Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Nakupujte, scanujte a získajte odmenu“

Organizátor akcie

Akciu „Nakupujte, scanujte a získajte odmenupre nových klientov organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby rezidenti – občania SR vo veku od 18 rokov, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 (teda ku dňu 30.09.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň
 • si zriadia ČSOB Smart účet, tj uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk,alebo cez mobilnú bankovú aplikáciu ČSOB SmartBanking.

Pre získanie ktorejkoľvek nižšie uvedenej odmeny musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

 1. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy o ČSOB Smart účte v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 prihlásia aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking, kde otvoria v sekcii SmartSlužby+ službu eBločky.
 2. Časť platba platobnou kartou k ČSOB Smart účtu
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie zrealizujú platbu/platby platobnou kartou vydanou k ČSOB Smart účtu v celkovej sume minimálne 100 Eur v termíne od 01.10.2023 do 15.01.2024.
 3. Časť prenos účtu
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie podajú žiadosť o presun platobného účtu, v ktorej požiadajú o zrušenie platobného účtu vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb a v čase vyhodnotenia nebude evidované storno žiadosti o presun platobného účtu.

Odmeny spolu až do výšky 150 Eur sú určené pre prvých 10 000 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto Štatúte v časti A, B, C alebo podmienky v Štatúte Nakupujte s Pohodou v časti B, C, D.

Túto akciu nie je možné kombinovať s akciou PatronGO.

Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná nezávisle od ostatných častí.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.10.2023 a končí dňa 15.01.2024.

Odmena

 1. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na Smart účet účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti A) Časť ČSOB SmartBanking a eBločky.
 2. Časť platba platobnou kartou k ČSOB Smart účtu
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na Smart účet účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti B) Časť platba platobnou kartou k ČSOB Smart účtu.
 3. Časť prenos účtu
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na Smart účet účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti C) Časť prenos účtu.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Nakupujte, scanujte a získajte odmenu“, použité na priradenie odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

 • odmena až do výšky 150 Eur bude klientom, ktorí splnia podmienky akcie pripísaná najneskôr do 31.01.2024 na ich Smart účet
 • v čase pripísania odmeny musia mať klienti Smart účet, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.9.2023

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu

 

 

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU AKCIE „Nakupujte, scanujte a získajte odmenu”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Nakupujte, scanujte a získajte odmenu” zo dňa 29.09.2023 nasledovne:

v časti Podmienky účasti

 1. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky

Ak účastník splnil podmienky v časti B tejto akcie a súčasne v časti A akcie “Nakupujte s Pohodou”, nárok na získanie odmeny má iba jeden krát.

 

v časti Odmena

 1. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky

V prípade zriadenia viac ako jedného ČSOB účtu v rámci tejto akcie alebo akcie “Nakupujte s Pohodou” bude odmena vyplatená len na ČSOB účet zriadený ako prvý.

Ostatné časti textu Štatútu akcie „ Nakupujte, scanujte a získajte odmenu” zo dňa 29.09.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 19.10.2023

 

DODATOK Č. 2 K ŠTATÚTU AKCIE „Nakupujte, scanujte a získajte odmenu”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Nakupujte, scanujte a získajte odmenu” zo dňa 29.09.2023 nasledovne:

v časti Podmienky účasti sa mení nasledovné:

Odmeny spolu až do výšky 150 Eur sú určené pre prvých 20 000 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto Štatúte v časti A, B, C alebo podmienky v Štatúte Nakupujte s Pohodou v časti B, C, D.

Ostatné časti textu Štatútu akcie „ Nakupujte, scanujte a získajte odmenu” zo dňa 29.09.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 13.12.2023