Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Investujeme spolu s Vami“

Československá obchodná banka, a. s.,

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „ČSOB“) verejne vyhlasuje túto akciu, ktorá sa riadi týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá tejto akcie (ďalej len „akcia“).

Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 zák. č. 40/1964 Z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

ČSOB sa zaväzuje v lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom poskytnúť benefit v hodnote 50 EUR (vrátane vstupného poplatku) vo forme investície do fondu, pre ktorý bol zriadený Investičný program (ďalej len „Benefit“). Benefit bude poskytnutý jednorazovo. Akcia je určená pre účastníka - klienta, fyzickú osobu – občana SR alebo občana členských štátov EÚ, prípadne občana iných štátov s príslušným povolením na pobyt v SR, ktorý súčasne splní všetky podmienky stanovené týmto Štatútom:

Podmienky akcie

Klient:

  • má alebo si zriadi bežný účet v ČSOB (Pohoda, Extra Pohoda, Smartúčet, FUN, Sloník) a minimálne 2 mesiace (najneskôr do 30. júna 2024) splní:
    • kreditný obrat na bežnom účte Pohoda, Extra Pohoda, Smartúčet, FUN min. 400 EUR,
    • v prípade klienta mladšieho ako 15 rokov kreditný obrat na bežnom účte Sloník min. 30 EUR,
  • a zároveň si zriadi z účtu vedeného v ČSOB nový Investičný program (t.j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond, do ktorého klient pravidelne neinvestoval pred 31.12.2023) (ďalej len „Investičný program“) najskôr 01.01.2024 a najneskôr 31.03.2024, a
  • v rámci Investičného programu zrealizuje aspoň 1 (slovom: jednu) platbu, pričom táto platba musí byť zrealizovaná (t.j. pripísaná na zberný účet príslušného fondu) najskôr 01.01.2024 a najneskôr 31.03..2024, a
  • uvedenú platbu s riadnym označením (t.j. variabilným symbolom konkrétneho účastníka) zrealizuje v minimálnej výške 50 EUR mesačne (vrátane vstupného poplatku) prostredníctvom trvalého príkazu (a to aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking).

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Vyplatenie benefitu

Benefit bude vyplatený na zberný účet fondu k novozriadenému Investičnému programu klienta s príslušným variabilným symbolom účastníka, a to jednorazovo najneskôr do 2 mesiacov od splnenia všetkých podmienok na získanie Benefitu. V prípade, že si klient zriadi viac ako jeden Investičný program, Benefit bude pripísaný na jeden vybraný Investičný program podľa rozhodnutia ČSOB.

Sledovanie podmienok pre aktívne využívanie bežného účtu v ČSOB (Pohoda, Extra Pohoda, Smartúčet, FUN, Sloník) bude prebiehať mesačne a začne od januára 2024.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Benefitu podľa nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov:

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Investujeme spolu s Vami“ použité na vyplatenie Benefitu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum.

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný klient.

Tento Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.csob.sk/Štatúty súťaží.

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Anna Jamborová
manažérka Oddelenia komunikácie

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko.

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.