Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Novoročný PatronGO“

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU AKCIE „Novoročný PatronGO ”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Novoročný PatronGO” zo dňa 29.12.2023 nasledovne:

v časti Podmienky účasti sa mení nasledovná časť:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 31.03.2024, teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah,
 • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking na základe odporúčania spoločnosťou PatronGO, (PatronGO klientom sprístupní link na otvorenie účtu cez Aplikáciu PatronGO a zároveň odkaz na tento Štatút akcie). Deň kedy klient otvorí odkaz na zriadenie účtu cez aplikáciu PatronGO je dňom zaslania odporúčania,

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 30.06.2024, teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah,
 • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 01.01.2024 do 30.06.2024 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking na základe odporúčania spoločnosťou PatronGO, (PatronGO klientom sprístupní link na otvorenie účtu cez Aplikáciu PatronGO a zároveň odkaz na tento Štatút akcie). Deň kedy klient otvorí odkaz na zriadenie účtu cez aplikáciu PatronGO je dňom zaslania odporúčania,

v časti Trvanie akcie sa mení nasledovná časť:

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 31.05.2024.

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 30.08.2024.

v časti Poskytnutie Odmeny sa mení nasledovná časť:

 • vyplácanie odmien bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2024 do 31.07.2024.

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

 • vyplácanie odmien bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2024 do 30.09.2024.

Ostatné časti textu Štatútu akcie „Novoročný PatronGO ” zo dňa 29.12.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

 

V Bratislave, dňa 28.03.2024

 

Štatút akcie „Novoročný PatronGO“

Organizátor akcie

Akciu „Novoročný PatronGO“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre fyzické osoby - rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 31.03.2024, teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah,
 • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking na základe odporúčania spoločnosťou PatronGO, (PatronGO klientom sprístupní link na otvorenie účtu cez Aplikáciu PatronGO a zároveň odkaz na tento Štatút akcie). Deň kedy klient otvorí odkaz na zriadenie účtu cez aplikáciu PatronGO je dňom zaslania odporúčania,
 • prihlásia sa aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking najneskôr do konca dvoch nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaslania odporúčania cez aplikáciu PatronGO (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci január 2024, na splnenie tejto podmienky je potrebné aby sa prihlásil do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking aspoň v jednom z mesiacov január, február alebo marec 2024),
 • kreditný obrat na ich ČSOB Smart účte bude min. 750 Eur v aspoň jednom kalendárnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a to do konca dvoch nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaslania odporúčania cez aplikáciu PatronGO (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci január 2024, na splnenie tejto podmienky je potrebné mať kreditný obrat na ČSOB Smart účte min. 750 Eur aspoň v jednom z mesiacov január, február alebo marec 2024),
 • v čase pripísania bonusu musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatený bonus, naďalej zriadený.

Túto akciu nie je možné kombinovať s inými ČSOB prebiehajúcimi akciami k ČSOB Smart účtom v čase otvorenia účtu.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 31.05.2024.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Novoročný PatronGO“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti nasledovne:

 • suma 50 Eur bude klientom pripísaná na ich ČSOB Smart účet najneskôr do dvoch mesiacov od splnenia všetkých podmienok akcie,
 • vyplácanie odmien bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2024 do 31.07.2024.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.12.2023

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu