Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Preplatenie platby kartou VISA“ pre nových klientov

Organizátor akcie

Organizátor akcie Akciu „Preplatenie platby kartou VISA“ pre nových klientov organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti v akcii

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • Stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.08.2023 do 30.09.2023; do 31.10. 2023 v prípade zriadenia študentského účtu FUN, teda ku dňu 31.7.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah
  • Uzatvoria zmluvu o ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda, ČSOB Smart účte v období od 01.08.2023 do 30.09.2023 alebo o ČSOB Študentskom účte FUN v období od 01.08.2023 do 31.10.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo v pobočke (platí pre Pohoda, Extra Pohoda a Študentský účet FUN)
  • a zároveň uskutočnia platbu platobnou kartou VISA, vydanou k novému účtu Pohoda, Extra Pohoda a ČSOB Smart účtu od 01.08.2023 do 15.10.2023 vrátane alebo vydanou k ČSOB Študentskému účtu FUN od 01.08.2023 do 15.11.2023 vrátane.

Odmena platí pre prvých 1 500 nových klientov s ČSOB Pohoda alebo Extra Pohoda, pre prvých 1500 nových klientov s ČSOB Smart účtom a rovnako tak pre prvých 1 500 nových klientov s ČSOB Študentským účtom FUN.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.08.2023 a končí dňa 15.11.2023.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je:

Preplatenie 1. (slovom prvej) platby kartou VISA až do výšky 50 Eur, ktorá bude pripísaná na bežný účet účastníka, ku ktorému je vydaná platobná karta, ktorou bola realizovaná transakcia, v zmysle podmienok, definovaných v časti Podmienky účasti.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Preplatenie platby kartou VISA“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie odmeny

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

  • odmena až do výšky 50 Eur im bude pripísaná najneskôr do 30.11.2023 na ich bežný účet v EUR vedený v ČSOB, ku ktorému je vydaná karta, ktorou bola realizovaná transakcia
  • v čase pripísania odmeny musia mať účastníci svoj balík bežného účtu vedený v EUR, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 31.7.2023

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu