Späť NEMÍŇAJ LITRE NA FAST FASHION

Organizátor akcie

Motivačnú akciu „Nemíňaj litre na fast fashion“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Trvanie akcie

Akcia sa začína 1. 5. 2022 a končí 31. 7. 2022

Pravidlá akcie

A) Časť FUN účet

Predmetom motivačnej akcie je odmeňovať za úkony účastníkov peňažnou odmenou, ktorú ČSOB vyplatí po skončení trvania akcie, a to prvým 1 100 klientom, fyzickým osobám - občanom SR alebo občanom členských štátov EÚ, prípadne občanom iných štátov s povolením na pobyt v SR (ďalej len „fyzická osoba – občan“), ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

  • v období od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2022 uzavrú s ČSOB novú Zmluvu o zriadení Študentského účtu FUN,
  • vykonajú aspoň jedenkrát prihlásenie do svojho ČSOB SmartBankingu zriadeného k FUN účtu najneskôr do 31. 7. 2022 (vrátane),
  • k 30. 4. 2022 nemali v ČSOB vedený Študentský účet FUN,

po splnení vyššie uvedených podmienok majú nárok na odmenu 30 eur na nový FUN Študentský účet aj prebalíčkované účty (FUN Študentský účet nahradí: Sloník, legislatívne balíky alebo bežné účty), ak sa na FUN Študentský účet prebalíčkujú a prihlásia sa do aplikácie ČSOB SmartBanking najneskôr do 31. 7. 2022 (vrátane),

čím získajú nárok na odmenu 30 eur na ich nový Študentský účet FUN.

V čase pripísania odmeny musí mať účastník naďalej v ČSOB vedený Študentský účet FUN, vďaka ktorému ho organizátor akcie zaradil do akcie. Jeden účastník získa len jedenkrát finančnú odmenu 30 eur na nový Študentský účet FUN, a to na prvý novootvorený, bez ohľadu na to, koľko takých účtov si zriadi.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii alebo z odmeny v akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

B) Časť pravidelné investovanie

Predmetom motivačnej akcie je odmeňovať za úkony účastníkov peňažnou odmenou, ktorú ČSOB vyplatí po skončení trvania akcie, a to prvým 330 účastníkom, fyzickým osobám – občanom so Študentským účtom FUN (novým aj existujúcim), ktorí súčasne splnia nasledovné podmienky:

  • zriadia si (v pobočke alebo online prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking) nový Investičný program (t. j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred 1. 5. 2022) (ďalej len „Investičný program“),
  • v rámci Investičného programu zrealizujú aspoň 3 (slovom: tri) platby zo svojho Študentského účtu FUN v 3 (slovom: troch) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch, pričom prvá platba musí byť zrealizovaná (t. j. pripísaná na účet príslušného fondu) najskôr od 1. 5. 2022 a najneskôr do 31. 7. 2022,

a zároveň

  • uvedené platby s riadnym označením (t. j. variabilným symbolom konkrétneho účastníka) zrealizujú každú v minimálnej výške 15 eur mesačne (vrátane vstupného poplatku) prostredníctvom trvalého príkazu (a to aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking),
  • jeden účastník získa len jeden Investičný bonus (investíciu, vrátane vstupného poplatku), bez ohľadu na to, koľko nových Investičných programov si zriadi,

ČSOB si vyhradzuje právo poskytnúť Investičný bonus pre prvých 330 klientov, rozhodujúci je dátum pripísania prvej platby.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Odmena

A) Časť FUN účet

Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 30 eur na nový Študentský účet FUN účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Pravidlá akcie časť A.

B) Časť pravidelné investovanie k FUN účtu

Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania Investičného bonusu vo výške 15 eur (vrátane vstupného poplatku) vo forme investície do fondu, pre ktorý bol zriadený Investičný program pre všetkých účastníkov so Študentským účtom FUN (nových aj existujúcich), ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Pravidlá akcie časť B.

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie. Organizátor akcie nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby odmien a prípadné škody v súvislosti s užívaním.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný sám účastník, ktorý odmenu prijal.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Bonusu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Nemíňaj litre na fast fashion“, použité na priradenie Bonusu.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/sk/memorandum.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie vyplatí odmenu 30 eur na nový Študentský účet FUN účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Pravidlá akcie Časť A ako 1. až 1 100. v poradí, a to jednorazovo najneskôr do 31. 8. 2022.

Investičný bonus poukáže organizátor akcie na účet fondu k novozriadenému Investičnému programu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Pravidlá akcie Časť B ako 1. až 330. v poradí s príslušným variabilným symbolom účastníka, a to jednorazovo najneskôr do 30. 11. 2022.

V prípade, že si účastník zriadi počas trvania akcie viac ako jeden nový Investičný program, investičný bonus bude pripísaný len na jeden vybraný Investičný program podľa rozhodnutia ČSOB.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 30.04.2022

 

Upozornenie:

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a.s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.