Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie "Staňte sa klientom ČSOB"

Termín konania akcie :

15. 4. 2024 – 31. 12. 2024

Organizátor akcie :

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11, 811 02, Bratislava, Slovenská republika
IČO 36 854 140
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 4314/B

Dodávateľ tankovacích kariet:

OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO 00604381
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 777/B

 1. Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. ako organizátor akcie (ďalej v texte aj len ako „ČSOB“) organizuje propagačnú akciu zameranú na podporu otvorenia podnikateľského účtu alebo podnikateľského balíka služieb pre klientov ČSOB Leasing, a. s., ktorí ešte nie sú klientami ČSOB. Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.
 2. Akcia je určená pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby s obchodným obratom do 1,5 mil. EUR, ktoré sa stanú počas trvania akcie, t.j. od 15. 4. 2024 do 31. 12. 2024 novými klientami ČSOB tým, že si v ČSOB založia podnikateľský účet alebo podnikateľský balík služieb, pričom ide o osoby, ktoré už sú klientami ČSOB Leasing, a.s..
 3. Účastníkom akcie môže byť iba fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba s obchodným obratom do 1,5 mil. EUR (ďalej len „účastník akcie“), ktorá počas trvania akcie, splní nasledovné podmienky, a to súčasne:
  • Účastník akcie je klientom ČSOB Leasing a.s. a stane sa novým klientom ČSOB v období od 15.04.2024 do 31.12.2024; , teda ku dňu 15.4.2024 (vrátane) nemal s ČSOB žiadny zmluvný vzťah.
  • Uzatvorí zmluvu o ČSOB podnikateľskom účte alebo vo balíku podnikateľských služieb v období od 15.04.2024 do 31.12.2024.
  • Kreditnými transakciami na účte v čase trvania kampane pripíše na svoj účet v súčte 500 € do 3 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o ČSOB podnikateľskom účte alebo balíku podnikateľských služieb.
 4. Prvých 400 účastníkov, ktorí v počas trvania akcie splnia podmienky v bodoch vyššie, získa tankovaciu poukážku spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o. (ďalej len „Dodávateľ“) v hodnote 100 EUR. Tankovacie poukážky budú odosielané na primárny e-mailový kontakt, ktorý účastník akcie uvedie pri zakladaní podnikateľského účtu/ podnikateľského balíka služieb v ČSOB. V prípade, že tak neurobí, nebude mu môcť byť tankovacia karta zaslaná a stráca na ňu nárok, aj keď inak podmienky pre zaradenie splnil a tankovacia karta takého účastníka akcie bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi akcie v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto Štatútu.
 5. Účastník akcie, ktorý nesplnil všetky podmienky účasti v akcii alebo ktorý konal v rozpore s týmto Štatútom, bude z akcie vylúčený. Ak sa preukáže, že takýto účastník akcie sa napriek uvedenému stal osobou, ktorej má byť poskytnutá tankovacia karta, zanikne mu nárok na ňu. V prípade podozrenia na podvodné správanie zo strany účastníka akcie si organizátor akcie vyhradzuje právo takéhoto účastníka akcie vylúčiť. Tankovacia karta takého vylúčeného účastníka akcie bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi akcie v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto Štatútu.
 6. Uzávierka akcie bude 31.12. 2024 o 23:59:59 hod./min./sek.
 7. Vyhodnotenie výsledkov akcie sa bude realizovať priebežne, a to každý deň počas jej trvania. O splnení podmienok akcie bude účastník akcie informovaný prostredníctvom emailu zaslaného na kontaktnú adresu účastníka akcie. Prvým 400 účastníkom akcie, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto Štatútu, vzniká nárok na poskytnutie tankovacej poukážky od Dodávateľa, ktorá jeho držiteľa oprávňuje na nákup PHM alebo tovarov a služieb vo výške 100 EUR zo zaplatenej hodnoty výlučne na čerpacích staniciach Dodávateľa (OMV) na Slovensku. Tankovacia karta vo forme elektronického kódu bude účastníkovi zaslaná do 15 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok akcie v zmysle tohto Štatútu.
 8. Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Staňte sa klientom ČSOB“, použité na priradenie odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum
 9. Ak účastník akcie odmietne tankovaciu kartu prevziať alebo sa nepodarí z akýchkoľvek dôvodov mu ju odovzdať, tak jeho taká tankovacia karta môže byť odovzdaná ďalšiemu účastníkovi akcie v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto Štatútu.
 10. Organizátor akcie nezodpovedá za nemožnosť kontaktovať účastníka akcie za účelom oznámenia získania tankovacej karty, ani za nemožnosť jej odovzdania, a to z dôvodov spočívajúcich na strane účastníka akcie.
 11. Tento Štatút je prístupný na internetovej stránke organizátora akcie Štatúty súťaží (csob.sk)
 12. Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania akcie zmeniť tento Štatút a všetky podmienky akcie v ňom obsiahnuté a to vrátane práva zmeniť poukazované plnenie (tankovaciu kartu) alebo ukončiť akciu bez náhrady a to s účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien na webstránke ČSOB. Všetky zmeny Štatútu podľa tohto bodu organizátor akcie zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu.
 13. Počas termínu konania akcie je zo strany organizátora akcie zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov akcie a bankového tajomstva.
 14. Účasť účastníka akcie nie je zo strany ČSOB ako organizátora akcie spoplatnená.
 15. Ustanovenia tohto Štatútu, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov akcie sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka, pokiaľ v tomto Štatúte nie je výslovne uvedené inak.
 16. Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá účastník akcie.

V Bratislave, dňa 15.3.2024

Československá obchodná banka, a.s.

 

Lukáš Štefány
riaditeľ Zákazníckej divízie

Dáša Polláková
manažérka oddelenia riadenia
MicroSME segmentu