Investičná hra

Uvažovali ste niekedy nad tým, ako by ste zúročili svoje financie, keby ste sa mohli vrátiť v čase? My v ČSOB vám to teraz umožníme. Cestujte s nami do minulosti a predstavte si, že vám na cestu pribalíme virtuálny rozpočet 10 000 eur.

Rok 2012 má za sebou nie veľmi priaznivý štart. Už v januári prišlo Francúzsko o AAA rating (najvyšší možný rating krajiny, vyjadrujúci jej spoľahlivosť ako dlžníka) a rating bol znížený aj ďalším ôsmym krajinám eurozóny. V Európe panujú obavy z recesie, v Číne sa spomaľuje tempo ekonomického rastu. Rok 2012 je aj rokom, keď Európa zachraňuje zadĺžené Grécko, v Sýrii prerastie konflikt do občianskej vojny a USA čakajú na jeseň prezidentské voľby.

Vy máte k dispozícii 10 000 eur, ktoré môžete investovať na 10 rokov. Skúste svoje peniaze rozložiť tak, aby ste na jar 2022 dosiahli čo najvyšší zisk. Nezabúdajte, investovať môžete s rôznou mierou rizika.

Pravidelné investovanie si môžete zriadiť jednoducho aj cez ČSOB SmartBanking.
Nízke riziko s potenciálom nižšieho výnosu

Vyvážený pomer rizika a potenciálneho výnosu

Vysoké riziko s potenciálom vysokého výnosu{{ box.label }}

Môžete
investovať ešte

{{ (10000 - eur).toLocaleString().replace(',',' ') }} €

Pozrite sa, ako by ste zhodnotili sumu {{ eur }} eurV roku 2022 by ste mali mať: {{ (parseInt((eur * percentaAll / 10) + eur)).toLocaleString().replace(',',' ')}} €
Zhodnotili by ste tak svoje peniaze o: {{ parseInt(percentaAll * 10) }} %
Miera rizika, ktorú by ste podstúpili:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nízky stupeň
rizika
Vysoký stupeň
rizika

Aký typ investora ste?

Zdá sa, že keď sa rozhodujete o zhodnotení svojich úspor, postupujete nanajvýš opatrne. Uprednostňujete istotu pred možnosťou vyššieho, no menej istého výnosu. Obozretnosť je vždy namieste, ale príliš veľká opatrnosť môže podstatne oddialiť šance na dosiahnutie vašich strednodobých a dlhodobých cieľov.
Navštívte pobočku ČSOB alebo si dohodnite osobné stretnutie, radi vám poradíme.

Zdá sa, že keď sa rozhodujete o zhodnotení svojich peňazí, postupujete rozvážne. Hľadáte zlatú strednú cestu, usilujete sa o kompromis medzi rizikom a výnosom. Pri investíciách máte možnosti prispôsobiť riešenie vždy konkrétnemu cieľu a vďaka doplnkovým investíciám získať dodatočný potenciál výnosu pre svoje dlhodobé ciele.
Navštívte pobočku ČSOB alebo si dohodnite osobné stretnutie, radi vám poradíme.

Zdá sa, že keď sa rozhodujete o zhodnotení svojich úspor, postupujete odvážne. Máte záujem o vysoký výnos a idete si za ním. Z rizika si ťažkú hlavu nerobíte. Keď finančné trhy rastú, je to v poriadku. Netreba však zabúdať na to, že finančné trhy podliehajú výkyvom. Vždy je dobré mať v zálohe rýchlo a ľahko dostupnú rezervu, ktorá kolísaniu trhov odolá.
Navštívte pobočku ČSOB alebo si dohodnite osobné stretnutie, radi vám poradíme.


S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Hodnota investície môže v priebehu jej trvania kolísať, pričom podielnik nemusí dostať späť investovanú čiastku. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja.S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou ČSOB/KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Pri príprave tohto materiálu vychádzala ČSOB/KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom ČSOB/KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých ČSOB/KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži na poskytovanie investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte svojho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a.s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.