Spoločenská zodpovednosť

Zodpovedne podnikať, pre nás v ČSOB Finančnej skupine znamená, dbať na spôsob, akým podnikáme a dosahujeme zisk, a dbať na zodpovedný, etický a transparentný prístup vo všetkých oblastiach našej práce a vo vzťahu k všetkým našim obchodným partnerom, zamestnancom, ako aj ostatným zainteresovaným stranám. Zodpovedné podnikanie v ČSOB FS sa opiera o 5 základných pilierov:

  • profesionálna etika v biznise, ktorú vymedzujú naše interné smernice a kódexy,
  • starostlivosť o zamestnancov a ich rodiny,
  • starostlivosť o zákazníkov,
  • ochrana životného prostredia,
  • starostlivosť o komunitu.

ČSOB sa od 1.1.2020 stala členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum. Firmy v rámci BLF sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť našich každodenných rozhodnutí, nakoľko rešpektujeme potreby všetkých našich partnerov, s ktorými pri podnikaní prichádzame do kontaktu. Týmito partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, ale i lokálna komunita a životné prostredie. Viac informácií o združení nájdete tu: www.blf.sk

ČSOB je členom siete Global Compact

ČSOB sa vo februári 2010 oficiálne pripojila k medzinárodnej iniciatíve UN Global Compact vyznávajúcej desať princípov v oblastiach – ľudské práva, pracovné štandardy, životné prostredie a boj proti korupcii. Pripojením sa k iniciatíve sme rozšírili počet členov aj z našej KBC skupiny. United Nations Global Compact je jednou z celosvetových a dobrovoľných iniciatív prezentujúcich zodpovedné spoločenské občianstvo a je najväčšou svetovou dobrovoľnou iniciatívou s viac ako 15 000 členmi z obchodnej aj mimo obchodnej sféry vo vyše 150 krajinách.

Pripojením sa k iniciatíve UN Global Compact sa ČSOB zaviazala k dodržiavaniu a postupnému implementovaniu desiatich princípov v štyroch základných oblastiach.

Ľudské práva

1. podpora a rešpektovanie medzinárodne proklamovaných ľudských práv,
2. neporušovanie ľudských práv.

Práca

3. podpora slobody združovania sa, právo na kolektívne vyjednávanie,
4. odstránenie všetkých foriem nútenej a nedobrovoľnej práce,
5. zrušenie práce detí,
6. odstránenie diskriminácie týkajúcej sa zamestnania a povolania.

Životné prostredie

7. podpora preventívneho prístupu k environmentálnym problémom,
8. iniciovanie aktivít na propagáciu väčšej zodpovednosti k životnému prostrediu,
9. podpora vývoja a rozširovania technológií priaznivých pre životné prostredie.

Boj proti korupcii

10. pôsobenie proti korupcii vo všetkých jej formách vrátane vydierania a podplácania.

ČSOB každoročne predkladá UN Global Compact sumárnu správu o zavádzaní a dodržiavaní týchto princípov.

Zodpovedne podnikať znamená pre nás prehľadne a efektívne riadiť vlastné procesy a zavádzať jednoznačné a transparentné pravidlá týkajúce sa všetkých činností firmy. V snahe zlepšiť naše fungovanie sme v minulosti zaviedli a stále zavádzame kódexy, smernice a politiky týkajúce sa viacerých oblastí našich činností a procesov:

Ochrana životného prostredia

Naše správanie k životnému prostrediu a snahu efektívne využívať zdroje
upravuje environmentálna politika ČSOB a politika skupiny KBC
týkajúca sa klimatických zmien
.

Zavedenie integrovaného systému riadenia ochrany životného prostredia
a efektívneho využívania energií v ČSOB podľa medzinárodných noriem
ISO 14001 a ISO 50001 upravuje politika environmentálneho a energetického manažérstva.

Vzťah k zamestnancom

Politika skupiny KBC vo vzťahu k zamestnancom špecifikuje našu filozofiu týkajúcu sa starostlivosti o zamestnancov. Pracovný poriadok upravuje otázky a pravidlá týkajúce sa práce a správania sa na pracovisku.

Kolektívna zmluva upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.
Kódex správania sa pri využívaní komunikačných prostriedkov skupiny KBC, ktorý je súčasťou politiky skupiny KBC v oblasti sociálnych médií, upravuje správanie pri využívaní komunikačných prostriedkov.

Boj proti korupcii

My v ČSOB deklarujeme nulovú toleranciu voči korupcii a prijímaniu úplatkov. Usmernenia v tejto oblasti sú zakotvené v politike konfliktu záujmov, pravidlách o prijímaní alebo ponúkaní darov, účasti na spoločenských podujatiach, dobročinných daroch a sponzoringu a v politike na ochranu oznamovateľov.

Vzťah k tretím stranám

Vo vzťahoch k našim dodávateľom sa riadime zásadami spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k dodávateľom.

My v ČSOB chceme znížiť vplyv našich činnosti na životné prostredie, monitorujeme ekologické riziká a snažíme sa šetriť energiou. Našu filozofiu v oblasti správania sa k životného prostrediu, definuje Environmentálna politika ČSOB. Aktuálnym cieľom ČSOB je zavedenie integrovaného systému riadenia ochrany životného prostredia a efektívneho využívania energií (ISR).

Zelené aktivity

Od roku 2015 každročone pokračujeme v aktivitách na udržanie integrovaného systému riadenia ochrany životného prostredia a efektívneho využívania energií podľa medzinárodne platných noriem ISO 14 001 a ISO 50 001.

Enviromentálna politika ČSOB (.pdf)

Myšlienka pomoci je blízka aj našim zamestnancom. Svojou účasťou na dobrovoľníckych aktivitách a zapájaním sa do zamestnaneckých grantových programov prispievajú k rozvoju komunít, v ktorých žijú.

Do dobrovoľníckych aktivít sa zapájajú aj manažéri a členovia vedenia ČSOB FS počas pravidelných porád. Tieto dobrovoľnícke aktivity sú novou formou teambuildingu, ktorý má istú pridanú hodnotu a zmysluplný charakter. Preto sme našich kolegov, manažérov zaangažovali do oblasti zveľaďovania kultúrneho dedičstva.

Zamestnanecký grantový program

Významnou formou dobrovoľníctva a angažovanosti našich zamestnancov je zapojenie sa do Zamestnaneckého grantového programu (ZGP), ktorý úspešne realizujeme už 9 rokov. Prostredníctvom ZGP majú zamestnanci možnosť odporučiť projekty, do ktorých sa angažujú a ktoré považujú za prínosné.

Naše mesto

Chceme byť dobrým a starostlivým susedom a chceme, aby naše mestá boli upravenejšie a krajšie, preto sa pravidelne sa zapájame do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku Naše Mesto. V roku 2018 sa do Nášho Mesta zapojilo 165 zamestnancov ČSOB FS, ktorí odpracovali 722 hodín a pomohli tak rôznym organizáciám.