Štatúty súťaží

Späť ŠTATÚT AKCIE (Investujeme spolu s Vami - pre nové účty Pohoda, Extra Pohoda, Smart účet založené 09-10/2022)

Organizátor akcie

Akciu „Investujeme spolu s Vami“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“).

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR, alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR (ďalej len „účastník“), ktorí súčasne splnia všetky podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • uzatvoria si zmluvu o účte Pohoda, Extra Pohoda alebo ČSOB Smart účte najskôr od 01.09. 2022 do 31.10.2022,
  • zriadia si z nového účtu nový Investičný program (t.j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred 01.09.2022) (ďalej len „Investičný program“) najskôr 01.09.2022 a najneskôr do 3 mesiacov od zriadenia nového účtu Pohoda, Extra Pohoda alebo Smart účet, a
  • v rámci Investičného programu zrealizujú aspoň 1 (slovom: jednu) platbu, pričom táto platba musí byť zrealizovaná (t.j. pripísaná na účet príslušného fondu) najskôr od 01.09.2022 a najneskôr do 3 mesiacov od zriadenia nového účtu Pohoda, Extra Pohoda alebo Smart účet, a
  • uvedená platba s riadnym označením (t.j. variabilným symbolom konkrétneho účastníka) zrealizovaná v minimálnej výške 30 € mesačne (vrátane vstupného poplatku) prostredníctvom trvalého príkazu (a to aj prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking).

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Trvanie akcie

Obdobie, v ktorom je možné uzatvoriť zmluvu o účte Pohoda, Extra Pohoda alebo Smart účte sa začína dňa 01.09.2022 a končí dňa 31.10.2022.

Zrealizovať prvú pravidelnú platbu v novom Investičnom programe je možné najskôr od 01.09.2022 a najneskôr do 3 mesiacov od zriadenia nového účtu.

Súčasť kampane

Akcia je súčasťou kampane „Podpora účtov“ organizátora na podporu nových účtov a zvyšovania povedomia o možnostiach pravidelného investovania.

Bonus

Benefitom v tejto akcii je:

Bonus vo výške 15 € (vrátane vstupného poplatku) vo forme investície do fondu, pre ktorý bol zriadený Investičný program (ďalej len „Bonus“).

Bonus získa účastník spĺňajúci Podmienky účasti špecifikované v tomto Štatúte. Jeden účastník získa len jeden Bonus (investíciu, vrátane vstupného poplatku), bez ohľadu na to, koľko nových Investičných programov si zriadi.

Zodpovednosť organizátora akcie

Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka. ČSOB vyplatí Bonus vo výške, lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom a to len tým účastníkom, ktorí splnia podmienky účasti v zmysle tohto Štatútu

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Bonusu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Investujeme spolu s Vami“, použité na priradenie Bonusu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Vyplatenie Bonusu

Bonus poukáže organizátor akcie na účet fondu k novozriadenému Investičnému programu účastníka s príslušným variabilným symbolom účastníka a to jednorazovo najneskôr do 2 mesiacov od splnenia podmienok na získanie bonusu.

V prípade, že si účastník zriadi viac ako jeden Investičný program, Bonus bude pripísaný na jeden vybraný Investičný program podľa rozhodnutia ČSOB.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 31.08.2022

Upozornenie:

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.