Archív štatútov súťaží a akcií

Späť ŠTATÚT SÚŤAŽE - Cestovné poistenie - 2022

Organizátor súťaže

Motivačnú súťaž „Cestovné poistenie - 2022“ organizuje ČSOB Poisťovňa, a.s. so sídlom Žižkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 31 325 416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 444/B, (ďalej len „ČSOB Poisťovňa“ alebo „organizátor súťaže“). Súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá motivačnej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre fyzické osoby – poistníkov (ďalej len „účastníci súťaže“), ktoré počas súťaže súčasne splnia podmienky stanovené týmto štatútom. Súťaž sa týka produktu Krátkodobé cestovné poistenie, predávaného prostredníctvom web stránky www.csob.sk alebo cez ČSOB SmartBanking. Vylúčení zo súťaže „Cestovné poistenie - 2022“ sú zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny.

(ďalej len „súťažné produkty“)

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 15.6.2022 a končí 31.8.2022.

Pravidlá súťaže

Výhercovia súťaže budú určení na základe žrebovania, pričom účastníci súťaže budú do žrebovania zaradení na základe splnenia podmienok účasti v súťaži ako aj stanovených pravidiel pre zaradenie účastníkov do súťaže. Pravidlá pre zaradenie účastníka do súťaže musia byť splnené súčasne:

  • do súťaže sa zaradí každý účastník súťaže, ktorý uzatvorí Krátkodobé cestovné poistenie prostredníctvom web stránky www.csob.sk alebo cez ČSOB SmartBanking.
  • do žrebovania pre konkrétne kolo sa potom zaradia iba tí účastníci súťaže, ktorí najneskôr deň pred žrebovaním uhradia poistné za Krátkodobé cestovné poistenie na účet ČSOB Poisťovne.
  • každý účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže viac krát, s tým, že ak pri jednom žrebovaní nevyhrá, postupuje do ďalších zostávajúcich kôl, pričom ale zároveň platí, že jeden účastník môže vyhrať iba raz.
  • do súťaže budú zaradení iba tí účastníci, ktorí udelia organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel spotrebiteľských súťaží od ČSOB.

Vyhodnotenie prebehne podľa časti Vyhodnotenie a odovzdanie cien tohto štatútu. Úhradou poistného sa rozumie jeho pripísanie na účet ČSOB Poisťovne.

Výhry v súťaži

Výhrou v súťaži je poukážka na nákup leteniek od spoločnosti Pelikán v celkovom počte 100 kusov (5 súťažných kôl po 20 výhercov), pričom každá poukážka má hodnotu 50 €.

Súčasť kampane

Súťaž je súčasťou kampane na Cestovné poistenie 2022.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaži nie je možné súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním výhier.

Dane

V prípade fyzických osôb, výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 € sú oslobodené od dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Výhra zo súťaže vyššia ako 350 € predstavuje pre výhercu ostatný príjem v zmysle ZDP, pričom do základu dane sa zahrnie príjem presahujúci sumu 350 €. Daňovú povinnosť súvisiacu s výhrou podľa tohto Štatútu je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor dozvie, že mu výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže.

Spracúvanie osobných údajov účastníka sa spravuje ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účel vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľskej súťaži v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. a) a čl. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vyhodnotenie a odovzdanie cien

Termíny žrebovania pre jednotlivé kolá súťaže: 1. kolo súťaže prebehne v termíne 15.6. – 29.6.2022 – žrebovanie sa uskutoční 30.6.2022, 2. kolo súťaže prebehne v termíne od 30.6. – 13.7.2022 – žrebovanie sa uskutoční 14.7.2022, 3. kolo súťaže prebehne v termíne od 14.7. -27.7.2022 – žrebovanie sa uskutoční 28.7.2022, 4. kolo súťaže prebehne v termíne od 28.7. – 17.8.2022 – žrebovanie sa uskutoční 18.8.2022, 5. kolo súťaže prebehne v termíne od 18.8.- 31.8.2022 – žrebovanie sa uskutoční 8.9.2022.

Výherca súťaže bude o výhre informovaný individuálne telefonicky. V prípade, ak nebude ani po opakovanom telefonickom kontaktovaní výherca dostupný (výherca bude kontaktovaný min. 3-krát) resp. nepodarí sa s výhercom organizátorovi súťaže spojiť, tak túto výhru organizátor znovu zaradí do žrebovania v nasledujúcom kole, čím nekontaktný výherca stráca možnosť výhru získať. V prípade, ak sa nepodarí skontaktovať výhercov v poslednom kole žrebovania, tak sa uskutoční dodatočné jedno kolo žrebovania v náhradnom termíne, pričom ak by sa aj napriek dodatočnému kolu žrebovania nepodarilo skontaktovať s niektorým z výhercov, tak príslušná výhra by prepadla v prospech organizátora.

Odovzdanie výhry prebehne zaslaním poukážky na emailovú adresu účastníka. Výhry bude ČSOB Poisťovňa zasielať priebežne.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 14.6.2022