Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Palivová karta k poisteniu auta"

Organizátor akcie

Motivačnú akciu „Palivová karta k poisteniu auta“ organizuje ČSOB Poisťovňa, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 31 325 416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 444/B, (ďalej len „ČSOB Poisťovňa“ alebo „organizátor akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Podmienky účasti v akcii

Akcia je určená pre fyzické osoby alebo pre právnické osoby – poistníkov (ďalej len „účastníci akcie“), ktorí si počas trvania akcie uzatvoria Povinné zmluvné poistenie s pripoistením alebo Havarijné poistenie cez web www.csob.sk alebo cez aplikáciu ČSOB SmartBanking a zároveň uhradia v návrhu poistnej zmluvy dohodnuté poistné, ktoré bude pripísané na účet Poisťovne najneskôr do 6.6.2023 a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom vrátane Pravidiel akcie.

Trvanie akcie

Akcia sa začína od 1.4.2023 a končí sa dňom 6.6.2023.

Súčasť kampane

Akcia je súčasťou kampane „Auto online kampaň“ organizátora akcie.

Pravidlá akcie

Predmetom motivačnej akcie v zmysle stanovených podmienok účasti v akcii je: odmeniť prvých 1 000 účastníkov akcie za každé uzatvorené Povinné zmluvné poistenie aspoň s jedným pripoistením (pripoistenie skiel, pripoistenie živelnej udalosti, pripoistenie stretu auta so zverou, pripoistenie krádeže vozidla, Asistenčné služby Prémium) a prvých 50 účastníkov akcie za každé uzatvorené Havarijné poistenie, pričom musia byť splnené súčasne nasledovné podmienky:

  • v období trvania akcie uzatvoria účastníci poistenie cez stránku www.csob.sk alebo cez ČSOB SmartBanking a
  • po uzatvorení zmluvy bude poistné v plnej výške pripísané na účet Poisťovne, a to najneskôr do 6.6.2023,

čím získajú nárok na odmenu vo forme palivovej karty od spoločnosti OMV podľa časti Odmena tohto štatútu.

Odmena

Odmena v tejto akcii je vo forme:

  • palivovej karty od spoločnosti OMV v hodnote 10 EUR za uzatvorenie Povinného zmluvného poistenia
  • palivovej karty od spoločnosti OMV v hodnote 50 EUR za uzatvorenie Havarijného poistenia

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmenu z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Odmenený nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie. Organizátor akcie nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby odmien a prípadné škody v súvislosti s užívaním odmeny.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný sám účastník, ktorý odmenu prijal. Organizátor akcie oznámi účastníkovi hodnotu odmeny.

Osobitné ustanovenia

Osobné údaje získané na základe tejto akcie neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 10 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako „Dátové Memorandum"). Dátové Memorandum je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie odovzdá odmenu účastníkom, ktorí splnia Podmienky účasti v akcii a Pravidlá akcie.

Odovzdanie odmeny prebehne zaslaním palivovej karty doporučene na korešpondenčnú adresu uvedenú na poistnej zmluve poistníka, ktorý uhradil poistné v zmysle Podmienok akcie, a to, najneskôr do 6.6.2023. Odmeny bude ČSOB Poisťovňa zasielať priebežne najneskôr však do 31.8.2023.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 1.4.2023