Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

ČSOB Nadácia - Pomáhame a podporujeme - O nás - ČSOB

ČSOB nadácia

 • podpora projektov zameraných na oblasť zdravia, aktívneho životného štýlu, vzdelávania a ochrany a tvorby životného prostredia

 • angažovanosť zamestnancov prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu a rôznych dobrovoľníckych aktivít

 • pomáhame aj nefinančnou formou prostredníctvom vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a digitálnej bezpečnosti

ČSOB nadácia bola založená 6. decembra 2010. Naším cieľom je podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty ČSOB Finančnej skupiny. Zámerom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu či vzdelávania, predovšetkým formou spolupráce s vysokými školami.

Ciele nadácie a oblasti podpory

ČSOB nadácia chce prostredníctvom podporovania kvalitných programov pomáhať realizovať aktivity s verejnoprospešným účelom, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme. ČSOB nadácia chce nielen pasívne darovať finančné prostriedky, ale aj aktívne zapájať verejnosť do verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít, a dosiahnuť pozitívnu zmenu prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu, vzdelávania (predovšetkým spolupráca s vysokými školami – študijné odbory blízke oblasti podnikania ČSOB Finančnej skupiny), či zdravia (najmä pomoc a podpora smerujúca chorým deťom v nemocniciach a pomoc v oblasti zdravia zamestnancom ČSOB FS) a ochrany a tvorby životného prostredia.

Ako podporiť ČSOB nadáciu

Chcete podporiť ČSOB nadáciu? Môžete tak urobiť:

 • prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane v prospech ČSOB nadácie,
 • finančným darom poukázaným na účet ČSOB nadácie SK03 7500 0000 0040 1248 0070.

Verejnoprospešným zámerom ČSOB nadácie je podpora a financovanie projektov v oblasti zdravia, zdravého a aktívneho životného štýlu,vzdelávania a ochrany a tvorby životného prostredia.

Hlavnými darcami ČSOB nadácie sú:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
 • ČSOB Real, s.r.o.
 • KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
 • ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o..

Veľmi dôležití sú pre nás aj darcovia z radov zamestnancov Skupiny ČSOB a ďalší, ktorí nám pravidelne prispievajú.

Medzi dlhoročných partnerov ČSOB nadácie patria detské fakultné nemocnice v Bratislave, v Košiciach a Nadácia detského kardiocentra v Bratislave.

ČSOB nadácia každoročne podporuje Konto Bariéry v rámci podujatia ČSOB Bratislava Marathon. Príspevok slúži na nákup špeciálnych zdravotníckych pomôcok pre deti so zdravotným postihnutím.

Cieľom projektu Pozor! Zebra na ceste je predchádzať tragickým úrazom detí na priechodoch pre chodcov.ČSOB nadácia každoročne podporí revitalizáciu desiatok priechodov pre chodcov na celom Slovensku.

ČSOB nadácia finančne podporuje Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Fakultu informatiky a informačných technológií STU BA, s ktorými pracuje na rôznych projektoch.

V rámci rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) sa naši zamestnanci venujú stredoškolským študentom a pomáhajú im v systematickom dosahovaní stanovených cieľov. Podporujeme projekty aj nefinančnou cestou a to formou vzdelávania.

Ako spoločnosť podnikajúca vo finančnom sektore si uvedomujeme, že ak vložíme energiu do edukácie klientov, bezpečnosť ich peňazí sa zvýši. Sme presvedčení, že alfou a omegou v boji proti novým kybernetickým hrozbám je v prvom rade prístup a vedomosti každého z nás. Práve na základe tejto myšlienky sme zrealizovali už 3 ročníky úspešnej vzdelávacej kampane Digitálna Inteligencia. Prioritnú cieľovú skupinu, generáciu študentov na stredných školách, sme v poslednom ročníku rozšírili o základné školy, ale aj o generáciu rodičov. Kampaň prebehla na sociálnych sieťach, na stránke projektu www.digitalnainteligencia.sk a na youtube kanáloch známych slovenských youtuberov Exploited a Yablko.

Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny

ČSOB nadácia prostredníctvom svojej aktivity Fond solidarity poskytuje podporu a pomoc zamestnancom ČSOB Finančnej skupiny alebo ich blízkym rodinným príslušníkom. Prostriedky sú určené pre zamestnancov, ktorí majú ťažko zdravotne znevýhodneného alebo vážne chorého príbuzného a súrne potrebujú finančné prostriedky na vyriešenie zložitej situácie (liečba, terapeuticky pobyt, kúpa prístroja a pod.).

Hlavným cieľom Zamestnaneckého grantového programu je umožniť zamestnancom ČSOB sprostredkovať pomoc tam, kde vidia, že je potrebná a kde bude dobre využitá. Podpora je určená pre projekty z oblastí:

 • ochrany, tvorby alebo zveľaďovania životného prostredia,
 • podpory vzdelávania,
 • podpory zdravého životného štýlu detí, mládeže, dospelých a ľudí so zdravotným znevýhodnením.
 • ochrany a podpory zdravia detí.

O grant v maximálnej výške 3 000€ môžu žiadať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, účelové zriadenia cirkví) školy a škôlky. Podmienkou je vyplnenie elektronickej žiadosti v súlade s výzvou a odporučenie zamestnanca ČSOB.

ČSOB nadácia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program každoročne začiatkom septembra. Prečítajte si znenie poslednej výzvy, platnej do 30.9.2019.

Pozrite si výber troch projektov, ktoré sme zrealizovali v rámci ročníka 2018/2019.

Dobrovoľný hasičský zbor

„Baví ma zháňať peniaze na dobrú vec,“ konštatuje Zuzana Lukáčová, poistná matematička ČSOB Poisťovne, ktorej projekt podporila v Zamestnaneckom grantovom programe ČSOB nadácia.

Pred tromi rokmi ju oslovil nápad obnoviť fungovanie miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Hasiči sa vo Veľkom Grobe venujú aj hasičskému športu. Spája prvky športu, najmä atletiky, s prácou hasičov. Zmysel aktivít dobrovoľných hasičov vyjadruje podľa Rudolfa Ženiša, tajomníka miestnych hasičov a miestneho poslanca, tradičné heslo dobrovoľných hasičov: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Sú podporou profesionálnym záchranárom pri zásahoch akými sú požiare, nehody na cestách, odstraňovanie následkov živelných pohrôm. Neraz sú prvými, ktorí zasahujú. Pomáhajú aj komunite. V obci robia aj protipožiarnu prevenciu, keď chodia kontrolovať vykurovacie telesá v domoch. Hasičský šport je dôležitý najmä pre deti. „Ukazujeme im, že život je aj o inom, nielen o mobile,“ hovorí Rudolf. Deti sa nielen hýbu, ale učia sa aj spolupráci.

Hipoterapia

„Program je nastavený tak, aby pomohol naozaj dobrej a kvalitnej veci,“ konštatuje Darina Ostružiarová, zamestnankyňa ČSOB Leasingu.

„Vyhľadávame a podporujeme talent každého dieťaťa. Chceme, aby deti napriek hendikepu prežívali radosť,“ vysvetľuje Jarmila Cifrová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave.

Vo vyučovaní využívajú rôzne terapeutické metódy. Jednou z metód je hipoterapia s Róžou. Dva roky hľadali peniaze na jej pravidelné zaradenie do vyučovania.

Syn Dariny Ostružiarovej ustúpi, keď sa k nemu niekto priblíži. Je autista. Poníka Róžu však objíma, prihovára sa jej. Vďaka svojej mame sa o poníka už druhý rok pravidelne stará.

Projekt bol spôsob, ako dostať dobré veci k deťom do školy. Obrovským prínosom je to podľa riaditeľky školy najmä pre deti zo sociálne slabšieho prostredia, ktoré by sa možno nikdy ku koňom nedostali. Veľmi oceňuje podporu ČSOB nadácie, ako aj záujem pani Dariny a zanietenosť koordinátorky Zuzany. „Program je nastavený tak, aby pomohol naozaj dobrej a kvalitnej veci,“ konštatuje Darina Ostružiarová.

Priestor na šport pre znevýhodnených študentov

„Je skvelé, že ľudia, ktorí najlepšie vedia, čo je potrebné v ich okolí a chcú pomôcť, môžu na to získať finančnú pomoc,“ konštatuje Mária Skalová, špecialistka oddelenia pre správu úverov pre SME ČSOB.

Svojím projektom nadviazala na dvojročnú spoluprácu gymnázia s Rómami z Lozorna. Projekt Edubox spája posilňovanie vzdelávacích i osobnostných zručností a vedomostí rómskych detí s dobrovoľníctvom gymnazistov. Základom je inklúzia detí zo sociálne slabšieho prostredia do študentského prostredia. Doučovaním chcú dosiahnuť aby študenti, ktorí sú znevýhodnení dostali kontinuálnu a komplexnú prípravu a tým sa zvýšili ich šance na vyššie vzdelanie.

Máriin projekt dáva možnosť tým najaktívnejším deťom prichádzať v utorok priamo do gymnázia a po doučovaní si zašportovať. Finančná pomoc zo ZGP ČSOB nadácie pomohla zafinancovať vybavenie telocvične, v ktorej sa tieto športové aktivity konajú.

Zamerané sú na zvládanie emócii a ovládanie v kritických chvíľach, do ktorých sa rómske deti vplyvom prostredia, v ktorom vyrastajú, často dostávajú. „Vtiahli ma do toho synovia, nadšenci pre dobročinnosť. Prišlo mi prirodzené zapojiť sa,“ hovorí Mária Skalová a dodáva: „Je to obohacujúce pre obe strany.“

Správna rada

Meno Funkcia
Branislav Straka predseda správnej rady
Róbert Trubač člen správnej rady
Martin Gazárek člen správnej rady
Mária Horváthová člen správnej rady

Dozorná rada

Meno Funkcia
Daniel Kollár predseda dozornej rady
Juraj Ebringer člen dozornej rady
Richard Daubner člen dozornej rady
Vladimír Šošovička člen dozornej rady

ČSOB nadácia


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB nadácia
Žižkova 11
811 02, Bratislava

IČO 42 182 743
DIČ 202 32 992 01
Bankové spojenie SK03 7500 0000 0040 1248 0070

Správkyňa nadácie

Bea Ertl

E-mail: nadacia@csob.sk

Zavolať do ČSOB nadácie

Zapísaná v registri nadácií na Ministerstve vnútra SR, dňa 6.12.2010 pod číslom 203/Na-2002/98