Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže "Plaťte kartou VISA a vyhrajte"

Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „Plaťte kartou VISA a vyhrajte“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Propagačná súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá propagačnej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Podmienky účasti

Súťaž je určená pre klientov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí sú majiteľmi jedného z balíkov účtov: Pohoda, Extra Pohoda, ČSOB Smart účet, ČSOB Študentský účet FUN, ku ktorému je vydaná platobná karta VISA a ktorí zároveň:

  • uskutočnia platbu alebo platby platobnou kartou VISA, vydanou k vyššie uvedeným balíkom účtov v termíne od 02.11.2023 do 30.11.2023 vrátane, v minimálnej výške 10 Eur.
  • udelili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov pre účely oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže.

Ak platba alebo platby kartou VISA na POS termináloch alebo v internetových obchodoch, počas trvania súťaže budú realizované v objeme (spolu):

  • od 10,00 EUR do 399,99 EUR, je účastník zaradený do žrebovania o 3x AirPods,
  • nad 400,00 EUR (vrátane), je účastník zaradený do žrebovania o 3x iPhone 14.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na súťaži vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

V čase žrebovania musí mať účastník súťaže naďalej otvorený balík účtov Pohoda, Extra Pohoda, ČSOB Smart účet alebo ČSOB Študentský účet FUN.

Trvanie súťaže

02.11.2023 – 30.11.2023

Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži je 3x iPhone 14 v hodnote 976,00 EUR a 3x AirPods v hodnote 189,00 EUR.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP“). Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotou nad 350 EUR podlieha zdaneniu len suma prevyšujúca sumu 350 EUR. Za vysporiadanie daňovej povinnosti zodpovedá výherca.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto súťaže, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci súťaže „Plaťte kartou VISA a vyhrajte“ použité na priradenie odmeny.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke http://www.csob.sk/sk/memorandum

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vyžrebuje náhodným losovaním spomedzi účastníkov spĺňajúcich podmienky súťaže:

  • 3 výhercov AirPods Pro 2 spomedzi účastníkov, ktorých platby kartou VISA počas trvania súťaže od 2.11.2023 do 30.11.2023 boli v objeme od 10,00 EUR do 399,99 EUR.
  • 3 výhercov iPhone 14 spomedzi účastníkov, ktorých platby kartou VISA počas trvania súťaže od 2.11.2023 do 30.11.2023 boli v objeme nad 400,00 EUR (vrátane).

Žrebovanie výhercov z účastníkov, ktorí splnili podmienky, prebehne najneskôr do 15.12.2023. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu súťaže, ktorého bude o výhre informovať prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla účastníka súťaže vedenej v systémoch ČSOB banky.

Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Vecná cena bude doručená kuriérom na adresu výhercov vedenú v systémoch banky.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 26.10.2023