Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Poistenie pravidelných výdavkov vo variante A na 6 mesiacov zadarmo k balíku služieb“

Organizátor akcie

Akciu „Poistenie pravidelných výdavkov vo variante A na 6 mesiacov zadarmo k balíku služieb“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania s trvalým pobytom na území SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • Majú aspoň 18 rokov.
  • Majú v ČSOB vedený niektorý z platobných účtov v balíkoch služieb – Pohoda, Extra Pohoda, Smart účet alebo Fun účet a aktivovanú mobilnú aplikáciu Smartbanking.
  • V čase trvania akcie si zriadia prostredníctvom aplikácie SmartBanking Poistenie pravidelných výdavkov vo variante A), ktoré zahŕňa poistné krytie v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie pravidelných výdavkov.

Všetky podmienky akcie musia byť splnené súčasne. Z akcie nie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny, ani ich rodinní príslušníci.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 3.7.2023 a končí dňa 31.12.2023.

Odmena

Odmenou v tejto akcii má účastník možnosť získať:
Poistenie pravidelných výdavkov vo variante A) na obdobie 6 mesiacov bez poplatku, ktoré začne plynúť odo dňa začiatku poistenia. Poistné obdobie začína nultou hodinou dňa určeného v doklade o poistení ako začiatok poistenia.

Variant A zahŕňa poistné krytie:

  • pre prípad smrti s poistnou sumou 1500 EUR jednorazovo,
  • pre prípad pracovnej neschopnosti s poistnou sumou 125 EUR mesačne,
  • Medifón (telefonická zdravotná informačná služba v rozsahu podľa poistných podmienok).

Bližšie informácie o rozsahu a podmienkach poistného krytia sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie pravidelných výdavkov.

V prípade poistenia dojednaného prostriedkami diaľkovej komunikácie je účastník oprávnený odstúpiť od poistenia bez uvedenia dôvodu, a to písomným oznámením o odstúpení v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia s tým, že poistenie zanikne spätne ku dňu jeho vzniku.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Poistenie pravidelných výdavkov na 6 mesiacov zadarmo k balíku služieb“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Odmenou je poistenie pravidelných výdavkov na 6 mesiacov zadarmo vo variante A), ktoré si účastník uzatvorí sám, prostredníctvom aplikácie SmartBanking. Na uzatvorenie bude nasmerovaný cez inapp správu, prípadne inými formami priamej komunikácie.

V procese dojednávania Poistenia pravidelných výdavkov si účastník zvolí bežný účet, ku ktorému sa mu automaticky zobrazí kampaň – „Poistenie pravidelných výdavkov bez poplatku. Teraz až na 6 mesiacov vo variante A“ a dojedná si poistenie v zmysle poistných podmienok. Informácia k poistnej dokumentácii je účastníkovi posielaná emailom, informácia o benefite je uvedená v Prihláške do Poistenia v časti „Osobitné ustanovenia“.

Poistenie si účastník uzatvára na dobu neurčitú. Po uplynutí obdobia 6 mesiacov bez poplatku sa poplatok začne automaticky zúčtovávať účastníkovi z bežného účtu Pohoda, Extra Pohoda, Fun účet alebo Smart účet v zmysle platného Sadzobníka pre fyzické osoby - občanov.

O zrušenie poistenia môže účastník požiadať kedykoľvek u organizátora akcie. Poistenie zanikne posledným dňom daného alebo nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ku ktorému bola podaná výpoveď z poistenia v súlade s ustanoveniami Všeobecných poistných podmienok pre poistenie pravidelných výdavkov.

Informačný dokument k poisteniu pravidelných výdavkov.

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie pravidelných výdavkov.

Odmena môže byť poskytnutá len jedna pre jedného klienta s platobným účtom v balíku služieb – Pohoda, Extra Pohoda, Smart účet alebo Fun účet.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 30.6.2023

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu