Štatúty súťaží a akcií

Späť Podmienky akcie „Naučme deti hospodáriť III.“

Organizátor akcie

Akciu „Naučme deti hospodáriť III.“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.“

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • sú klientmi ČSOB alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 01.07.2023 do 30.09.2023,
  • a zároveň ako zákonní zástupcovia maloletého klienta v mene maloletého klienta uzatvoria zmluvný vzťah, predmetom ktorého je ČSOB Detský účet Sloník od 01.07.2023 do 30.09.2023, pričom v čase vyhodnotenia akcie musí byť ČSOB Detský účet Sloník naďalej otvorený,
  • a kreditný obrat na novozaloženom ČSOB Detskom účte Sloník maloletých klientov, ktorých zákonní zástupcovia sú účastníci akcie do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca od otvorenia účtu dosiahol výšku min. 30 EUR.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.07.2023 a končí dňa 31.10.2023.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je peňažná odplata vo výške 15 Eur pre účastníka akcie, ktorý splní podmienky akcie, pričom v čase vyhodnotenia a poskytnutia Odmeny musí byť ČSOB Detský účet Sloník naďalej otvorený. Peňažná odmena 15 Eur je určená pre prvých 1 000 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto štatúte. Peňažná odmena vo výške 15 Eur bude klientom, ktorí splnia podmienky akcie, pripísaná na Detský účet Sloník maloletého klienta, pre ktorého bol účet v rámci trvania akcie zriadený.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje a osobné údaje maloletého majiteľa Detského účtu Sloník, ktorého je zákonným zástupcom, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Naučme deti hospodáriť III.“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Odmenu poukáže organizátor akcie účastníkom akcie , ktorí splnili podmienky akcie uvedené v tomto štatúte a to jednorazovo najneskôr do 30.11.2023.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 30.06.2023

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu