Koronavírus

Dôsledky koronavírusu na bankové a poistné služby vyvolávajú mnoho otázok. Vytvorili sme pre Vás zhrnutie odpovedí na často kladené otázky a taktiež informácie týkajúce sa zmeny otváracích hodín.

Fungovanie pobočiek ČSOB v aktuálnej dobe

V súlade s meniacimi sa opatreniami a vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) si vás dovoľujeme informovať o režime fungovania pobočiek ČSOB v čase aktuálnej epidemiologickej situácie a tiež o pokynoch, ktoré je v nich potrebné dodržiavať.

Ak nevyhnutne potrebujete navštíviť pobočku ČSOB, odporúčame vám pred každou návštevou telefonicky kontaktovať danú pobočku ČSOB za účelom preverenia jej dostupnosti. Vždy aktuálne otváracie hodiny všetkých pobočiek ČSOB na Slovensku nájdete na našej webstránke www.csob.sk/kontakty/pobocky-a-bankomaty. Jej otváracie hodiny si môžete rovnako preveriť aj po zavolaní na naše Kontaktné centrum na čísle 0850 111 777.

V súvislosti s Vyhláškou č.98 a č.99/2021 ÚVZ SR vás pri nevyhnutnej návšteve pobočky ČSOB prosíme o:

 • prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 (v prípade nedodržania môže byť klient požiadaný o opustenie priestoru pobočky),
 • dodržiavanie odstupu min. 2 m (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
 • použitie dezinfekcie, príp. jednorazových rukavíc pri vstupe do pobočky,
 • rešpektovanie pokynov personálu z dôvodu nevyhnutnej regulácie počtu klientov v priestore pobočky.

Súčasne vás prosíme o to, aby ste v prípade príznakov akejkoľvek choroby, ako sú zvýšená teplota, kašeľ, kýchanie, celková slabosť a pod., ako aj po návrate zo zahraničia, nenavštevovali pobočku ČSOB. A taktiež o rešpektovanie toho, ak vám pracovník pobočky odmietne poskytnúť finančný servis zo všetkých vyššie uvedených dôvodov.

Ďakujeme za porozumenie.

ČSOB

Odklad splátok úverov

V súvislosti s aktuálnou situáciou platia nové jednotné pravidlá pre odklad splátok úverov. V prípade, ak sa vaša finančná situácia v dôsledku pandémie zhoršila, môžete požiadať o odklad splátok na vašom spotrebnom úvere alebo hypotekárnom úvere na 1 až 9 mesiacov, a to bez poplatku. Pripravili sme pre vás viacero možností, ako o odklad splátok požiadať, tak aby to bolo pre vás čo najkomfortnejšie a najbezpečnejšie - plne elektronicky.

Všetky možnosti, spolu s legislatívnymi pravidlami pre schválenie odkladu, nájdete v nasledujúcom dokumente.

Odklad splátok v dôsledku pandémie Covid-19 bude mať v súlade s jednotnými európskymi pravidlami negatívny vplyv na dostupnosť prípadných ďalších úverov v budúcnosti. Preto vám odporúčame, aby ste odklad splátok zodpovedne zvážili a využili ho iba v prípade, ak si to vaša finančná situácia skutočne vyžaduje. Nárok na požiadanie o odklad splátok v zmysle „lex corona“ máte kedykoľvek počas trvania pandémie, nie je preto potrebné ponáhľať sa so žiadosťou. Odklad splátok totiž neznamená odpustenie splátok a v súlade s legislatívou sa zostatok úveru úročí aj počas obdobia odkladu. Náklady na váš úver tak budú o niečo vyššie, nakoľko dochádza k už spomínanému úročeniu.

 

Žiadosť o odklad odporúčame zvážiť najmä v prípadoch, ak:

 • z dôvodu pandémie ste stratili príjem na dlhšie obdobie
 • pracujete, resp. pracovali ste v zahraničí a v dôsledku pandémie ste prišli o príjem, resp. prácu
 • poberáte dávky (nemocenské/sociálne) ako náhradu príjmu a ich výška nepostačuje na pokrytie nákladov spojených so úhradou splátok
 • nemáte vytvorenú finančnú rezervu vo výške aspoň trojmesačného príjmu

S účinnosťou od 9.4.2020 je možné požiadať o odklad splátok podľa zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v platnom znení.

 

Ako požiadať o odklad splátok:

 • kontaktujte Infolinku ČSOB na čísle 0850 111 777 v čase od 9:00 do 17:00 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky, alebo
 • stiahnite si žiadosť a vyplňte všetky požadované údaje a zašlite e-mailom na adresu: odkladsplatok@csob.sk, následne Vás budeme kontaktovať, alebo
 • vyplnenú žiadosť zašlite poštou na adresu: Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, následne Vás budeme kontaktovať, alebo
 • odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB (aktuálne otváracie hodiny pobočiek).

Dokumenty

 Žiadosť o odklad splátok úverov

 Žiadosť o odklad splátok úverov (EN)

Ako požiadať o predčasné ukončenie odkladu splátok

Dlžník môže kedykoľvek požiadať počas odkladu splátok o predčasné ukončenie odkladu nasledovným spôsobom:

 • emailom po vypísaní žiadosti o predčasné ukončenie odkladu splátok a jej zaslanie na adresu odkladsplatok@csob.sk
 • telefonicky na čísle 0850 111 777
 • poštou/listová zásielka - po vypísaní žiadosti o predčasné ukončenie odkladu splátok a jej zaslanie na adresu:
  ČSOB Banka, a.s.,
  Žižkova 11,
  811 02 Bratislava
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke

V prípade doručenia žiadosti o ukončenie odkladu splátok aspoň 10 kalendárnych dní pred dátumom splátky v danom mesiaci bude riadne splácanie nastavené k dátumu splátky úveru v mesiaci nasledujúcom po najbližšej splátke. Inak sa nastavenie riadneho splácania môže posunúť o ďalší mesiac.

Príklad 1: Splátka úveru 15.5.2020, žiadosť o ukončenie odkladu doručená do Banky do 5.5.2020, riadna splátka splatná od 15.6.2020.
Príklad 2: Splátka úveru 15.5.2020, žiadosť o ukončenie odkladu doručená do Banky po 5.5.2020, riadna splátka splatná od 15.7.2020.

Ak ste žiadali o predĺženie splatnosti úveru o dobu odkladu, tak predĺženie bude zodpovedať skutočne využitej dobe odkladu.
K ukončeniu odkladu splátok a výške mesačnej splátky Vám bude zaslané oznámenie.

 Žiadosť o predčasné ukončenie

Odklad splátok úverov zo Stavebnej sporiteľne

Odklad splátok sa týka úverov v zmysle zákona o úveroch na bývanie ako aj úverov v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Zákon sa nevzťahuje na úvery v programe OBNOVA.

Postup žiadosti o odklad splátok:

 1. Stiahnite si Žiadosť o odklad splátok úverov zo stavebnej sporiteľne a vyplňte všetky požadované údaje
 2. Vyplnenú žiadosť o odklad splátok zašlite:
  1. e-mailom na adresu: vymahanieSP@csob.sk, alebo
  2. kontaktujte Infolinku ČSOB SP na čísle 0800 111 303 počas pracovných dní v čase od 9:00 do 17:00 a vyplňte žiadosť o odklad telefonicky (mimo uvedených hodín prosím použite e-mailovú komunikáciu spomenutú vyššie) alebo
  3. poštou na adresu: ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, alebo
  4. odovzdajte osobne na akejkoľvek pobočke ČSOB alebo ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s., pričom jej aktuálne otváracie hodiny si prosím overte na Infolinke ČSOB SP na telefónnom čísle 0800 111 303

Odporúčame Vám pre doručenie využiť možnosť zaslať žiadosť o odklad splátok e-mailom na adresu vymahanieSP@csob.sk, prípadne telefonicky kontaktovať našu Infolinku.

Dokumenty

 Žiadosť o odklad splátok úverov zo stavebnej sporiteľne

 Žiadosť o zrušenie odkladu splátok

 Bližšie informácie k odkladu splátok úverov zo stavebnej sporiteľne

Potrebujete vedieť viac?

Pozrite si Najčastejšie otázky a odpovede k odkladu splátok úverov.

Odklad splátok úverov

 

Kalkulačka splátok úveru po odklade

Kalkulačka slúži na orientačný výpočet výšky splátok Vášho úveru po odklade splátok. Má informatívny charakter a kompletné informácie získate po posúdení žiadosti ČSOB bankou.

EUR

EUR

%
Prepočítaj