadne iné útvary v banke, túto úlohu za neho vykoná pridelený vzťahový manažér.

Výhodou obsluhy útvarom nebankové finančné inštitúcie je dôkladná znalosť príslušných špecifických právnych predpisov a z toho vyplývajúca schopnosť prispôsobiť existujúce bankové produkty špecifickým legislatívnym podmienkam klientov.

Spoločný prevádzkový poriadok

Spoločný prevádzkový poriadok vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaný IAD Investments, správ. spol., a. s. a depozitárom Československou obchodnou bankou, a.s.

Spoločný prevádzkový poriadok vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaný ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. a depozitárom Československou obchodnou bankou, a.s.


Kontakty

Žižkova 11
811 02 Bratislava
SWIFT kód: CEKOSKBX

Klientski pracovníci pre nebankové finančné inštitúcie:
tel.č.: + 421 2 5966 8833, + 421 2 5966 8834
fax: + 421 2 5441 4810

Činnosť depozitára

Služba depozitára za zameriava na dennú kontrolu fondov v správe klienta vyplývajúcu z legislatívy a na základe depozitárskej zmluvy.

Výpis produktov

 • Depozitár pre správcovské spoločnosti (Asset Management) a podielové fondy – činnosť vyplývajúca zo Zákona 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
 • Depozitár pre dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), tzv. II. pilier – činnosť vyplývajúca zo Zákona 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.
 • Depozitár pre doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), tzv. III. pilier – činnosť vyplývajúca zo Zákona 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke Ostatné finančné inštitúcie.


Kontakty

Žižkova 11
811 02 Bratislava
SWIFT kód: CEKOSKBX

Klientski pracovníci pre nebankové finančné inštitúcie:
tel.č.: + 421 2 5966 8833, + 421 2 5966 8834
fax: + 421 2 5441 4810

Produkty

Ponúkame vám správu a úschovu tuzemských a zahraničných cenných papierov a s tým súvisiace činnosti:

Správa portfólia cenných papierov

 • otváranie, vedenie a zatváranie účtov zaknihovaných cenných papierov (vrátane držiteľského účtu),
 • vyporiadanie obchodov s cennými papiermi na základe inštrukcie od vás,
 • úschova listinných cenných papierov,
 • individuálny reporting,

Corporate actions

 • zabezpečovanie ochrany a výkonu práv k cenným papierom,
 • inkaso výnosov plynúcich z cenných papierov,
 • zastupovanie na valnom zhromaždení, prípadne hlasovanie na základe splnomocnenia,
 • ostatné služby vyplývajúce z držby cenných papierov.

Informačný servis

Pre svojich zmluvných klientov a partnerov v oblasti správy cenných papierov poskytujeme informácie o najnovších zmenách na slovenskom kapitálovom trhu prostredníctvom:

Všetky služby poskytujeme v súlade s platnou legislatívou a na základe licencií udelených Národnou bankou Slovenska.


Kontakty

Žižkova 11
811 02 Bratislava
SWIFT kód: CEKOSKBX

tel.č.: + 421 2 5966 8414 - 8419
fax: + 421 2 5441 4811
e-mail: csobcustody@csob.sk


Ocenenia

Ocenenie ABEM
Ocenenie ABEM
Ocenenie ABEM
Ocenenie