Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Naučme deti hospodáriť IV.“

Organizátor akcie

Akciu „Naučme deti hospodáriť IV.“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.“

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 uzatvoria s ČSOB zmluvu o účte, určenom pre maloletých: ČSOB Detský účet Sloník, pričom v čase vyhodnotenia akcie musí byť ČSOB Detský účet Sloník naďalej otvorený,
  • a kreditný obrat na novozaloženom ČSOB Detskom účte Sloník maloletých klientov, do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca od otvorenia účtu dosiahol výšku min. 30 Eur.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.10.2023 a končí dňa 31.01.2024.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je peňažná odplata vo výške 15 Eur, ktorá je určená pre prvých 1 000 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto štatúte a bude pripísaná na Detský účet Sloník maloletého klienta, pre ktorého bol účet v rámci trvania akcie zriadený.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje a osobné údaje maloletého majiteľa Detského účtu Sloník, ktorého je zákonným zástupcom, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Naučme deti hospodáriť IV.“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Odmenu poukáže organizátor akcie účastníkom akcie, ktorí splnili podmienky akcie uvedené v tomto štatúte a to najneskôr do 29.02.2024.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.09.2023

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu