Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Štatút súťaže Myslite na ich rozlet - sovička

Štatúty súťaží

Štatút súťaže Myslite na ich rozlet - sovička

Organizátor súťaže

Súťaž o soví batôžtek za zriadenie detského produktu Detský účet Sloník alebo rizikové detské poistenie Vital alebo Investovanie pre deti v ČSOB organizuje Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Žižkova11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

Podmienky účasti

Súťaž je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí:

1. sú klientami ČSOB a uzavrú v čase súťaže zmluvný vzťah, predmetom ktorého je jeden z detských produktov ČSOB:

  • detský účet Sloník do 14 rokov (vrátane),
  • rizikové detské životné poistenie Vital pre poistených s vekom do 13 rokov (vrátane),
  • investovanie pre deti do 14 rokov (vrátane),

2. sa stanú klientom ČSOB v čase trvania súťaže a uzavrú zmluvný vzťah, predmetom ktorého je jeden z detských produktov ČSOB:

  • detský účet Sloník do 14 rokov (vrátane),
  • rizikové detské životné poistenie Vital pre poistených s vekom do 13 rokov (vrátane),
  • investovanie pre deti do 14 rokov (vrátane),

a zároveň,

3. udelili súhlas s poskytovaním svojich osobných údajov a s ich následným spracúvaním na účel oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže,

4. majú v systémoch ČSOB uvedenú aktuálnu emailovú adresu, prostredníctvom ktorej budú kontaktovaní v prípade výhry v súťaži. (ďalej len „účastník súťaže“)

Pre pripísanie výhry je nevyhnutné:

1. pre detský účet Sloník, aby bol zmluvný vzťah uzatvorený počas trvania súťaže stále platný, to znamená, že produkt nesmie byť v čase žrebovania zrušený. Nárok na výhru nevznikne klientom, ktorí počas súťaže zrušia ich existujúci účet Sloník, a súčasne otvoria nový účet Sloník,

2. pre rizikové životné poistenie Vital (uzatvorené prostredníctvom sprostredkovateľa ČSOB Banka), aby bol zmluvný vzťah uzatvorený počas trvania súťaže stále platný, pričom k termínu žrebovania bude zmluva v stave aktívna (t.j. zaplatená a prijatá do poistenia), a zároveň nebude vo výpovedi,

3. pre investovanie pre deti aby bol počas trvania súťaže zriadený nový Investičný program (t.j. na nový ISIN fondu, čiže ide o fond, do ktorého účastník pravidelne neinvestoval pred 31.12.2021, ďalej len „Investičný program“), a zároveň zrealizovaná počas trvania súťaže prvá platba do Investičného programu alebo aby bol počas trvania súťaže zadaný jednorazový pokyn na nákup podielov vo fonde.

Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v období od 01.01.2022 do 28.02.2022.

Pravidlá súťaže

Do súťaže budú automaticky zaradení všetci klienti spĺňajúci uvedené podmienky účasti.

Klient bude zaradený do žrebovania za zriadenie každého z uvedených produktov, avšak v prípade zriadenia niekoľkých produktov toho istého typu, bude zaradený do žrebovania iba 1x.

Organizátor po ukončení súťaže do 15.03.2022 vyžrebuje 300 výhercov.

Organizátor súťaže bude vyžrebovaných účastníkov súťaže informovať o výhre písomne cez emailovú adresu účastníka súťaže vedenú v systémoch ČSOB.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Podstatný je vek dieťaťa v čase uzatvorenia produktu, kedy musí mať pre splnenie podmienok súťaže pre produkty:

  • detský účet Sloník maximálne do 14 rokov (vrátane),
  • rizikové detské životné poistenie Vital pre poistených s vekom maximálne do 13 rokov (vrátane),
  • investovanie pre deti maximálne do 14 rokov (vrátane),

Výhra v súťaži

Batôžtek sovička Ute v hodnote 22,50 € bez DPH

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.

Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním výhry.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP).

Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotu vyššou ako 350 eur sa zdaní suma prevyšujúca sumu 350 eur.

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný výherca. V prípade výhercov - zamestnancov sa prípadné zdanenie vysporiada v rámci mzdy. Organizátor súťaže informuje výhercov, že v tomto prípade je výhra oslobodená od dane.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom nárok výhercu na výhru tak zaniká. Účastník zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže, pričom súhlasí, že ho bude v plnej miere dodržiavať.Spracúvanie osobných údajov účastníka súťaže sa spravuje ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účel oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľských súťažiach v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. a) a čl. 7 Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB ako aj o možnosti odvolať predmetný súhlas sú účastníkom súťaže k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Do súťaže budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v súťaži a Pravidlá súťaže.

Oznámenie výsledkov sa uskutoční po skončení žrebovania. Výherca bude o výhre informovaný individuálne emailom najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa žrebovania. Distribúcia výhry bude priamo od dodávateľa prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na trvalú adresu výhercu.

Ak účastník súťaže nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v súťaži. ČSOB má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak organizátor súťaže zistí až po žrebovaní, že účastník súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu

Záverečné ustanovenia: Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania Štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže, stanovenými týmto Štatútom.

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

V Bratislave dňa 30.12.2021