Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „FUNtastické nákupy s novým FUN účtom“

Organizátor akcie

Akciu „FUNtastické nákupy s novým FUN účtom“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre prvých 250 účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 15 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • Sú klientmi ČSOB k 27.02.2024 alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 27.02.2024 do 17.03.2024,
  • V období od 27.02.2024 do 17.03.2024 si zriadia svoj prvý ČSOB Študentský účet FUN, tj. uzatvoria zmluvu o ČSOB Študentskom účte FUN.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

V čase pripísania odmeny musí mať účastník akcie svoj ČSOB Študentský účet FUN, vďaka ktorému ho organizátor akcie zaradil do akcie, naďalej zriadený. Jeden účastník získa len jedenkrát Alza poukážku na nákup v hodnote 20 Eur. Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa akcie môžu zúčastniť. Akcia sa nevzťahuje na prebalíčkované účty.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 27.02.2024 a končí dňa 17.03.2024.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je Alza poukážka na nákup tovaru v hodnote 20 Eur pre prvých 250 účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti, pričom v čase vyhodnotenia a poskytnutia odmeny musí byť ČSOB Študentský účet FUN naďalej zriadený.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „FUNtastické nákupy s novým FUN účtom“, použité na priradenie odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum.

Poskytnutie Odmeny

Vyhodnotenie výsledkov akcie sa bude realizovať priebežne do 27.3.2024. O splnení podmienok akcie bude účastník akcie informovaný najneskôr do 10 dní od splnenia všetkých podmienok uvedených v časti Podmienky účasti prostredníctvom emailu zaslaného na kontaktnú adresu účastníka akcie. Prvým 250 účastníkom akcie, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto Štatútu, vzniká nárok na nepeňažnú odmenu spočívajúcu v poskytnutí poukážky/ zľavového kódu, ktorý jeho držiteľa oprávňuje na zľavu vo výške 20 EUR z hodnoty tovaru zakúpeného prostredníctvom webových stránok www.alza.sk. Zľavový kód môže byť uplatnený od momentu jeho doručenia na kontaktnú emailovú adresu účastníka akcie a len v súlade s podmienkami určenými prevádzkovateľom webových stránok www.alza.sk, ktoré sú uvedené pri zľavovom kóde a/alebo na webových stránkach.

Ak účastník odmietne Odmenu prevziať alebo Odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto Odmenu a Odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora. V čase nastavenia benefitu musia mať klienti svoj ČSOB Študentský účet FUN naďalej zriadený.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomného dodatku k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom..

 

V Bratislave, dňa 26.02.2024

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu