Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „PatronGO“

Organizátor akcie

Akciu „PatronGO“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre fyzické osoby - rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 04.09.2023 do 31.12.2023, teda ku dňu 03.09.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah,
 • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 04.09.2023 do 31.12.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking na základe odporúčania spoločnosťou PatronGO, (PatronGO klientom sprístupní link na otvorenie účtu cez Aplikáciu PatronGO a zároveň odkaz na tento Štatút akcie). Deň kedy klient otvorí odkaz na zriadenie účtu cez aplikáciu PatronGO je dňom zaslania odporúčania,
 • prihlásia sa aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking najneskôr do konca dvoch nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaslania odporúčania cez aplikáciu PatronGO (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci október 2023, na splnenie tejto podmienky je potrebné aby sa prihlásil do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking aspoň v jednom z mesiacov október, november alebo december 2023),
 • kreditný obrat na ich ČSOB Smart účte bude min. 750 Eur v aspoň jednom kalendárnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a to do konca dvoch nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaslania odporúčania cez aplikáciu PatronGO (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci október 2023, na splnenie tejto podmienky je potrebné mať kreditný obrat na ČSOB Smart účte min. 750 Eur aspoň v jednom z mesiacov október, november alebo december 2023),
 • v čase pripísania bonusu musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatený bonus, naďalej zriadený.

Túto akciu nie je možné kombinovať s inými ČSOB prebiehajúcimi akciami k ČSOB Smart účtom v čase otvorenia účtu.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 04.09.2023 a končí dňa 30.04.2024.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „PatronGO“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti nasledovne:

 • suma 50 Eur bude klientom pripísaná na ich ČSOB Smart účet najneskôr do dvoch mesiacov od splnenia všetkých podmienok akcie,
 • vyplácanie odmien bude prebiehať na mesačnej báze od 01.10.2023 do 30.04.2024.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 31.08.2023

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu

 

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU AKCIE „PatronGO”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „PatronGO” zo dňa 31.08.2023 nasledovne:

časť Podmienky účasti sa mení nasledovne:

Akcia je určená pre fyzické osoby - rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 04.09.2023 do 31.12.2023, teda ku dňu 03.09.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah,
 • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 04.09.2023 do 31.12.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking na základe odporúčania spoločnosťou PatronGO, (PatronGO klientom sprístupní link na otvorenie účtu cez Aplikáciu PatronGO a zároveň odkaz na tento Štatút akcie). Deň kedy klient otvorí odkaz na zriadenie účtu cez aplikáciu PatronGO je dňom zaslania odporúčania,
 • v čase pripísania bonusu musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatený bonus, naďalej zriadený.

Pre získanie peňažnej odmeny musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

 1. Časť Kreditný obrat na ČSOB Smart účte
  • prihlásia sa aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking najneskôr do konca dvoch nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaslania odporúčania cez aplikáciu PatronGO (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci október 2023, na splnenie tejto podmienky je potrebné aby sa prihlásil do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking aspoň v jednom z mesiacov október, november alebo december 2023),
  • kreditný obrat na ich ČSOB Smart účte bude min. 750 Eur v aspoň jednom kalendárnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a to do konca dvoch nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaslania odporúčania cez aplikáciu PatronGO (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci október 2023, na splnenie tejto podmienky je potrebné mať kreditný obrat na ČSOB Smart účte min. 750 Eur aspoň v jednom z mesiacov október, november alebo december 2023),
 2. Časť Prenos účtu
  • Od 01.10.2023 do 31.12.2023 osobne v pobočke ČSOB požiadajú o presun platobného účtu vedeného u iného poskytovateľa platobných služieb do ČSOB ako prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v zmysle § 44d a nasl. zákona č. 492/2009 Z. z o platobných službách v platnom znení,
  • Účastníci v Žiadosti o presun platobného účtu zároveň požiadajú o zrušenie platobného účtu vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb,
  • V čase vyhodnotenia akcie nebude evidované storno žiadosti o presun platobného účtu.

Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná nezávisle.

časť Odmena sa mení nasledovne:

 1. Časť Kreditný obrat na ČSOB Smart účte
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti Časť A.
 2. Časť Prenos účtu
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na nový Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti Časť B.

Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná nezávisle.

časť Poskytnutie Odmeny sa mení nasledovne:

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti nasledovne:

 • Odmena bude účastníkom, ktorí splnia podmienky Časti A a/ alebo Časti B pripísaná na ich ČSOB Smart účet najneskôr do dvoch mesiacov od splnenia všetkých podmienok akcie,
 • vyplácanie odmien bude prebiehať na mesačnej báze od 01.10.2023 do 30.04.2024.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná nezávisle.

Ostatné časti textu Štatútu akcie „PatronGO ” zo dňa 31.08.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

 

V Bratislave, dňa 12.12.2023