Štatúty súťaží a akcií

Späť Podmienky akcie „Smart účet s prihlásením do SmartBanking“ v znení zmeny zo dňa 15.06.2023

Organizátor akcie

Motivačnú akciu „Smart účet s prihlásením do SmartBanking“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Trvanie akcie

Akcia sa začína 01.03. 2023 a končí 31.12. 2023

Podmienky účasti v akcii

Predmetom akcie je odmeňovanie klientov spĺňajúcich podmienky akcie peňažnou odmenou 10 Eur, ktorú ČSOB vyplatí v termínoch stanovených týmto Štatútom definovaných v časti Vyhodnotenie a odovzdanie odmien. Akcia je určená pre fyzické osoby - rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.03. 2023 do 31.12. 2023 (teda ku dňu 28.02.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), tak, že:
  • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 01.03.2023 do 31.12. 2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk,alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking ,
  • v období od 01.03.2023 do 31.12. 2023 sa prihlásia aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking,
  • v čase vyhodnotenia akcie budú mať aktívne akékoľvek poistenie v ČSOB Poisťovni (ďalej len „Poisťovňa“),
  • v čase pripísania odmeny musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatený bonus, naďalej zriadený.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je pripísanie finančných prostriedkov vo výške 10 Eur na nový ČSOB Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii.

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností v súvislosti s prijatou odmenou je zodpovedný príjemca.

Osobitné ustanovenia

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi osobných údajov v rámci akcie „Smart účet s prihlásením do SmartBanking“ spracúvané za účelom využitia práva na odmenu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom akcie k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na www.csob.sk/memorandum a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

  • suma 10 Eur bude klientom pripísaná na ich ČSOB Smart účet najneskôr do dvoch mesiacov od splnenia všetkých podmienok akcie,
  • v čase pripísania odmeny musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Vyplácanie odmien bude prebiehať na mesačnej báze od 01.04.2023 do 29.02.2024.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 27.06. 2023