SPRÁVA
O SPOLOČENSKEJ
ZODPOVEDNOSTI
2022

OBSAH

   
 

Táto správa sa zameriava na stratégiu udržateľnosti. Obsahuje dáta o udržateľnosti a je určená pre každého, koho táto téma zaujíma: investorov, kolegov, klientov, expertov na oblasť udržateľnosti, obchodných partnerov, klientov a neziskové organizácie.

NAŠE ĎALŠIE SPRÁVY:

 

VÝROČNÁ SPRÁVA

Informácie o našom obchodnom modeli, stratégii a finančnej výkonnosti prináša Výročná správa.

SUSTAINABILITY REPORT

Naše aktivity sú tiež súčasťou reportu materskej skupiny KBC.

 

VIAC O DÁTACH

Väčšina dát, na ktoré sa v správe odvolávame, bola zozbieraná v období od 1. októbra 2021 do 30. septembra 2022.

 
 

ÚVODNÉ SLOVO
DANIELA KOLLÁRA

Vážené čitateľky, vážení čitatelia, vlani som aj na tomto mieste konštatoval, že rok 2021 bol raz opäť taký, ako žiadny iný. To som ešte netušil, že pár dní po dopísaní príhovoru za našou východnou hranicou vypukne vojna, ktorá je v prvom rade ľudskou tragédiou. Rok 2022 bol preto pre nás v ČSOB aj rokom prispôsobovania sa na nové podmienky – od prijímania krokov na pomoc odídencom z Ukrajiny po dopady neistého ekonomického vývoja.
Uplynulých dvanásť mesiacov bolo tiež charakterizovaných investíciami do spoločnosti a krajiny, v ktorej pôsobíme. Do podpory ekológie, zdravia detí, pohybu a vzdelávania sme prostredníctvom našej ČSOB nadácie investovali stovky tisíc eur. V ČSOB sme presvedčení o tom, že takýto typ investícií má garantované zhodnotenie v podobe lepšej budúcnosti.
Hoci sa vzdelávaniu, najmä finančnému, venujeme dlhodobo, v roku 2022 sme sa rozhodli posilniť tento pilier s dôrazom na digitálne vzdelávanie. V súlade s našimi obchodnými cieľmi aj stratégiou spoločenskej zodpovednosti naďalej motivujeme klientov k zodpovednému investovaniu. Je pre nás samozrejmosťou viesť klientov k podporovaniu podnikateľských subjektov, ktoré rešpektujú hodnoty trvalej udržateľnosti. Až 25 % predaja fondov tvorili v roku 2022 zodpovedné fondy.

K zodpovednému investovaniu, a to do vlastnej prevádzky, motivujeme aj samotné firmy a podnikateľov. A to aj prostredníctvom Programu udržateľného financovania. Osobne som mimoriadne hrdý na to, že sme sa v máji 2022 pridali k Charte diverzity, dobrovoľníckej iniciatíve firiem na podporu inklúzie na pracoviskách. Ako signatár sme sa zaviazali vytvárať a udržiavať také pracovné prostredie, v ktorom sa budú zamestnankyne a zamestnanci cítiť bezpečne bez ohľadu na svoje pohlavie, vek, náboženstvo či sexuálnu orientáciu.
S odhodlaním sme tiež prijali výzvu českých kolegov a zasúťažili si s nimi v zbieraní odpadkov. Vďaka nim sme s kolegyňami a kolegami čistili svoje okolie po celom Slovensku.
Nepoviem nič nové, ak pripomeniem, že Slovensko dlhodobo čelí problému generačnej chudoby. Cesta von však existuje. Veríme v pozitívnu zmenu, a preto sme vlani darovaním osobných automobilov podporili organizáciu Cesta von, ktorá prostredníctvom omám vedie už najmenšie deti a ich rodičov v rómskych osadách k vzdelávaniu.
Zodpovedný prístup v podnikaní, tak z pohľadu etiky, ako aj dopadov na celú spoločnosť a životné prostredie, už dávno nemôže byť iba niečo, čo je želané, ale musí ísť o štandard.

My na úrovni skupiny ČSOB na Slovensku, ako aj v rámci nadnárodných štruktúr, v ktorých pôsobíme, máme tieto atribúty dlhodobo a detailne ukotvené v rámci firemnej stratégie, o čom svedčia aj nasledujúce strany tejto Správy o spoločenskej zodpovednosti. Prajem vám zaujímavé a najmä inšpiratívne čítanie.


 

 

O NÁS

ČSOB Finančná skupina poskytuje široké portfólio produktov a služieb tak individuálnym klientkam a klientom, ako aj malým a stredným podnikateľom, korporátnemu segmentu a tiež privátnym klientom.

V portfóliu našich produktov a služieb nechýbajú hypotéky, bežné účty, spotrebné úvery, sporiace a investičné produkty, elektronické bankovníctvo, zodpovedné fondy, správa a úschova cenných papierov, produkty životného a neživotného poistenia, ako aj lízingové produkty.

NÁŠ CIEĽ A AMBÍCIE

Naším cieľom je sprostredkovávať klientkam a klientom profesionalitu, komfort a spoľahlivosť finančných služieb bez ohľadu na to, či preferujú osobný kontakt v pobočke alebo pohodlnú správu financií v mobile. Prostredníctvom moderných komunikačných technológií poskytujeme produktové riešenia a poradenstvo založené na pochopení individuálnych potrieb.

Zakladáme si na osobnom prístupe ku klientovi, ktorý sa stal súčasťou aj nášho sloganu „ČSOB. Pre Vás osobne.“

 
 
 

NAŠA OBCHODNÁ STRATÉGIA
JE ZALOŽENÁ NA TÝCHTO PRINCÍPOCH:

 

KLIENT V CENTRE
POZORNOSTI

Záujmy klientok a klientov kladieme na prvé miesto všetkého, čo robíme.

UDRŽATEĽNÝ
RAST

Pri dodržiavaní firemných cieľov sa zameriavame na udržateľný rast.

ROLA
V SPOLOČNOSTI

Vnímame svoju zodpovednosť voči spoločnosti a lokálnym podnikateľom.

BANKOPOISTENIE

Zákazníkom ponúkame jedinečnú bankopoistnú skúsenosť.

PEARL+

Staviame na hodnotách firemnej kultúry Pearl+, ktorými sú osobné nasadenie, osobný dosah, zodpovednosť, rešpekt a lokálne rozhodovanie.


 
 

STRATÉGIA A HODNOTY

 
 

STRATÉGIA UDRŽATEĽNOSTI

ČSOB STRATÉGIA ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA STOJÍ NA ŠTYROCH PILIEROCH:

 
 

Tieto oblasti vychádzajú zo stratégie materskej skupiny KBC, no prispôsobili sme ich lokálnych podmienkam.

 

VEREJNOPROSPEŠNÉ PROJEKTY PODPORUJEME PROSTREDNÍCTVOM ČSOB NADÁCIE,
KTORÁ PRIORITNE PODPORUJE AKTIVITY V OBLASTIACH:

 
 

ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

 

Neustále sa usilujeme o zníženie nášho vplyvu na životné prostredie. Všade tam, kde je to možné, prechádzame na energiu z udržateľných zdrojov. Naším cieľom je do roku 2030 zredukovať emisie tvorené vlastnou činnosťou o 80 % oproti roku 2015 a využívať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Pri zavádzaní potrebných opatrení sa opierame o Integrovaný systém riadenia ochrany životného prostredia a efektívneho využívania energií v súlade s normami ISO 14001 a ISO 50001 a Environmentálnu politiku. V rámci 5-ročnej spolupráce so Správou Tatranského národného parku sme sa zaviazali vysadiť 150 000 stromov do roku 2024. V roku 2022 sme prispeli na výsadbu 35 000 stromov. Okrem toho podporujeme revitalizáciu horských studničiek v národných parkoch Poloniny a Veľká Fatra.

PODPORA
PODNIKATEĽOV

 

Podnikateľkám a podnikateľom, či už začínajúcim, alebo dlhodobo pôsobiacim, ponúkame viaceré smart riešenia. Zároveň dbáme na transparentnosť v podnikaní, ktoré upravujú politiky a kódexy vo vzťahu k tretím stranám, vo vzťahu k zamestnancom, v oblasti boja proti korupcii a v oblasti ochrany životného prostredia.
Podnikateľov motivujeme k znižovaniu uhlíkovej stopy aj prostredníctvom Programu udržateľného financovania. Okrem nových projektov, prispievajúcich k ochrane životného prostredia, podporujeme tiež tranzitné financovanie, napr. pri zmene výroby energií z fosílnych palív na geotermálnu energiu alebo z iných obnoviteľných zdrojov.

ZAMESTNANCI

 

Vieme, že úspešnú firmu tvoria ľudia, a naše kolegyne a kolegov si vážime. ČSOB ponúka zamestnancom viaceré benefity, zvýhodnené produkty aj dni voľna navyše. Okrem toho kolegov motivujeme k dobrovoľníctvu a pripravujeme pre nich viaceré eventy, na ktorých môžu ukázať svoju dobrú vôľu, napr. vianočné či veľkonočné trhy.

STAROSTLIVOSŤ
O KOMUNITU

 

Už od roku 2008 sme generálnym partnerom najväčšieho športového podujatia v hlavnom meste ČSOB Bratislava Marathon. Prispievame tak k aktívnemu životnému štýlu všetkých vekových kategórií – od „lezúňov“ po seniorov. V roku 2022 sme po prvý raz zorganizovali swap – výmenu oblečenia v centrále ČSOB, ktorý navštívilo takmer 500 ľudí. Pomohli sme tak upriamiť pozornosť na tému pomalej módy a šetrenia vodou, ktorá sa pri výrobe oblečenia spotrebuje. Návštevníci mali možnosť prispieť na revitalizáciu horských studničiek.

Nezabúdame ani na detské zdravie. Od roku 2011 podporujeme Nadáciu Detského kardiocentra. V roku 2022 však nešlo len o finančnú podporu, ale tiež o dobrovoľnícku aktivitu našich kolegov. Tí počas jedného z adventných týždňov vypomáhali v stánku ČSOB nadácie na Vianočnom Hlavnom trhu v Bratislave, kde návštevníkom ponúkali horúce nápoje aj drobnosti z dielne Detského kardiocentra. Celý výťažok sme, samozrejme, venovali Nadácii Detského kardiocentra.

Finančné vzdelávanie podporujeme prostredníctvom projektu ČSOB Poisťovne POI DO TOHO. Žiaci tu napríklad zistia, ako vzniklo a vyvíjalo sa poistenie. Vedomosti si môžu otestovať v kvízoch aj v online hre.

Viacerí kolegovia sa o svoje skúsenosti z praxe podelili so žiakmi základných škôl a študentami Ekonomickej univerzity v Bratislave, s ktorými sme diskutovali aj o význame udržateľnosti vo finančnom sektore.


 

AKO ČLEN SIETE UN GLOBAL COMPACT
SA SÚSTREĎUJEME NA 5 CIEĽOV:

 

KVALITA ZDRAVIA A ŽIVOTA

Vyvíjame a ponúkame bankopoistné produkty zamerané na zdravie.

DOSTUPNÁ A ČISTÁ ENERGIA

Vo vlastných budovách využívame obnoviteľné zdroje energií a motivujeme k tomu aj našich klientov. Ukončili sme priame financovanie súvisiace s uhlím.

DÔSTOJNÁ PRÁCA A EKONOMICKÝ RAST

Staviame na férových vzťahoch s klientmi a zamestnancami, investujeme do inovácií a nových technológií. Sme financujúcou bankou Správcu zálohového systému.

ZODPOVEDNÁ SPOTREBA A VÝROBA

Ponúkame ESG poradenstvo korporátnym klientom a zvyšujeme objem zodpovedných investícií.

OCHRANA KLÍMY

Materská skupina KBC sa pridala k záväzku Collective Commitment to Climate Action a aktivity z toho vyplývajúce pretavujeme aj do manažérskych KPI‘s.
 

ŠTRUKTÚRA RIADENIA UDRŽATEĽNOSTI

 
 
 

VZŤAHY S PARTNERMI

Zaujíma nás, čo si myslia naši obchodní partneri, a udržiavame s nimi dialóg. V roku 2022 sme realizovali prieskum Materiality Assessment s cieľom zistiť ich očakávania.

ONLINE PRIESKUM
V online anonymnom prieskume sme sa zamerali na viaceré cieľové skupiny: investori, kľúčoví stakeholderi, mimovládne organizácie, sektorové organizácie, regulátor, akademická pôda, dodávatelia, zamestnanci a individuálni, SME aj korporátni klienti.

PARTNER V TRANSFORMÁCII
Zaujímal nás ich názor na dlhodobú odolnosť nášho obchodného modelu, priamy vplyv našich aktivít na životné prostredie a na ponuku udržateľných a zodpovedných produktov a služieb. Chceli sme vedieť, ako vnímajú úlohu ČSOB ako partnera v transformácii na udržateľnejšiu budúcnosť, ale aj zapojenie komunity, dostupnosť našich služieb pre klientov so znevýhodnením, podporu miestnej ekonomiky a finančnej gramotnosti.

FÉROVÁ KOMUNIKÁCIA
Medzi oblasťami v dotazníku nechýbali férová, zrozumiteľná a transparentná komunikácia pre klientov, ochrana údajov a kybernetická bezpečnosť, rozmanitá a inkluzívna firemná kultúra, rozvoj a starostlivosť o zamestnancov, etické a zodpovedné obchodné prostredie či zodpovedné investovanie a správa majetku.

MATERIALITY MATRIX
Výsledný materiality matrix ukazuje, že najdôležitejšími pre našich stakeholderov sú dostupnosť a užitočnosť našich produktov a služieb, ponuka udržateľných a zodpovedných služieb a produktov, dlhodobá odolnosť nášho obchodného modelu, ochrana dát a kybernetická bezpečnosť a férová, zrozumiteľná a transparentná komunikácia smerom ku klientom.

 
 

NULOVÁ TOLERANCIA KORUPCIE

Vytvorili sme systém pravidelných školení, povinných pre všetky zamestnankyne a zamestnancov finančnej skupiny. Ich súčasťou sú protikorupčné praktiky aj etický kódex. Tematicky sa zaoberajú ochranou osobných údajov a bankového tajomstva, compliance rizikami, právom ochrany hospodárskej súťaže, prevenciou proti korupcii a úplatkom, prevenciou proti podvodom a neetickým správaním a pod.

OZNAMOVANIE NEKALÝCH PRAKTÍK

Každý, kto má podozrenie z neetického či nehospodárneho konania alebo závažného nedodržania vnútorných predpisov, má možnosť oznámiť potenciálne nezákonné konanie bez obavy z postihu. ČSOB zaručuje ochranu dotknutých osôb.

KOLEGOVIA MAJÚ VIACERÉ MOŽNOSTI PODANIA OZNÁMENIA:

 

Aplikácia „Nahlásenie neobvyklej operácie alebo neetického konania“ dostupná na intranete.

Písomne s označením „Neotvárať – oznámenie/WB“. Takouto formou je možné podať aj anonymné oznámenie.

E-mailom na adresu
whistleblowing@csob.sk

Skupina KBC založila na účely whistleblowingu vyhradenú e-mailovou schránku
reporting@kbc.be

 
 

STAROSTLIVOSŤ O KLIENTOV

Klientkam a klientom prinášame riešenia na mieru tak, aby sme naplnili ich potreby, čomu prispôsobujeme aj priamu komunikáciu. Klientov kontaktujeme v prípade, že pre nich máme relevantné informácie alebo ponuky, ktoré mohli byť pre nich zaujímavé. Bázy oslovených vždy dôsledne selektujeme a komunikáciu zasielame vhodne podľa vybraných kritérií a s ohľadom na nastavenú politiku kontaktnej histórie, aby sme predchádzali informačnému zahlteniu. Súčasťou marketingových informácií a ponúk bývajú aj disclaimery


NEWSLETTER PRE KLIENTOV
Pravidelne zasielame pre rôzne skupiny klientov newslettre s aktuálnymi informáciami z ČSOB, trhu, oblasti legislatívnych zmien. V roku 2022 vznikol okrem pôvodných newslettrov pre študentov, podnikateľov, klientov banky, klientov poisťovne) aj Investičný ZOOM, ktorý obsahuje novinky zo sveta investícií a edukačný obsah pre investorov.

BEZPEČNOSŤ PRI ONLINE PLATBÁCH
Okrem informácií z finančného sveta sme klientov aj v roku 2022 informovali o bezpečnosti pri online platbách a phishingových podvodoch, ktoré sú čoraz častejšie a sofistikovanejšie. Cieľom priamej komunikácie ČSOB teda je, aby bola relevantná, zrozumiteľná, nevtieravá a aby prinášala klientom pridanú hodnotu.

NA DROBNÉ
Navyše sme v roku 2022 odštartovali nový projekt - podcasty Na drobné, kde s odborníkmi z ČSOB rozoberáme informácie zo sveta financií a bankovníctva. Tento formát nám ponúka možnosť ľudsky a zrozumiteľne komunikovať niekedy aj komplikovanejšie finančné témy. Pre tých, ktorí dávajú prednosť čítaniu, publikujeme na našom blogu okrem finančných článkov aj edukačné, s cieľom zvyšovať finančnú gramotnosť našich klientov aj neklientov.

MIERA ODPORUČENIA
Na základe štúdie NPS & Reputation od IPSOS - január 2023, môžeme povedať, že miera odporučenia ČSOB Banky našimi zákazníkmi je nadpriemerná, do veľkej miery práve vďaka ich spokojnosti s našimi službami.

 
 

VZŤAHY S DODÁVATEĽMI

S dodávateľmi komunikujeme jasne a férovo. Pri ich výbere uplatňujeme zásadu objektívnosti, transparentnosti a dodržiavania etických pravidiel a relevantných kódexov.

Dodržiavame zásadu maximálnej hospodárnosti, efektívnosti a kvality, zásadu optimalizácie procesu nákupu a zásadu preferovania dlhodobých zmluvných vzťahov s vybranými dodávateľmi.


VÝBEROVÉ PROCESY
Dodávatelia s objemom nad 10-tisíc eur bez DPH sú vyberaní prostredníctvom výberového procesu, kde všetci súťažiaci majú rovnaké podmienky, na čo dozerá výberová komisia.

OTVORENÁ KOMUNIKÁCIA
Dodržiavame otvorenú komunikáciu smerom k všetkým uchádzačom – sú informovaní v rovnakom čase a rovnakým obsahom. V prípade otázok položených hociktorým uchádzačom počas spracovania ponuky všetci dostanú odpoveď na takúto otázku bez uvedenia zdroja otázky.

ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE
Podmienky spolupráce sú vopred definované s možnosťou ich pripomienkovania. Pri vzniku zmluvného vzťahu s dodávateľom komunikujeme požadované pravidlá zodpovedného správania, čo následne dodávateľ potvrdí podpisom prehlásenia o akceptácii pravidiel

LOKÁLNI DODÁVATELIA
Zároveň v pravidelných intervaloch dodávateľov preverujeme voči sankčným zoznamom. U vybraných dodávateľov vyhodnocujeme vhodnosť dodávateľa formou vypracovania Due dilligence, do ktorého vstupuje viac parametrov. V našom portfóliu je výrazná väčšina tuzemských dodávateľov z dôvodu podporovania lokálneho trhu alebo efektívnejšej komunikácie.


 
 
 

ĽUDIA
V ČSOB

 
 

POČET ZAMESTNANCOV A ICH ŠTRUKTÚRA

 

ZAMESTNANCI NA VEDÚCICH POZÍCIÁCH:

BANKA

POISŤOVŇA

STAVEBNÁ SPORITEĽŇA

LÍZING

ZAMESTNANCI NA VEDÚCICH POZÍCIÁCH:

Pracujeme na tom, aby sa ľudia v ČSOB cítili dobre. Veríme, že každý z nás tvorí značku ČSOB a len spokojné zamestnankyne a zamestnanci môžu klientom priniesť pozitívnu zákaznícku skúsenosť.


 

PRIESKUM ANGAŽOVANOSTI

Dvakrát ročne realizujeme prieskum angažovanosti, tzv. Pulse check, ktorý priebežne monitoruje náladu vo firme. Sledujeme viaceré parametre naprieč celou finančnou skupinou, napríklad spokojnosť ľudí, motiváciu či angažovanosť.

PRIDANÁ HODNOTA
Z celkových výsledkov vyplýva, že ČSOB je vnímaná ako stabilná a popredná spoločnosť na trhu. Kolegovia oceňujú svojich spolupracovníkov v tíme a pridanú hodnotu práce. Z prieskumu vyplynulo, že 73 % zapojených zamestnancov je hrdých na to, že pracujú v ČSOB.

MAJTE OČI NA STOVKÁCH

Len spokojní kolegovia môžu odporučiť ČSOB ako zamestnávateľa svojim známym. Ak tak urobí a uchádzač úspešne prejde výberovým procesom, odporúčajúci zamestnanec môže získať odmenu vo výške 800 eur.

 

CHARTA DIVERZITY

ČSOB sa v máji 2022 pridala k Charte diverzity, dobrovoľníckej iniciatíve firiem na podporu inklúzie na pracoviskách. Ako signatár sme sa zaviazali vytvárať a udržiavať také pracovné prostredie, v ktorom sa budú zamestnankyne a zamestnanci cítiť bezpečne bez ohľadu na svoje pohlavie, vek, náboženstvo či sexuálnu orientáciu.
Tému diverzity a inklúzie berieme vážne. V roku 2022 sme organizovali workshop „Ženský a mužský princíp v spolupráci“, prednášky na tému sebavedomia či sebalásky a tiež prednášku na tému nevedomých predsudkov pri zdravotne znevýhodnených osobách.

Členka predstavenstva Marcela Výbohová (vľavo) a Katarína Mikulová, manažérka oddelenia vzdelávania a rozvoja.

DAROVANIE KRVI

Zamestnankyne a zamestnanci z Bratislavy môžu darovať krv priamo v priestoroch centrály. Túto možnosť prinášame v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.

 

ROZVOJ ZAMESTNANCOV

Zamestnanci s vysokým potenciálom sa môžu ďalej vzdelávať v Talent programe, zameranom na manažérske a iné mäkké zručnosti. Myslíme tiež na rozvoj manažérok a manažérov, či už začínajúcich, alebo dlhšie pôsobiacich. Pre nových manažérov je tu Manažérska akadémia, ktorá podporí zručnosti, komunikáciu a osobnú efektivitu.
Manažérsky Talent program pripravuje už existujúcich manažérov na vyššie manažérske pozície alebo medzinárodné kariérne rotácie.

 

DIGITÁL V DNA

Digitálne bankovníctvo je realitou a aby sa s ňou kolegovia čo najlepšie zžili, spustili sme programy zamerané na posilnenie znalostí v tejto oblasti. Programy Digi Ambasádor a DIGI DNA majú za úlohu sprostredkovať novinky v oblasti digitálneho sveta a bankovníctva. Pomocou programu IT Univerzita umožňujeme zamestnancom napĺňať ich kariérne ambície v IT oblasti. Kolegyne a kolegovia môžu absolvovať rôzne školenia a posunúť sa tak bližšie ku kariére v IT oblasti. Súčasťou programu sú odborné školenia zamerané na konkrétne IT aplikácie alebo programovacie jazyky, školenia zamerané na softvérové oblasti potrebné v IT svete a tiež organizácia stáží na IT oddeleniach.

MENTORING

Mentoring v ČSOB funguje na viacerých úrovniach. Skúsení manažéri mentorujú kolegov napríklad v rámci Talent programu. Zamestnanci sú tiež aktívni v programe The Duke of Edinburgh´s Award Slovakia (DofE). Osem kolegov mentoruje študentov na rôznych stupňoch programu, vďaka čomu prichádzajú do kontaktu s ľuďmi z biznisu.

HOVORÍME O SVOJICH ZLYHANIACH V roku 2022 sme odštartovali sériu panelových diskusií s názvom (Ne)poučiteľní, v ktorých manažéri otvorene hovoria o svojich zlyhaniach. Cieľom je vybudovať otvorenú kultúru, v ktorej sa nebudeme báť experimentovať.

 

ROVNOVÁHA PRACOVNÉHO A SÚKROMNÉHO ŽIVOTA

Vieme, aká dôležitá je zdravá rovnováha pracovného a súkromného života. Kolegyniam a kolegom prinášame program DETOX, v rámci ktorého organizujeme sériu inšpiratívnych prednášok a cvičení zameraných na zdravú myseľ, zdravé telo a iné zaujímavé témy, napríklad prokrastinácia, cestovanie, mentálne zdravie. Dvakrát ročne ponúkame zamestnancom bezplatné členstvo v programe Fitshaker. Kolegyne a kolegovia z Košíc môžu využívať fitnescentrum priamo v budove ČSOB, bratislavskí kolegovia využívajú masáže v budove centrály.

FAMILY PROGRAM

Rodičia sa počas plnenia materských a rodičovských povinností môžu zapojiť do Family programu. Ten ponúka napríklad prácu na dohodu, vďaka čomu zostanú kolegyne a kolegovia v kontakte so svojimi spolupracovníkmi. So zamestnancami na materskej či rodičovskej dovolenke komunikujeme na mesačnej báze formou newslettera, kde prinášame novinky z diania vo firme, no najmä o benefitoch, o ktoré, samozrejme, neprichádzajú.

 

EKOLEGOVIA

Virtuálna komunita vznikla koncom roka 2021. Takmer 200 členov tu diskutuje napríklad o dobrovoľníckych príležitostiach, etickom šatníku, ekologickej domácnosti a podobne. Snažíme sa, aby EKOlegovia na svoje otázky a podnety vždy dostali odpoveď. Výsledkom takejto diskusie je napríklad nákup elektrického kompostéra v centrále, ktorý efektívne spracuje zvyšky jedál. Vzniknutým substrátom môžu kolegyne a kolegovia obohatiť svoje záhradky a kvetináče.

POMOC KOLEGOM V NÚDZI

 

Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, môžu požiadať o finančnú pomoc z Fondu solidarity, spravovaného ČSOB nadáciou. Na výber majú z dvoch možností:

  • príspevok vo výške 1 000 eur,
  • vyhlásenie zbierky medzi zamestnancami, keď ČSOB nadácia

zdvojnásobí príspevok kolegov do výšky 5 000 eur. V roku 2022 požiadali o príspevok 1 000 eur traja kolegovia, možnosť zbierky využilo 6 kolegov. Solidárni kolegovia vyzbierali počas roka vyše 20 000 eur

DOBROVOĽNÍCTVO

Dobrovoľníctvo je v ČSOB silnou témou. Dlhodobo sa zapájame do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. V roku 2022 sa pridalo 169 kolegov v Bratislave, Banskej Bystrici a vo Zvolene.

DOBRODEŇ Každý zamestnanec ČSOB má k dispozícii jeden DobroDeň, ktorý môžu venovať akejkoľvek organizácii či už fyzickou prácou, alebo poradenstvom.

VÍKENDY NA HRANICIACH Kolegovia ukázali, že sa dokážu zomknúť a rýchlo pomôcť tam, kde treba, prakticky ihneď po vypuknutí vojenského konfliktu u našich východných susedov. Nielen pracovný, ale aj svoj voľný čas počas víkendov venovali pomoci priamo na hraniciach s Ukrajinou a v centrách pomoci pre odídencov.

MARATÓNSKI DOBROVOĽNÍCI Prvý aprílový víkend strávilo na trati ČSOB Bratislava Marathonu 40 nadšencov, ktorí pomáhali organizátorom v šatniach, na trati a pri odovzdávaní ocenení pre bežcov.

MODRÉ PRETEKY

S radosťou a odhodlaním sme prijali výzvu českých kolegov a zasúťažili si s nimi v zbieraní odpadkov. Modré preteky trvali tri mesiace, zapojilo sa do nich 137 dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktorí čistili svoje okolie a svoje výsledky si hneď zaznamenávali do zamestnaneckej mobilnej aplikácie. Zapojiť sa mohol každý kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Aby sme podporili tímového ducha, zorganizovali sme tri dobrovoľnícke dni: v Košiciach sme vyčistili čiernu skládku pod vedením občianskeho združenia Save nature by Čivas, v Tatranskej Lomnici sme vyzbierali 200 kíl odpadu a v Bratislave sme vyčistili časť nábrežia na petržalskej strane. Viaceré tímy využili túto možnosť na vlastný tímbilding. Hoci skóre bolo tesné, slovenská ČSOB napokon prekonala výkony českej ČSOB a súťaž, ktorá namotivovala desiatky tímov, sme vyhrali.

 

 
 
 

SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ

 


ENVIRONMENTÁLNA
POLITIKA

V roku 2017 sa väčšina zamestnancov z Bratislavy presťahovala do energeticky hospodárnej centrály. Budova získala hodnotenie BREEAM EXCELLENT ako dôkaz jej šetrnosti k životnému prostrediu.

SYSTÉM RIADENIA
Neustále sa snažíme znižovať vplyv našich činnosti na životné prostredie, monitorujeme ekologické riziká a šetríme energiami. Kľúčovým nástrojom, ktorý pomáha znižovať množstvo produkovaných emisií, je implementácia ISO noriem systému riadenia 14001:2015 a 50001:2018 na ochranu životného prostredia a energetického manažmentu. Vďaka tomu od roku 2012 kontinuálne znižujeme produkciu emisií.

MODERNIZÁCIA TECHNOLÓGIÍ
Pracujeme aj na priebežnej modernizácii kľúčových technológií budov tak, aby sa spotrebovaná energia využívala čo najefektívnejšie, samozrejme, pri zachovaní všetkých hygienických požiadaviek na pracovných miestach.

ZNIŽUJEME PRODUKCIU EMISIÍ
Predstavenstvo ČSOB prijalo Environmentálnu politiku ČSOB, definujúcu naše hodnoty a správanie sa v oblasti ochrany životného prostredia. Prijali sme súbor viacerých opatrení a v porovnaní s rokom 2015 sa nám podarilo znížiť produkciu emisií CO2 o 38 %.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavnými vplyvmi ČSOB na životné prostredie sú prevádzka budov, dochádzanie do práce a služobné cesty. Systém riadenia budovy sa snažíme neustále optimalizovať. Skvalitňovaním IT infraštruktúry a transformáciou pracovísk na flexibilné má stále viac zamestnancov možnosť využívať prácu z domu.

 


FIRMA, KTORÁ CHRÁNI VTÁCTVO

Na jednej z dvoch budov centrály – Bralo – sme na 5. poschodí doplnili samolepky vtákov na presklenú stenu, aby sme tak zabránili nárazov vtákov, často s fatálnymi následkami. Inštaláciou polepov sme získali certifikát Firma, ktorá chráni vtáctvo.

VLASTNÁ FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ

V marci 2022 sme úspešne pripojili do siete svoju prvú fotovoltickú elektráreň - lokálny zdroj elektrickej energie. Fotovoltika je nainštalovaná na streche budovy v Nitre, na ulici Fraňa Mojtu 4. Kolektorové pole pozostáva zo 46 fotovoltických panelov, každý rozmeru 2 x 1 meter, ktoré na vrchole dňa dokážu dodávať až 17 kW výkonu pre potreby budovy. Panely sú rozdelené, orientované na juhozápad a juhovýchod, aby bol výkon elektrárne počas dňa rovnomernejší. V Nitre tiež pribudla nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá.

TRIEDIME AJ KOMPOSTUJEME

V centrále aj v každej z 98 pobočiek na Slovensku triedime odpad. Samozrejmosťou je triedenie papiera a plastu, v centrále je to navyše aj elektroodpad a zvyšky jedál vďaka elektrickému kompostéru. Sledujeme tiež pomer recyklovaného, skládkovaného a spaľovaného odpadu.

 

EKOLOGICKÁ DOPRAVA

Pozorne sledujeme, aký spôsob dopravy do práce naši zamestnanci volia. Samozrejme, snažíme sa kolegov motivovať k jazde na bicykli. V centrále ponúkame ČSOB bicykle, ktorými sa zamestnanci môžu dopravovať na stretnutia mimo budovu. Kryté stojiská na bicykle ponúka okrem centrály a budovy na Námestí SNP v Bratislave tiež pobočka v Trenčíne. Aktívna je tiež virtuálna Cyklokomunita, ktorej 126 členov zdieľa svoje tipy a skúsenosti nielen z jazdy do práce.

VČELY NA STRECHE

Na zelenej streche centrály to bzučí. O včelstvá v dvoch úľoch sa starajú profesionáli z CEEV Živica. Stáčanie medu, ktorý mimochodom získal zlatú medailu z Medového laboratória SAV, je u nás veľkou udalosťou. Kolegovia sa môžu stáčaniu prizerať a počúvať zaujímavosti priamo od včelára.

EKOTOPFILM

Ako generálny partner festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm sme priniesli dôležité témy do desiatok slovenských miest. Celodenné premietanie sme pripravili aj pre kolegov v centrále.

 
 

PODPORA KOMUNITY POMOC UKRAJINE

V roku 2022 svetom otriasol vojenský konflikt na Ukrajine. Prakticky ihneď po vypuknutí vojny sme zorganizovali zbierku medzi zamestnancami, ktorí za pár dní prispeli takmer 30 000 eur. Uvedenú sumu ČSOB nadácia zdvojnásobila a podporila humanitárnu organizáciu Človek v ohrození sumou 60 000 eur.

POMOC KLIENTOV
Možnosť prispieť sme ponúkli tiež našim klientom, ktorí organizáciu Človek v ohrození podporili sumou vyše 4 000 eur prostredníctvom výzvy na portáli www.darujme.sk.

POMOC POČAS ČSOB BRATISLAVA MARATHON
Na situáciu na Ukrajine sme mysleli aj počas ČSOB Bratislava Marathonu v apríli. Za účasť bežcov sme Človeku v ohrození venovali ďalších 20 000 eur a zároveň sme otvorili zbierku v 10 pobočkách na celom Slovensku. Klienti mali možnosť prispieť bezhotovostne prostredníctvom mPOS terminálov.

ODÍDENKYNIAM A ODÍDENCOM Z UKRAJINY SME POSKYTLI:

 
  • nulový poplatok za platby na ukrajinské účty,
  • bezplatné vedenie účtu pre nové aj existujúce účty klientov z Ukrajiny,
  • bezplatné zmenárenské služby,
  • informácie o benefitoch v ukrajinskom jazyku.
 
 

MATERIÁLNA POMOC

Školám, asistenčným centrám pre odídenkyne a odídencov z Ukrajiny a vybraným neziskovým organizáciám sme darovali desiatky vyradených tabletov.

Tablety pre neziskovú organizáciu Krajina – Nekrajina, ktorá funguje ako denný stacionár pre deti s poruchou autistického spektra a inými diagnózami. Práve pre takéto deti je tablet vstupnou bránou do sveta, kde sa môžu učiť zábavnou formou. Organizácii sme odovzdali 12 tabletov.

CESTA VON

Vieme, že nie je jednoduché vymaniť sa z generačnej chudoby. Cesta von však existuje. Veríme v pozitívnu zmenu, a preto sme podporili organizáciu Cesta von, ktorá prostredníctvom omám vedie už najmenšie deti a ich rodičov v rómskych osadách k vzdelávaniu. Za príspevok 16 490 eur zakúpili dve vozidlá, ktoré slúžia v teréne.

TRHY V CENTRÁLE

Neziskové organizácie a chránené dielne radi pozývame na vianočné aj jarné trhy v centrále, kde ponúkajú našim kolegom svoje ručne tvorené výrobky. Trhy sú obľúbeným eventom s pozitívnou odozvou ako u zamestnancov, tak u predajcov.

ZBIERKA OBLEČENIA

Na jar sme sa zapojili do zbierky oblečenia v rámci podujatí Firmy komunite. Vytriedením šatníka sme pomáhali v Bratislave, Trenčíne a Košiciach. Kolegyne v Trenčíne odovzdali balíky oblečenia a hračiek Centru pre deti a rodiny v Zlatovciach.

SWAP

Na jeseň sme zorganizovali vlastný swap v centrále s organizačnou podporou Pomalo. Swap bol pozitívne prijatý kolegami aj verejnosťou, ktorá dostala možnosť nazrieť do priestorov centrály na bratislavskom nábreží. Približne 500 návštevníkov dalo novú šancu nosenému oblečeniu a zároveň ušetrili tisícky litrov vody, ktoré zhltne fast fashion. Tí, ktorí so sebou nemali kúsok oblečenia na výmenu, získali žetóny za dobrovoľný bezhotovostný príspevok pre ČSOB nadáciu na revitalizáciu studničiek v národných parkoch.

SWAP RASTLÍN

Pre kolegov v centrále sme zorganizovali swap rastlín. Z priestorov átria si mohli odniesť kvetináče, prípadne tu mohli nechať rastliny, s ktorými si doma až tak nesadli.

POZOR! ZEBRA NA CESTE

Prostredníctvom grantového programu pre mestá a obce Pozor! Zebra na ceste sme prispeli k vyššej bezpečnosti. Počas roka sa podarila rekonštrukcia desiatok priechodov pre chodcov v 13 mestách.

Zrekonštruovaný priechod pre chodcov v Púchove.


 
 
 

ZODPOVEDNÉ
PRODUKTY
A FINANCOVANIE

 
 
 
 

JEDINEČNÉ ESG PORADENSTVO

Ako jediná banka na Slovensku poskytujeme ESG poradenstvo pre korporátnu klientelu. Poradenstvo zabezpečujú špecialistky pre environmentálne financovanie, ktoré získali medzinárodný certifikát od ESG analytikov s oficiálnym titulom CESGA (Cerfitied ESG Analyst), registrovaný pod organizáciou EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies). Sú pripravené poradiť a pomôcť klientom s analyzovaním súčasnej situácie, nastavením cieľov a krokov na splnenie požiadaviek v každej jednej oblasti ESG s cieľom dosiahnuť čo najlepší skóring.

DÔRAZ NA ENVIRONMENTÁLNU OBLASŤ
Najväčší dôraz pri poradenstve kladieme na environmentálnu oblasť, znižovanie uhlíkovej stopy a znečisťovanie životného prostredia.

RIEŠENIA PRE TRETÍ SEKTOR
Pozornosť venujeme aj klientom z neziskového sektora. Aby sme pomáhajúcim organizáciám uľahčili zbieranie finančných prostriedkov, ponúkame mPOS terminál s tlačidlovým módom, vďaka ktorému môžu prijímať dary bezhotovostne.

BEZHOTOVOSTNÉ PRÍSPEVKY
Terminál ponúka predvolené možnosti súm vrátane vlastnej voľby, vďaka čomu môžu záujemcovia nechať organizácii bezhotovostný finančný príspevok platobnou kartou, mobilom či hodinkami. Zabezpečujeme tiež poradenstvo konkrétnych technických opatrení a komplexnú realizáciu spolu s odbornými partnermi.
 

 
 

ZODPOVEDNÉ INVESTOVANIE

V súlade s našimi obchodnými cieľmi aj stratégiou spoločenskej zodpovednosti motivujeme klientov k zodpovednému investovaniu. Snažíme sa poukázať na to, že pri investovaní do fondov nie je dôležitá len ziskovosť, ale tiež spôsob, akým sme investíciu zhodnotili.

PONUKA FONDOV
V ponuke fondov nemáme firmy, ktoré sa zaoberajú ťažbou, predajom či distribúciou fosílnych palív, vyrábajú zbrane, zneužívajú detskú prácu a nedodržiavajú základné ľudské práva.
Cez aplikáciu ČSOB SmartBanking ponúkame investorom deväť zodpovedných fondov, vrátane piatich tematických fondov Pre váš svet. Je pre nás samozrejmosťou viesť klientov k podporovaniu podnikateľských subjektov, ktoré rešpektujú hodnoty trvalej udržateľnosti.
Štvrtinu predaja fondov tvorili v roku 2022 zodpovedné fondy.
 

NEMÍŇAJ LITRE NA FAST FASHION
V kampani na študentský FUN účet sme mladých ľudí upozornili na negatíva rýchlej módy. Oblečeniu sme priradili „skutočné cenovky“, teda litre vody, ktoré boli použité na výrobu konkrétnych kúskov.

ÚSPEŠNÁ KAMPAŇ
Kampaň upozorňujúca na problematiku fast fashion získala Strieborný klinec v kategórii Vizuál a Integrovaná kampaň a Bronzový klinec v kategórii Craft.
 

 
 

ZODPOVEDNÉ PRODUKTY

 

ÚVER PRE ZDRAVŠIU ZEM
Náš produkt Úver pre zdravšiu Zem bol v kategórii Eko produkt ocenenia Zlatá minca ohodnotený ako najlepší produkt. O udelení ocenenia rozhodla 189-členná odborná porota. Úver pre zdravšiu Zem je súčasťou Programu udržateľného financovania a je naviazaný na prospešné investície.

EKO KARTA
Klienti, ktorí si založia Smart účet, si môžu ako svoju platobnú kartu vybrať EKO kartu od spoločnosti VISA. Karta prešla ekologickým procesom výroby a je vyrobená z priemyselnej kukurice.

POISTENIE PRE ELEKTROMOBILY
ČSOB Poisťovňa priniesla na trh ako prvá na Slovensku havarijné poistenie pre elektrické vozidlá. Poistenie pokrýva poškodenie alebo zničenie batérie aj poškodenie súvisiace s nabíjacou stanicou. Zároveň je výhodnejšie ako bežné havarijné poistenie. Vodiči elektromobilov, ktorí prispievajú k zníženiu uhlíkových emisií, nehradia spoluúčasť za škody spôsobené povodňou, veternou smršťou a krupobitím.

ZODPOVEDNÁ HYPOTÉKA
Od januára 2022 sme k hypotékam pridali benefit vrátenia jednej splátky až do výšky 500 eur za predložený energetický certifikát s triedou A a lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované do 31. 12. 2020) a A0 a lepšou (pre nehnuteľnosti skolaudované od 1. 1. 2021). Cieľom benefitu je odmeniť tých, ktorí hypotékou financujú energeticky úsporné nehnuteľnosti.

PODPORA VZDELÁVANIA A DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ U DETÍ
Jedným z pilierov spoločenskej zodpovednosti je podpora vzdelávania detí, ktoré predstavujú formujúcu sa budúcu generáciu našej spoločnosti. Pristúpili sme k tomu inovatívne: počas roka 2022 sme ako jeden z benefitov pri zriadení ČSOB detského účtu Sloník poskytovali klientom detské vzdelávacie programy Alfík a AlfBook, ktoré ponúkajú predškolákom a žiakom na rozvoj a upevnenie ich znalostí viac ako 23 000 interaktívnych úloh, cvičení a hier vrátane slovnej zásoby až z 3 cudzích jazykov v online prostredí. Aj prostredníctvom tejto aktivity sme deťom pomohli k ich sebarozvoju a zvýšili ich finančnú gramotnosť.

KOLEDA OD KATE
Pred Vianocami sme pomohli našim klientom pomáhať. Za každé vypočutie koledy od virtuálnej asistentky Kate v aplikácii ČSOB SmartBanking venovala ČSOB nadácia 10 centov neziskovej organizácii Raná starostlivosť, ktorá poskytuje podporu rodinám detí so zrakovým a viacnásobným postihnutím. Vďaka našim klientkam a klientom sme Centru včasnej intervencie odovzdali 12 000 eur.
 

 
 

ZELENÁ MOBILITA

 

ČSOB Leasing je aktívnym ambasádorom zelenej mobility. Je členom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) aj Asociácie leasingových spoločností SR, v spolupráci s ktorými vedie dialóg s predstaviteľmi vlády. ČSOB Leasing je, okrem toho, generálnym partnerom ankety Elektromobil roka.
Našu flotilu rozširujeme o ekologickejšie varianty vozidiel, dieselové autá postupne vymieňame za elektrické a plug-in hybridné vozidlá. V podzemnej garáži centrály ČSOB pribudnú tiež ďalšie nabíjacie stanice.

 
 

NOVÉ PARTNERSTVÁ

 

V sektore komerčných realít neustále zvyšujeme percento energeticky úsporných realít v súlade s Energy Performance Contracting – EPC. Reality s označením A – C tvoria 65 % z nášho portfólia:

 

LOGISTICKÝ PARK LOG CENTER R7
Podporili sme zámer klienta vybudovať nový logistický park, strategický umiestnený na diaľnici R7. Ako financujúca banka sme boli tiež pri diskusiách o solárnych paneloch, ktoré sa stali súčasťou strechy skladov. Spolupráca pokračuje financovaním rozšírenia logistického parku. V súlade s našou stratégiou a hodnotami sme sa zamerali na šetrenie energií.

ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
Financovaním 10 % rozpočtových nákladov sme podporili projekt odkanalizovania oravských obcí Žaškov, Párnica, Oravská Poruba a Veličná. Projekt sa dotkol viac než 2 000 obyvateľov.

PRVÁ KÚPEĽNÁ
Financovali sme nákup novej plniacej linky, čím sme prispeli k nižšej spotrebe elektrickej energie a tiež k zníženiu spotreby plastov: po novom sa obľúbené minerálky Ľubovnianka a Miss+ plnia do obalov s nižšou gramážou.

DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE
Spolufinancovali sme výstavbu domova pre seniorov Golden Age, moderné zariadenie pre 12 klientov v Pustých Úľanoch.
 

BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE
Pomáhame zachovávať a obnovovať nenahraditeľné biotopy. Ako financujúca banka podporujeme projekty Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktoré sa venuje ochrane biotopov na Podunajsku a v Karpatoch.
 

 
 
 
 

FAKTY
A ČÍSLA

V tejto časti nájdete nefinančné informácie o zamestnancoch, uhlíkovej stope a o podpore komunity vrátane dobrovoľníctva.

 
 

ZAMESTNANCI

V období 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022

Počet zamestnancov
(zamestnanci na trvalý aj čiastočný pracovný pomer)
ČSOB Banka 2 516
ČSOB Poisťovňa 410
ČSOB Leasing 288
ČSOB Stavebná sporiteľňa 104
KBC Asset Management NV 12
 
Počet zamestnancov podľa druhu pracovného pomeru
Zamestnanci na trvalý pracovný pomer 2 839
z toho muži 1 024
z toho ženy 1 815
Zamestnanci s čiastočným pracovným úväzkom 491
z toho muži 145
z toho ženy 346
 
Počet zamestnancov podľa pohlavia
Muži 1 169
Ženy 2 161
Vek zamestnancov
Priemerný vek zamestnancov 43,40
Počet nových zamestnancov 432
Noví zamestnanci z externého prostredia 417
z toho ženy pod 30 rokov 121
z toho ženy medzi 30 - 50 rokov 47
z toho ženy nad 50 rokov 121
z toho muži pod 30 rokov 60
z toho muži medzi 30 - 50 rokov 21
z toho muži nad 50 rokov 47
Noví zamestnanci z interného prostredia 15
z toho ženy pod 30 rokov 1
z toho ženy medzi 30 - 50 rokov 4
z toho ženy nad 50 rokov 5
z toho muži pod 30 rokov 2
z toho muži medzi 30 - 50 rokov 2
z toho muži nad 50 rokov 1
 
Priama spotreba energie Spotreba (kWh)
Primárny zdroj energie
Uhlie 0,00
Zemný plyn 7 549 380,44
Olej na vykurovanie 0,00
Diesel, záložné generátory 4 513,08
 
Nepriama spotreba energie
Zdroj energie
Elektrická energia (v Kwh) 7 021 626,69
Z toho nakupovaná elektrina (v Kwh) 7 006 176,84
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov vrátane elektriny z jadra (kWh) 5 871 245,32
Elektrická energia z vlastných zdrojov (v Kwh)
* z vlastných fotovoltických panelov
15 449,85
Teplo (kWh) 1 907 811,82
 
Spotreba vody v m3
Dažďová voda 0,00
Studničná voda 495,00
Pitná voda 21 826,20
 
Nakladanie s odpadom v tonách
Recyklovaný odpad 197,78
Spaľovaný odpad
* 100 % spaľovaného odpadu je ďalej energeticky zhodnotených
118,66
Skládkovaný odpad 78,33
Doprava: dochádzanie do práce a služobné cesty
Dochádzanie do práce km
Dochádzanie do práce vlastnou flotilou 793 486,40
Neelektrickými vozidlami 793 486,40
Elektrickými vozidlami 0,00
Dochádzanie do práce nie vlastnou flotilou 7 446 821,04
Neelektrickými vozidlami 7 286 219,91
Elektrickými vozidlami 160 601,13
Dochádzanie do práce vlakom 4 673 281,71
Dochádzanie do práce električkou a trolejbusom 2 012 797,12
Dochádzanie do práce na bicykli 90 866,43
Služobné cesty
Služobné cesty autom - vlastnou flotilou 3 855 759,00
Neelektrickými vozidlami 3 834 888,00
Elektrickými vozidlami 20 871,00
Služobné cesty autom - nie vlastnou flotilou 162 067,00
Neelektrickými vozidlami 162 067,00
Elektrickými vozidlami 0,00
Služobné cesty vlakom 144 981,70
Služobné cesty električkou a autobusom 70 930,30
Služobné cesty lietadlom na krátku vzdialenosť 44 500,00
Služobné cesty lietadlom na dlhú vzdialenosť 0,00
Vlastná flotila: Spotreba elektrickej energie na nabíjanie elektrických vozidiel (energia z OZE) 507,59
 
Spotreba papiera v tonách
Spotreba recyklovaného papiera 0,00
Spotreba iných druhov papiera 70,45
 
 

ZAPOJENIE KOMUNITY

 
Podpora filantropických aktivít 372 336,40
Finančný príspevok na filantropické aktivity (v EUR) 327 862
Finančne vyjadrený príspevok dobrovoľníkov - zamestnancov ČSOB - počas pracovných hodín (v EUR) 42 386,4
Počet pracovných hodín, ktoré zamestnanci ČSOB venovali dobrovoľníctvu 2 088
Počet hodín, ktoré zamestnanci ČSOB venovali dobrovoľníctvu mimo pracovných hodín 320
 
Filantropické aktivity
Príspevok na filantropické aktivity 73 %
Príspevok na podporu komunity 23 %
Podpora komerčných aktivít 3 %
  

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S.

Žižkova 11 811 02
Bratislava Slovak Republic

Infolinka: 02 5966 8844
E-mail: info@csob.sk
Web: www.csob.sk