Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie "Smart účet pri prolongácii Povinného zmluvného poistenia"

Organizátor akcie

Akciu „Smart účet pri prolongácii Povinného zmluvného poistenia“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“).

Podmienky účasti

Predmetom akcie je odmeňovanie klientov spĺňajúcich podmienky akcie peňažnou odmenou 50 Eur, ktorú ČSOB vyplatí v termínoch stanovených týmto Štatútom definovaných v časti Vyhodnotenie a odovzdanie odmien. Akcia je určená pre fyzické osoby - rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 29.04.2024 do 10.05.2024 (teda ku dňu 28.04.2024 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), tak, že:
  • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 29.04.2024 do 10.5. 2024 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking ,
  • v čase vyhodnotenia akcie musia mať platné a riadne uhradené aspoň jedno Povinné zmluvné poistenie v ČSOB Poisťovni (ďalej len „Poisťovňa“), ku ktorému dostali od ČSOB ponuku benefitu podľa tohto Štatútu
  • v čase pripísania odmeny musí mať klient zriadený ČSOB Smart účet na svoje meno; výplata bonusu sa realizuje výlučne bezhotovostne v prospech ČSOB Smart účtu konkrétneho klienta.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Trvanie akcie

Akcia sa začína 29.04. 2024 a končí 10.05. 2024

Odmena

Benefitom v tejto akcii je:

Odmenou v tejto akcii je pripísanie finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na nový ČSOB Smart účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností v súvislosti s prijatou odmenou je zodpovedný príjemca.

Osobitné ustanovenia

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi osobných údajov v rámci akcie „Smart účet pri prolongácii Povinného zmluvného poistenia“ spracúvané za účelom splnenia povinnosti výplaty odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom akcie k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na www.csob.sk/memorandum a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

  • suma 50 Eur bude klientom pripísaná na ich ČSOB Smart účet najneskôr do 31.7. 2024 od splnenia všetkých podmienok akcie,
  • v čase pripísania odmeny musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.4.2024

 

Lukáš Štefány
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu