Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Zoznámte deti so svetom financií“

Organizátor akcie

Akciu „Zoznámte deti so svetom financií“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • v období od 03.04.2024 do 12.05.2024 uzatvoria s ČSOB zmluvu o účte, určenom pre maloletých: ČSOB Detský účet Sloník, pričom v čase vyhodnotenia akcie musí byť ČSOB Detský účet Sloník naďalej otvorený,
  • a kreditný obrat na novozaloženom ČSOB Detskom účte Sloník maloletých klientov, do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca od otvorenia účtu dosiahol výšku min. 30 Eur.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 03.04.2024 a končí dňa 30.06.2024.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je peňažná odmena vo výške 15 Eur, ktorá je určená pre prvých 1 000 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto štatúte a bude pripísaná na Detský účet Sloník maloletého klienta, pre ktorého bol účet v rámci trvania akcie zriadený.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje a osobné údaje maloletého majiteľa Detského účtu Sloník, ktorého je zákonným zástupcom, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Zoznámte deti so svetom financií“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Odmenu pripíše organizátor akcie účastníkom, ktorí splnili podmienky akcie uvedené v tomto štatúte a to najneskôr do 31.07.2024. Odmena bude pripísaná na Detský účet Sloník maloletého klienta, pre ktorého bol účet v rámci trvania akcie zriadený.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 02.04.2024

 

Lukáš Štefány
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu