Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút reklamnej a propagačnej akcie Objavujte. Spoznávajte. Cestujte.

Termín konania akcie

20.6.2023 – 20.9.2023

Organizátor akcie

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11, 811 02, Bratislava, Slovenská republika
IČO 36 854 140
zap. v OR MS Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 4314/B

Objednávateľ akcie

Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren
198A B-1410 Waterloo Belgium
v zastúpení organizačnou zložkou
Mastercard Europe SA, organizační složka
Na poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO 69 345 724
zap. v OR MS Praha, odd. A, vložka č. 34449

Zmluvný partner
objednávateľa akcie

Advenio s.r.o.
Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4, Česká republika
IČO 63 668 939
zap. v OR MS Praha, odd. C, vložka č. 37672

 1. Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. ako organizátor akcie (ďalej v texte aj len ako „ČSOB“) uvádza a organizuje v spolupráci so spoločnosťou Mastercard Europe SA ako objednávateľom akcie a so spoločnosťou Advenio s.r.o. ako zmluvným partnerom objednávateľa akcie reklamnú a propagačnú akciu podľa tohto štatútu (ďalej v texte len ako „akcia“) zameranú na podporu používania kreditných kariet typu Mastercard Credit Basic, Credit Standard alebo Credit Gold, vydávaných spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s. pre klientov, ktorí ČSOB požiadajú o poskytnutie spotrebiteľského úveru a vydanie kreditnej karty za podmienky akceptovania tejto žiadosti zo strany ČSOB (ďalej v texte len ako „držitelia kreditných kariet Mastercard od ČSOB“).
 2. Akcia je určená pre fyzické osoby, ktoré sú alebo sa stanú počas jej trvania klientmi ČSOB ako držitelia hlavnej alebo dodatkovej kreditnej karty a zároveň splnia všetky podmienky stanovené týmto štatútom, t. j. zapoja sa do akcie. V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti v akcii alebo z odmeny v akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý sa osobne zúčastní odovzdávania odmeny a uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.
 3. Akcie sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti Mastercard Europe SA ako objednávateľovi akcie, k spoločnosti Advenio s.r.o. ako zmluvnému partnerovi objednávateľa akcie a k ostatným ich zmluvným partnerom, a tiež im blízke osoby v zmysle Občianskeho zákonníka. Akcie sa smú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi akcie okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním akcie – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely akcie a určenie výhercov akcie. Ak sa preukáže, že výherca akcie je osobou, ktorá sa nesmie zúčastniť akcie (podľa tohto bodu), tak nárok tejto osoby (výhercu) na odmenu nevzniká. Odmena sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude z akcie vylúčená. Odmena vylúčeného účastníka akcie bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi akcie v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto štatútu.
 4. Akcie sa zúčastní fyzická osoba (klient spoločnosti Československá obchodná banka, a.s.) podľa bodu 1 až 3 tohto štatútu (ďalej len účastník akcie), ktorá v termíne konania akcie, splní nasledovné podmienky a to súčasne:
  1. Účastník akcie požiada v termíne od 20.6.2023 do 31.8.2023 o poskytnutie spotrebiteľského úveru a vydanie kreditnej karty za podmienky akceptovania tejto žiadosti zo strany ČSOB, pričom,
  2. účastník s takouto kartou najneskôr v posledný deň termínu konania akcie vykoná aspoň jednu (1) platobnú transakciu. Za oprávnenú platobnú transakciu sa považuje len bezhotovostná (t.j. len e-shop, POS) platba kartou Mastercard za nákup tovarov a/alebo služieb u ktoréhokoľvek z predajcov tovarov a/alebo poskytovateľov služieb s výnimkou platobných operácií súvisiacich s financovaním hazardných hier v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z .
 5. Prvých 750 účastníkov, ktorí v termíne konania akcie prostredníctvom ich novej kreditnej karty Mastercard od ČSOB splnia riadne a včas všetky podmienky akcie podľa tohto štatútu, bude odmenených podľa tohto štatútu.
 6. Účastník akcie, ktorý nesplnil všetky podmienky akcie alebo ktorý konal v rozpore s týmto štatútom, bude z akcie vylúčený. Ak sa preukáže, že takýto účastník akcie sa napriek uvedenému stal výhercom, zanikne mu nárok na odmenu. V prípade podozrenia na podvodné správanie zo strany účastníka akcie si organizátor akcie vyhradzuje právo takéhoto účastníka akcie vylúčiť. Odmena vylúčeného účastníka akcie bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi akcie v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto štatútu.
 7. Uzávierka akcie pre transakcie účastníkov akcie podľa tohto štatútu bude 20.9.2023 o 23:59:59 hod./min./sek.
 8. Vyhodnotenie výsledkov akcie bude ČSOB realizovať priebežne a to každý deň počas jej trvania. O splnení podmienok akcie bude účastník informovaný prostredníctvom emailu zaslaného na kontaktnú adresu účastníka. Prvým 750 účastníkom akcie, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto štatútu, vzniká nárok na nepeňažnú odmenu spočívajúcu v poskytnutí zľavového kódu, ktorý jeho držiteľa oprávňuje na zľavu vo výške 50 EUR z hodnoty leteniek, akciových pobytov, dovoleniek a ubytovania zakúpených prostredníctvom webových stránok www.pelikan.sk, a to za podmienky, že uvedený kód bude na týchto stránkach zadaný v rámci objednávky príslušných služieb v hodnote min. 59 EUR. Zľavový kód môže byť uplatnený od momentu jeho doručenia na email najneskôr však do 01.07.2024 a len v súlade s podmienkami určenými prevádzkovateľom webových stránok www.pelikan.sk, ktoré sú uvedené pri zľavovom kóde a/alebo na webových stránkach. Odmena bude poskytnutá výhradne formou emailu zaslaného na kontaktnú emailovú adresu účastníka a to do pracovných 10 dní od zaúčtovania zrealizovanej bezhotovostnej platobnej operácie na úverovom účte kreditnej karty.
 9. ČSOB spracúva osobné údaje účastníkov v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na základe súhlasu dotknutej osoby. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne#informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB. Osobné údaje výhercov budú poskytnuté zmluvnému partnerovi objednávateľa, ako sprostredkovateľovi, za účelom obstarania výhier v zmysle predošlého bodu.
 10. Ak výherca odmietne odmenu alebo sa nepodarí z akýchkoľvek dôvodov mu odmenu odovzdať, tak jeho odmena môže byť odovzdaná ďalšiemu účastníkovi akcie v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto štatútu.
 11. Organizátor akcie a jeho zmluvní partneri nezodpovedajú za nemožnosť kontaktovať výhercu za účelom oznámenia odmeny, ani za nemožnosť odovzdania odmeny výhercovi, a to z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu (účastníka akcie).
 12. Odmeny v tejto akcii organizačne zabezpečuje zmluvný partner objednávateľa akcie, spoločnosť Advenio s.r.o.
 13. Účastníkom akcie nevzniká nárok na odmenu len samotnou ich účasťou v akcii (t.j. splnením podmienok akcie) podľa tohto štatútu. Odmeny z tejto akcie nemožno, podľa ust. § 845 Občianskeho zákonníka, vymáhať súdnou cestou.
 14. Ak účastník akcie nesplní riadne a včas podmienky účasti akcie a riadne a včas všetky podmienky na odovzdanie a prevzatie odmeny podľa tohto štatútu, nemá nárok na odovzdanie odmeny a bude z akcie vylúčený. Odmena vylúčeného účastníka akcie môže byť odovzdaná ďalšiemu účastníkovi akcie v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto štatútu.
 15. Tento štatút je prístupný na internetovej stránke organizátora akcie www.csob.sk.
 16. Organizátor akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania akcie zmeniť tento štatút a všetky podmienky akcie v ňom obsiahnuté a to vrátane práva zmeniť odmeny alebo ukončiť akciu bez náhrady a to s účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien. Všetky zmeny štatútu podľa tohto bodu organizátor akcie zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto štatútu.
 17. Počas termínu konania akcie je zo strany organizátora akcie, objednávateľa akcie a zmluvného partnera objednávateľa akcie zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov akcie a bankového tajomstva.
 18. Účasť účastníka akcie nie je zo strany organizátora akcie spoplatnená.
 19. Akcia v zmysle tohto štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia tohto štatútu, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov akcie sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka, pokiaľ v tomto štatúte nie je výslovne uvedené inak.
 20. Akcia organizovaná organizátorom akcie pre objednávateľa akcie podľa tohto štatútu nie je akýmkoľvek spôsobom sponzorovaná, organizovaná alebo spojená s akoukoľvek internetovou sociálnou sieťou. Účastník akcie berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s jeho účasťou v akcii výlučne len organizátorovi akcie a objednávateľovi akcie, a nie akejkoľvek internetovej sociálnej sieti.
 21. Odmena z tejto akcie vo všeobecnosti predstavuje zdaniteľný príjem. Konečné zdanenie závisí od individuálnej situácie odmeneného. Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá príjemca.

 

V Bratislave, dňa 20. 6. 2023

Československá obchodná banka, a.s.

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu