Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Nakupujte s Pohodou“

Organizátor akcie

Akciu „Nakupujte s Pohodoupre nových klientov organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 18 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 (teda ku dňu 30.09.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň
 • si zriadia ČSOB účet Pohoda alebo ČSOB účet Extra Pohoda, tj uzatvoria zmluvu o ČSOB účte Pohoda alebo ČSOB účte Extra Pohoda v období od 01.10.2023 do 31.12.2023.
 1. Časť vedenie účtu bez poplatku.
  Klienti spĺňajúci vyššie uvedené podmienky akcie získajú účet/balík služieb ČSOB Pohoda (ďalej len “balík Pohoda”) alebo ČSOB Extra Pohoda (ďalej len “balík Extra Pohoda“) a to bez poplatku za jeho vedenie na 12 mesiacov. Poplatky nad rámec balíka Pohoda a poplatky nad rámec balíka Extra Pohoda (t.j.: Platby (bez kariet), Platobné karty a hotovosť Prečerpanie a súvisiace služby) nespadajú pod túto akciu a nie sú predmetom odmeny.

  Pre získanie ktorejkoľvek nižšie uvedenej odmeny musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

 2. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy o ČSOB účte Pohoda alebo ČSOB účte Extra Pohoda v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 prihlásia aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking, kde otvoria v sekcii SmartSlužby+ službu eBločky.
 3. Časť platba platobnou kartou k balíku Pohoda alebo balíku Extra Pohoda
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie zrealizujú platbu/ platby platobnou kartou vydanou k balíku Pohoda alebo balíku Extra Pohoda v celkovej sume minimálne 100 EUR v termíne od 01.10.2023 do 15.01.2024.
 4. Časť prenos účtu
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie podajú žiadosť o presun platobného účtu, v ktorej požiadajú o zrušenie platobného účtu vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb a v čase vyhodnotenia nebude evidované storno žiadosti o presun platobného účtu.

Odmeny spolu až do výšky 150 Eur sú určené pre prvých 10 000 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto Štatúte v časti B, C, D alebo podmienky v Štatúte akcie „Nakupujte, scanujte a získajte odmenu“ v časti A, B,C. Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná nezávisle od ostatných častí.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.10.2023 a končí dňa 15.01.2024.

Odmena

 1. Časť vedenie účtu bez poplatku.
  Odmenou v tejto akcii je vedenie balíka Pohoda alebo balíka Extra Pohoda bez poplatku na 12 mesiacov účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti A)
 2. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na účet Pohoda alebo Extra Pohoda účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti B) Časť ČSOB SmartBanking a eBločky.
 3. Časť platba platobnou kartou k balíku Pohoda alebo balíku Extra Pohoda
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na účet Pohoda alebo Extra Pohoda účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti C) Časť platba platobnou kartou k balíku Pohoda alebo balíku Extra Pohoda.
 4. Časť prenos účtu
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na účet Pohoda alebo Extra Pohoda účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti D) Časť prenos účtu.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Poskytnutie zľavy z poplatku nemá pre príjemcu žiadne dopady z pohľadu dane z príjmov.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Nakupujte s Pohodou“, použité na priradenie odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v časti B, C a D nasledovne:

 • odmena až do výšky 150 Eur bude klientom, ktorí splnia podmienky akcie pripísaná najneskôr do 31.01.2024 na ich účet ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda
 • v čase pripísania odmeny musia mať klienti účet ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Organizátor akcie zabezpečí nastavenie odmeny - zľavy účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v časti A nasledovne:

 • Nastavenie odmeny - zľavy na balíku Pohoda alebo Extra Pohoda na vedenie účtu bez poplatku na obdobie 12 mesiacov od dátumu otvorenia účtu bude prebiehať na mesačnej báze od 01.11.2023, najneskôr do 31.01.2024,
 • V čase nastavenia benefitu musia mať klienti svoj účet ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda, naďalej zriadený.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.9.2023

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu

 

 

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU AKCIE „Nakupujte s Pohodou”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie „Nakupujte s Pohodou” zo dňa 29.09.2023 nasledovne:

v časti Podmienky účasti

 1. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky

Ak účastník splnil podmienky v časti B tejto akcie a súčasne v časti A akcie “Nakupujte, scanujte a získajte odmenu”, nárok na získanie odmeny má iba jeden krát.

 

v časti Odmena

 1. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky

V prípade zriadenia viac ako jedného ČSOB účtu v rámci tejto akcie alebo akcie “Nakupujte, scanujte a získajte odmenu” bude odmena vyplatená len na ČSOB účet zriadený ako prvý.

Ostatné časti textu Štatútu akcie „ Nakupujte s Pohodou” zo dňa 29.09.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 19.10.2023

 

DODATOK Č. 2 K ŠTATÚTU AKCIE „Nakupujte s Pohodou”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie „Nakupujte s Pohodou” zo dňa 29.09.2023 nasledovne:

v časti Podmienky účasti sa mení nasledovné:

Odmeny spolu až do výšky 150 Eur sú určené pre prvých 20 000 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto Štatúte v časti B, C, D alebo podmienky v Štatúte akcie „Nakupujte, scanujte a získajte odmenu“ v časti A, B,C. Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná nezávisle od ostatných častí.

Ostatné časti textu Štatútu akcie „ Nakupujte s Pohodou” zo dňa 29.09.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 13.12.2023