Investičný Zoom: Úrokové sadzby pomaly zostupujú z vrcholu

Podľa našich predpokladov sme sa u nás v eurozóne dočkali poklesu úrokových sadzieb už v júni. Umožnila to rýchlejšie klesajúca inflácia, ktorá sa blíži k dvojpercentnému cieľu a očakávané oživenie európskej ekonomiky. Naopak, rastúce mzdy, vysoká zamestnanosť a spotrebiteľské výdavky v USA neumožňujú americkej centrálnej banke tak skoré znižovanie úrokov.

prečítané do 5 minút

20.6.2024

Pozrite sa s nami bližšie na to, čo dôležité sa nedávno udialo na finančných trhoch.

 • Po 5 rokoch začali úrokové sadzby u nás v eurozóne klesať.
 • V USA sa termín znižovania úrokových sadzieb posúva na neskôr.
 • Spríjemnite si leto investíciou do našich zmiešaných fondov za zvýhodnených podmienok.

Prvé zníženie úrokových sadzieb v eurozóne po piatich rokoch

Európska centrálna banka (ECB) podľa našich predpokladov na júnovom zasadnutí znížila kľúčové úrokové sadzby o štvrť percentného bodu. K zníženiu sadzieb došlo po takmer piatich rokoch, od kedy centrálna banka začala zvyšovať úroky s cieľom dostať pod kontrolu rastúcu infláciu.

Aké kroky od centrálnej banky môžeme očakávať ďalej? Napriek spomaleniu a výhľadu na ďalší pokles inflácie centrálna banka ešte neoslavuje víťazstvo a udržiava prísnu menovú politiku. Budúce rozhodnutia o znížení sadzieb príjme len na základe prichádzajúcich údajov, ktoré musia jasne potvrdiť, že inflácia je na správnej ceste smerom k dvojpercentnému inflačnému cieľu.

Americký trh práce naďalej silný, úrokové sadzby v USA poklesnú neskôr

Na druhej strane Atlantiku, v USA, je vývoj odlišný. Májové údaje z amerického trhu práce prekvapili finančné trhy negatívne. Trhové očakávania rastu miezd a tvorby nových pracovných miest boli totiž nastavené omnoho nižšie, než bola skutočnosť. Spolu so silnými spotrebiteľskými výdavkami amerických domácností a infláciou nad 3 % to znamená, že centrálna banka Fed v júni sadzby neznížila a urobí tak až neskôr, zrejme ku koncu tohto roka. Na druhej strane, trhy trochu ukľudnilo oznámenie, že zvyšovanie sadzieb nehrozí.

Údaje z USA a výsledky volieb do Európskeho parlamentu spôsobili v prvej polovici júna rozkolísali finančné trhy, keď v reakcii na silu trhu práce v USA a vyhlásenie predčasných volieb vo Francúzsku ceny akcií aj dlhopisov klesli.

Investujte celé leto výhodne a bez starostí

 • Napriek kolísavosti finančných trhov pod vplyvom vývoja v USA a v Európe sa od začiatku roka akciám naďalej darí prepisovať nové rekordy a vďaka klesajúcej inflácii a znižovaniu úrokových sadzieb aktuálne doba popraje aj dlhopisom, ktoré v predchádzajúcich rokoch prinášali len veľmi nízke výnosy.
 • To aktuálne vytvára veľmi dobrú príležitosť na zhodnotenie investícií do zmiešaných fondov, ktoré predstavujú z hľadiska pomeru rizika a výnosu veľmi dobrú možnosť aj pre začínajúcich či opatrnejších investorov.
 • V portfóliu zmiešaných fondov sú zastúpené akciová aj dlhopisová zložka, ktorých pomer je nastavený podľa typu investora a navyše sa do určitej miery prispôsobuje aktuálnemu a očakávanému vývoju na finančných trhoch.
  • Akcie prinášajú dlhodobo najvyššie zhodnotenie, no na druhej strane aj vyššiu mieru rizika, keďže akciové trhy sú výrazne kolísavé.
  • Dlhopisy prinášajú do zmiešaných portfólií vyššiu odolnosť voči poklesom pri kolísavosti finančných trhov. Dlhopisy, prirodzene, prinášajú o čosi nižšie zhodnotenie oproti akciám, no prispievajú k stabilite výnosov v zmiešaných portfóliách.
 • Ak s investovaním začínate alebo uprednostňujete bezstarostné investovanie, pri ktorom najviac práce nechávate na pleciach správcovskej spoločnosti, zmiešané fondy môžu byť pre vás tou správnou voľbou.
 • Možnosť ochutnať investovanie do zmiešaných fondov alebo využiť aktuálny potenciál dlhopisov, keď už do nich investujete, vám počas leta spríjemníme zvýhodnenými podmienkami. Stačí navštíviť ktorúkoľvek pobočku ČSOB banky alebo zrealizovať investíciu online cez ČSOB SmartBanking a od júna do augusta investujete do zmiešaných fondov ČSOB Vyvážený, ČSOB Fér Vyvážený RI, ČSOB Rastový a ČSOB Fér Rastový RI bez vstupných poplatkov.

Investičná stratégia KBC Asset Management reagovala na zmeny

 • Investičnú stratégiu máme aktuálne vyváženú. Akcie, dlhopisy aj hotovosť držíme na neutrálnej úrovni.
 • Pri akciách uprednostňujeme defenzívne sektory akými sú výroba tovarov dennej spotreby a zdravotníctvo. Mierne navýšenú váhu máme pri akciách európskych bánk a poisťovní. Oddialenie termínu znižovania sadzieb v USA prispelo k zníženiu váhy sektora softvéru v našom akciovom portfóliu.
 • Pri dlhopisoch očakávame, že ich výnosy sú blízko vrcholu. Aktuálne vysoké výnosy štátnych dlhopisov sme využili k miernemu predĺženiu priemernej splatnosti portfólia. To nám umožní participovať na vysokých výnosoch dlhopisov a zarobiť na raste ich cien pri poklese úrokových sadzieb v priebehu druhej polovice roka.

AKCIE

DLHOPISY

HOTOVOSŤ

A čo očakávame v najbližšom období?

 • V Európe očakávame postupné zotavenie a oživenie hospodárskeho rastu. Naopak, ekonomika USA postupne stráca dynamiku rastu, inflácia klesá pomalšie a stabilizovala sa okolo úrovne 3 %.
 • Centrálne banky sú tak opatrné a výraznejšie znižovanie sadzieb posúvajú na druhú polovicu roka.
 • Akcie pokračujú v prepisovaní nových rekordov hlavne vďaka téme umelej inteligencie a hoci v najbližšom období na trhoch nečakáme výraznejšie korekcie, nemôžeme vylúčiť zvýšenú kolísavosť. Pretrvávajúce geopolitické napätie, či jesenné voľby prezidenta v USA môžu na trhy prinášať neistotu a krátkodobé výkyvy cien. Prípadné poklesy trhov je preto vhodné využiť k mimoriadnym nákupom podielov za výhodnejšie ceny.

Myslite na svoju lepšiu finančnú budúcnosť. Budeme radi, ak na ceste k nej budete kráčať so skupinou ČSOB a správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management.

Odborný garant článku:

Rastislav Kráľ

investičný analytik
KBC Asset Management Slovensko

S investíciou do fondu je spojené aj riziko.Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“). Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí. Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. Indexy použité v tomto materiáli sú duševným vlastníctvom (vrátane registrovaných obchodných známok) dotknutých spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií („poskytovatelia licencie“), ktoré sa používajú na základe licencie. Poskytovatelia licencie žiadnym spôsobom nesponzorujú, neschvaľujú, nepredávajú či nepropagujú finančné nástroje založené na týchto indexoch a žiaden z poskytovateľov licencie nenesie v súvislosti s nimi žiadnu zodpovednosť.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.