Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Pohodový rok“

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU AKCIE „POHODOVÝ ROK”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Pohodový rok” zo dňa 29.12.2023 nasledovne:

v časti Podmienky účasti sa mení nasledovná časť:

 • Sú klientmi ČSOB bez akéhokoľvek typu bežného účtu (alebo balíka služieb) alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň
 • si zriadia balík služieb ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda, tj. uzatvoria zmluvu o ČSOB účte Pohoda alebo ČSOB účte Extra Pohoda v období od 01.01.2024 do 31.03.2024.

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

 • Sú klientmi ČSOB bez akéhokoľvek typu bežného účtu (alebo balíka služieb) alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 12.05.2024 (teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň
 • si zriadia balík služieb ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda, tj. uzatvoria zmluvu o ČSOB účte Pohoda alebo ČSOB účte Extra Pohoda v období od 01.01.2024 do 12.05.2024.

v časti Trvanie akcie sa mení nasledovná časť:

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 31.03.2024.

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 12.05.2024.

v časti Poskytnutie Odmeny sa mení nasledovná časť:

 • Nastavenie odmeny - zľavy na balíku Pohoda alebo Extra Pohoda na vedenie účtu bez poplatku na obdobie 12 mesiacov od dátumu otvorenia účtu bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2024, najneskôr do 31.05.2024,

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

 • Nastavenie odmeny - zľavy na balíku Pohoda alebo Extra Pohoda na vedenie účtu bez poplatku na obdobie 12 mesiacov od dátumu otvorenia účtu bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2024, najneskôr do 30.06.2024,

 

Ostatné časti textu Štatútu akcie „Pohodový rok” zo dňa 29.12.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

 

V Bratislave, dňa 28.03.2024

 

Štatút akcie „Pohodový rok“

Organizátor akcie

Akciu „Pohodový rok“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Predmetom akcie je odmeňovanie klientov spĺňajúcich podmienky akcie tým, že získajú balík služieb ČSOB Pohoda (ďalej len “balík Pohoda”) alebo balíka služieb ČSOB Extra Pohoda (ďalej len “balík Extra Pohoda“), a to bez poplatku za jeho vedenie na 12 mesiacov. Poplatky nad rámec balíka Pohoda a poplatky nad rámec balíka Extra Pohoda (t.j.: Platby (bez kariet), Platobné karty a hotovosť Prečerpanie a súvisiace služby) nespadajú pod túto akciu a nie sú predmetom odmeny.

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 18 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • Sú klientmi ČSOB bez akéhokoľvek typu bežného účtu (alebo balíka služieb) alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň
 • si zriadia balík služieb ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda, tj. uzatvoria zmluvu o ČSOB účte Pohoda alebo ČSOB účte Extra Pohoda v období od 01.01.2024 do 31.03.2024.

Klient má nárok len na jednu odmenu za splnenie týchto podmienok a to na prvý zriadený účet počas trvania kampane.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 31.03.2024.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je vedenie balíka Pohoda alebo balíka Extra Pohoda bez poplatku na 12 mesiacov účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti.

Dane

Poskytnutie zľavy z poplatku nemá pre príjemcu žiadne dopady z pohľadu dane z príjmov.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Pohodový rok“, použité na priradenie odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie zabezpečí nastavenie odmeny - zľavy účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti nasledovne:

 • Nastavenie odmeny - zľavy na balíku Pohoda alebo Extra Pohoda na vedenie účtu bez poplatku na obdobie 12 mesiacov od dátumu otvorenia účtu bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2024, najneskôr do 31.05.2024,
 • V čase nastavenia benefitu musia mať klienti svoj balík služieb ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda, naďalej zriadený.
 • Klient má nárok len na jednu odmenu za splnenie podmienok a to na prvý zriadený účet počas trvania kampane.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.12.2023

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu