Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Cestujte so Smart účtom“

Organizátor akcie

Akciu „Cestujte so Smart účtom“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“).

Podmienky účasti

Predmetom akcie je motivácia klientov ČSOB plniť podmienky akcie a to peňažnou odmenou až do výšky 100 Eur, ktorú ČSOB vyplatí v termínoch stanovených týmto Štatútom definovaných v časti Poskytnutie Odmeny. Akcia je určená pre fyzické osoby - rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 02.05.2023 do 31.07.2023 (teda ku dňu 01.05.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň
 • si zriadia ČSOB Smart účet, tj uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 02.05.2023 do 31.07.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, alebo cez mobilnú bankovú aplikáciu ČSOB SmartBanking,

Pre získanie peňažnej odmeny musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

 1. Časť SmartSlužby+

  Bonus až 40 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak využijú jednu zo služieb SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking, ktorými sú IDS BK, ZSSK alebo ParkDots a zároveň realizujú úhradu aspoň za jednu menovanú službu prevodom z ČSOB Smart účtu za daný mesiac. Za každý mesiac, počas trvania kampane od 02.05.2023 do 31.08.2023, v ktorom splnia vyššie uvedené podmienky získajú klienti 10 Eur.

 2. Časť Kreditný obrat na ČSOB Smart účte

  Bonus 30 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak kreditný obrat na ich ČSOB Smart účte bol min. 400 Eur (v 1 transakcii) v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) po dobu min. dvoch mesiacov od 2. 5. 2023 do 31.8. 2023. (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci jún 2023, na priznanie bonusu je potrebné mať kreditný obrat na ČSOB Smart účte min. 400 Eur po dobu min. dvoch mesiacov v priebehu mesiacov jún, júl alebo august 2023.)

 3. Časť Pravidelné investovanie

  Bonus 30 Eur získajú účastníci akcie v prípade:

  • ak si zriadia (online prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking alebo v pobočke) nový Investičný program (t. j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred 02. 05. 2023) (ďalej len „Investičný program“),
  • ak v rámci Investičného programu zrealizujú aspoň jednu platbu zo svojho Smart účtu, pričom táto platba musí byť zrealizovaná (t. j. pripísaná na účet príslušného fondu) najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zriadil Smart účet.

   a zároveň
  • uvedenú platbu s riadnym označením (t.j. variabilným symbolom konkrétneho účastníka) zrealizujú v minimálnej výške 15 eur (vrátane vstupného poplatku) prostredníctvom trvalého príkazu (a to aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking),
  • jeden účastník získa len jednu odmenu od banky bez ohľadu na to, koľko nových Investičných programov si zriadi.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 2.5.2023 a končí dňa 31.8.2023.

Odmena

 1. Časť SmartSlužby+

  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške až 40 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti Časť A.

 2. Časť Kreditný obrat na ČSOB Smart účte

  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 30 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti Časť B.

 3. Časť Pravidelné investovanie

  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 30 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti Časť C.

Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná postupne a nezávisle od ostatných častí.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Cestujte so Smart účtom“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

 • Odmena bude klientom, ktorí splnia podmienky častí A, B a C akcie, najneskôr do 30.09.2023 pripísaná na Smart účet
 • V čase pripísania Odmeny musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet naďalej zriadený

Ak účastník odmietne Odmenu prevziať alebo Odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto Odmenu a Odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 1.5.2023

 

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.