Štatúty súťaží a akcií

Späť Podmienky akcie „Zainvestujte a neplaťte za vedenie účtu“v znení zmeny zo dňa 15.06.2023

Organizátor akcie

Propagačnú akciu „Zainvestujte a neplaťte za vedenie účtu“ (ďalej len „akcia“). organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Propagačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá propagačnej akcie.

Trvanie akcie

Akcia sa začína 16.01.2023 a končí 31.08.2023

Podmienky účasti v akcii

Predmetom akcie je odmeňovanie klientov spĺňajúcich podmienky akcie tým, že získajú účet a balík služieb Pohoda (ďalej len “balík Pohoda”), a to bez poplatku za jeho vedenie na 12 mesiacov alebo získajú 50% zľavu z poplatku za vedenie účtu a balíka služieb Extra Pohoda (ďalej len “balík Extra Pohoda“) na 12 mesiacov. Poplatky nad rámec balíka Pohoda a poplatky nad rámec balíka Extra Pohoda (t.j.: Platby (bez kariet), Platobné karty a hotovosť Prečerpanie a súvisiace služby) nespadajú pod túto akciu a nie sú predmetom odmeny.

Akcia je určená pre fyzické osoby rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

  • uzatvoria zmluvu o účte ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda od 16.01.2023 do 31.08.2023, a zároveň
  • nemali ku dňu 15.1.2023 (vrátane) s ČSOB uzatvorenú žiadnu zmluvu, na základe ktorej by im ČSOB založila a viedla bežný účet, a zároveň
  • si zriadia s ČSOB z nového účtu /balíka ČSOB Pohoda alebo z účtu /balíka ČSOB Extra Pohoda nový Investičný program (t.j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond ČSOB alebo KBC, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred 16.01.2023) (ďalej len „Investičný program“) a to v období od 16.01.2023 do 31.08.2023, a zároveň
  • v rámci nového Investičného programu zrealizujú aspoň 1 (slovom: jednu) platbu/transakciu, pričom táto platba/transakcia musí byť zrealizovaná (t.j. pripísaná na účet príslušného ČSOB/KBC fondu) v čase trvania kampane a jej výška/hodnota musí byť minimálne 15€ mesačne (vrátane vstupného poplatku) prostredníctvom trvalého príkazu (a to aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking).

Odmena

Vedenie balíka Pohoda bez poplatku za vedenie na 12 mesiacov alebo vedenie balíka Extra Pohoda s 50% zľavou poplatku za vedenie na 12 mesiacov (podľa zvoleného balíka)

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu-zľavu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník akcie nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii.

Dane

Poskytnutie zľavy z poplatku nemá pre príjemcu žiadne dopady z pohľadu dane z príjmov.

Osobitné ustanovenia

Účastník akcie berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi osobných údajov v rámci akcie „Zainvestujte a neplaťte za vedenie účtu“ použité na priradenie zľavy za vedenie účtu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom akcie k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a nastavenie odmien

Organizátor akcie zabezpečí nastavenie odmeny-zľavy účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

  • pri zriadení balíka služieb ČSOB Pohoda nastavením vedenia účtu bez poplatku na obdobie 12 mesiacov od dátumu otvorenia účtu, alebo
  • pri zriadení balíka služieb ČSOB Extra Pohoda nastavením vedenia účtu s 50 % zľavou z poplatku za vedenie účtu na obdobie 12 mesiacov od dátumu otvorenia účtu.

V čase nastavenia benefitu musia mať klienti svoj účet ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda, naďalej zriadený.

Nastavenie odmeny-zľavy bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2023 najneskôr do 31.10.2023.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 26.06.2023

 

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.