Udržateľnosť je súčasťou DNA v skupine KBC

Pred 30 rokmi vznikol prvý zodpovedný investičný fond skupiny KBC. Dnes má KBC Asset Management na svojom konte ocenenie v kategórii „Najudržateľnejšia spoločnosť v odvetví investícií“ podľa magazínu World Finance.

prečítané do 5 minút

7.9.2022

Udržateľnosť ako filozofia

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou celej skupiny KBC v Belgicku, Maďarsku, Českej republike, Bulharsku a na Slovensku. Základom KBC stratégie udržateľnosti sú tri kľúčové myšlienky: zvýšenie pozitívneho vplyvu na spoločnosť, obmedzenie negatívneho vplyvu na spoločnosť a podpora zodpovedného správania všetkých zamestnancov KBC.

Prvými udržateľnými fondmi v KBC boli tematické fondy, ktoré reagovali na obavy týkajúce sa životného prostredia. Od uvedenia prvého zodpovedného fondu v roku 1992 pravidelne prináša nové investičné riešenia. Správcovská spoločnosť KBC Asset Management je prvou finančnou inštitúciou v Belgicku, ktorá založila vlastné Výskumné oddelenie zodpovedného investovania a uviedla do života myšlienku „Najlepší vo svojej triede“. Podniky tak boli hodnotené podľa troch pilierov: ochrana životného prostredia, sociálne aspekty a správa a riadenie podnikov.

Zodpovedné investovanie ako štandard v skupine KBC

Investori očakávajú od spoločností, do ktorých investujú zodpovedný prístup. V roku 2021 smerovalo 64 % nových investícií belgických klientov do zodpovedných fondov. Len o pár mesiacov neskôr v prvom štvrťroku 2022 to bolo až 74 %. Záujem investorov odzrkadľuje aj celkový nárast objemu aktív pod správou. Zodpovedné fondy sa postupne stávajú populárne aj medzi klientmi ČSOB na Slovensku. Od začiatku roka 2022 smerovalo do zodpovedných fondov v správe slovenskej pobočky KBC Asset Management až 29 % hrubých predajov.

Skupina KBC patrí medzi popredné finančné skupiny v Európe, jej súčasťou je aj ČSOB Finančná skupina. Správcovská spoločnosť KBC Asset Management N.V., ktorej slovenská pobočka prináša na slovenský trh jednu z najširších ponúk investičných fondov. Slovenskí investori majú na výber 6 zodpovedných alebo udržateľných fondov. Ide o 2 zmiešané zodpovedné zberné fondy: ČSOB Fér Vyvážený, ČSOB Fér Rastový, 2 tematické zodpovedné fondy: KBC Equity Fund We Care a KBC Equity Fund We Shape, ako aj 2 tematické udržateľné fondy: KBC Eco Fund Water a KBC Eco Fund Climate Change.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.