Štatúty súťaží a akcií

Späť Podmienky akcie „Bohatší s online FUN účtom“

Organizátor akcie

Motivačnú akciu „Bohatší s online FUN účtom“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Trvanie akcie

Akcia sa začína 01.03.2023 a končí 30.04.2023

Podmienky účasti v akcii

Predmetom akcie je odmeňovanie klientov spĺňajúcich podmienky akcie peňažnou odmenou vo výške 20 Eur, ktorú ČSOB vyplatí v termínoch stanovených týmto Štatútom definovaných v časti Vyhodnotenie a odovzdanie odmien. Akcia je určená pre fyzické osoby rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.03.2023 do 30.04.2023 (teda ku dňu 28.02.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň
  • si zriadia Študentský účet FUN, tj. uzatvoria zmluvu o Študentskom účte FUN v období od 01.03.2023 do 30.04.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk.

Pre získanie peňažnej odmeny musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

Peňažnú odmenu 20 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy o Študentskom účte FUN v období od 01.03.2023 do 30.04.2023 prihlásia aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking, a to do 1 mesiaca od zriadenia účtu.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Peňažná odmena 20 Eur je určená pre prvých 500 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto štatúte.

Odmena

Peňažnú odmenu v tejto akcii ČSOB poskytne vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 20 Eur na Študentský účet FUN účastníkom, ktorí súčasne splnia podmienku prihlásenia sa do aplikácie ČSOB SmartBanking do 1 mesiaca od otvorenia účtu

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností v súvislosti s prijatou odmenou je zodpovedný príjemca.

Osobitné ustanovenia

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi osobných údajov v rámci akcie „Bohatší s online FUN účtom“ použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom akcie k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie vyplatí peňažnú odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

  • každá peňažná odmena vo výške 20 Eur bude klientom, ktorí splnia podmienky akcie, pripísaná na ich Študentský účet FUN.
  • V čase pripísania peňažnej odmeny musia mať klienti svoj Študentský účet FUN, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Vyhodnotenie podmienok bude prebiehať na mesačnej báze a benefity budú pripísané najneskôr do 31.05.2023.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 28.02.2023