Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže „FUNtastický Marec 2023 s Tvojím FUN účtom“

Organizátor súťaže

Súťaž „FUNtastický Marec 2023 s Tvojím FUN účtom“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína od 01.03. 2023 a končí 31.03.2023.

Podmienky účasti v súťaži

Súťaž o 10 ks elektronický darčekový poukaz Alza.sk na nákup tovaru v hodnote 50 EUR s DPH, je určená pre fyzické osoby– rezidentov, občanov SR vo veku od 15 rokov do 28 rokov, nových aj existujúcich klientov, ktorí splnia všetky nasledovné podmienky súťaže:

  • uzatvorili s ČSOB Zmluvu o zriadení Študentského účtu FUN a to pred 01.03.2023 alebo v čase trvania súťaže, pričom v čase žrebovania musí byť ČSOB Študentský účet FUN naďalej otvorený,
  • klienti s ČSOB Študentským účtom FUN majú v čase trvania súťaže kreditný obrat vo výške min. 40 EUR (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom),
  • majú v čase trvania súťaže v systémoch ČSOB vedené aktuálne kontaktné údaje (email a zároveň telefónny kontakt), prostredníctvom ktorých budú kontaktovaní v prípade výhry v súťaži. Tieto údaje je možné skontrolovať alebo pozmeniť v čase trvania súťaže v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking v časti ,,Môj profil“ alebo v ktorejkoľvek pobočke ČSOB,
  • udelili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov pre účely oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže,

V čase žrebovania musí byť ČSOB Študentský účet FUN naďalej otvorený.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na súťaži vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Výhra v súťaži

Výhra v súťaži pozostáva z:

  • Elektronického darčekového poukazu Alza.sk na nákup tovaru v hodnote 50 (slovom päťdesiat) EUR s DPH, ktorá bude určená žrebovaním spomedzi účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti súťaže.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.

Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním výhry.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP).

Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotu vyššou ako 350 eur sa zdaní suma prevyšujúca sumu 350 eur. Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný výherca.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom nárok výhercu na výhru tak zaniká. Účastník zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže, pričom súhlasí, že ho bude v plnej miere dodržiavať. Spracúvanie osobných údajov účastníka súťaže sa spravuje ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účel oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľských súťažiach v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB ako aj o možnosti odvolať predmetný súhlas sú účastníkom súťaže k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vyžrebuje náhodným vygenerovaním spomedzi účastníkov súťaže po skončení súťaže 10 (desať) výhercov výhry a 10 (desať) náhradníkov.

Žrebovanie prostredníctvom náhodného vygenerovania výhercov spomedzi účastníkov súťaže prebehne do 31.5.2023.

Organizátor súťaže vyžrebuje 10 (desať) výhercov súťaže, ktorých bude o výhre informovať telefonicky, prostredníctvom sms alebo cez emailové adresy účastníkov súťaže vedené v systémoch ČSOB banky do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania. Ak výhercovia nebudú mať v čase odovzdania výhry ČSOB Študentský účet FUN naďalej otvorený, výhra sa odovzdá náhradníkovi.

Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora. Organizátor súťaže ponúkne výhru náhradníkovi v zmysle poradia, ako boli vyžrebovaní.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania Štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže, stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, 28.02.2023