Štatúty súťaží a akcií

Späť Podmienky akcie „Tri mesiace sa vezieš na náš účet“

Organizátor akcie

Motivačnú akciu „Tri mesiace sa vezieš na náš účet“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Trvanie akcie

Akcia sa začína 11.09.2023 a končí 30.11.2023.

Podmienky účasti v akcii

Predmetom akcie je odmeňovanie nových klientov spĺňajúcich podmienky akcie peňažnou odmenou v hodnote 90-dňovej električenky, max do výšky 50 EUR, ktorú ČSOB vyplatí v termínoch stanovených týmto Štatútom definovaných v časti Vyhodnotenie a odovzdanie odmien.

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom. V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

 

Noví klienti ČSOB:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 11.09.2023 do 30.11.2023, teda ku dňu 10.09.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah,
 • uzatvoria zmluvu o ČSOB Študentskom účte FUN (ďalej len „bežný účet“) v období od 11.09.2023 do 30.11.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, alebo v pobočke,
 • a zároveň si zakúpia 90-dňovú električenku v službe IDS BK alebo 90-dňový časový lístok v službe MHD Košice prostredníctvom SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking v období od 11.09.2023 do 30.11.2023 vrátane a uhradia danú električenku zo svojho bežného účtu.

Odmenu získa prvých 5 000 nových klientov s ČSOB Študentským účtom FUN.

Odmena

Odmenou je peňažná odmena:

 • Preplatenie zakúpenej 90-dňovej električenky alebo 90-dňového časového lístka, max. do výšky 50 EUR, ktorá bude pripísaná na bežný účet klienta, z ktorého bola električenka alebo časový lístok uhradený, po splnení podmienok, definovaných v časti Podmienky účasti v akcii.

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie.

Akcia, v zmysle tohto Štatútu, predstavuje formu verejného prísľubu v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka. ČSOB vyplatí odmenu vo výške, lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom a to len tým účastníkom, ktorí splnia podmienky účasti v zmysle tohto Štatútu.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností v súvislosti s prijatou odmenou je zodpovedný príjemca.

Osobitné ustanovenia

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi osobných údajov v rámci akcie „Tri mesiace sa vezieš na náš účet“ použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom akcie k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

 • odmena do výšky 50 EUR bude novým klientom, ktorí splnia podmienky akcie od 11.9. do 20.10.2023, pripísaná najneskôr do 10.11..2023 na ich bežný účet v EUR vedený v ČSOB, z ktorého bola uhradená električenka,
 • odmena do výšky 50 EUR bude novým klientom, ktorí splnia podmienky akcie od 21.10 do 30.11.2023, pripísaná najneskôr do 20.12.2023 na ich bežný účet v EUR vedený v ČSOB, z ktorého bola uhradená električenka,
 • v čase pripísania odmeny musia mať klienti svoj balík bežného účtu vedený v EUR, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 08.09.2023

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu

 

DODATOK Č. 1 K AKCII „Tri mesiace sa vezieš na náš účet“ 

Organizátor akcie týmto Dodatkom č. 1 mení a dopĺňa znenie Štatútu súťaže „Tri mesiace sa vezieš na náš účet“ zo dňa 08.09.2023 nasledovne:

 • v časti Trvanie akcie sa mení nasledovne:
  „Akcia sa predlžuje do 31.12.2023.“
 • v časti Podmienky účasti v akcii sa v odseku Noví klienti ČSOB mení nasledovne:
  Termín 30.11.2023 sa mení vo všetkých bodoch na 31.12.2023.
 • v časti Vyhodnotenie a odovzdanie odmien sa dopĺňa nasledovné:
  „Odmena do výšky 50 EUR bude novým klientom, ktorí splnia podmienky akcie od 1.12. do 31.12.2023, pripísaná najneskôr do 12.01.2024 na ich bežný účet v EUR vedený v ČSOB, z ktorého bola uhradená električenka“

Ostatné časti textu Štatútu akcie „ Tri mesiace sa vezieš na náš účet ” zo dňa 08.09.2023 zostávajú týmto Dodatkom nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

 

V Bratislave, dňa 16.11.2023