Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie Smart účet s poistením

Organizátor akcie

Motivačnú akciu „Smart účet s poistením“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Trvanie akcie

Akcia sa začína 01.01. 2023 a končí 28.02. 2023

Podmienky účasti v akcii

Predmetom akcie je odmeňovanie klientov spĺňajúcich podmienky akcie peňažnou odmenou 15 Eur, ktorú ČSOB vyplatí v termínoch stanovených týmto Štatútom definovaných v časti Vyhodnotenie a odovzdanie odmien. Akcia je určená pre fyzické osoby - rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.01. 2023 do 28.02. 2023 (teda k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci (vrátane), minimálne 6 celých kalendárnych mesiacov pred dátumom zadania tipu Podriadeným finančným agentom (ďalej len „PFA“) alebo Viazaným finančným agentom (ďalej len „VFA“) do informačného systému ČSOB cez B2B portál (o ktorom sú klienti informovaní doručením mailu od ČSOB s predmetom „Správa od Vášho poradcu“), nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), tak, že:
  • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 01.01.2023 do 28.02.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk,alebo cez aplikáciu ČSOB SmartBanking na základe tipu od PFA alebo VFA a do 60 dní od zadania tipu o možnosti uzavretia ČSOB Smart účtu PFA alebo VFA do informačného systému ČSOB - B2B portál, o ktorom sú klienti informovaní doručením mailu od ČSOB s predmetom „Správa od Vášho poradcu“,
  • v čase vyhodnotenia akcie budú mať aktívne akékoľvek poistenie v ČSOB Poisťovni (ďalej len „Poisťovňa“),
  • v čase pripísania bonusu musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatený bonus, naďalej zriadený.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 15 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii.

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností v súvislosti s prijatou odmenou je zodpovedný príjemca.

Osobitné ustanovenia

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi osobných údajov v rámci akcie „Smart účet s poistením“ spracúvané za účelom využitia práva finančného Bonusu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom akcie k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na www.csob.sk/memorandum a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

  • bonus 15 Eur bude klientom, ktorí splnia podmienky akcie, pripísaný na ich ČSOB Smart účet najneskôr do 31.03. 2023
  • v čase pripísania bonusu musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatený bonus, naďalej zriadený.

Vyplácanie benefitov bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2023 do 31.03.2023.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 30.12. 2022