Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže SmartPOS jeseň 2022

Organizátor súťaže

Motivačnú súťaž organizuje Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Motivačná súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá motivačnej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Okruh účastníkov súťaže

Súťaž je určená pre podnikateľov ( t.j. fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby) so sídlom v SR, ktorí v období od 09.11.2022 do 31.12.2022 uzatvorili s ČSOB zmluvu o akceptácii platobných kariet, na základe ktorej využívajú terminál v mobile ČSOB SmartPOS a zároveň do 31.12. 2022 splnia podmienky stanovené týmto Štatútom. Právnické osoby- firmy v súťaži zastupujú ich štatutárni zástupcovia.

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 9. 11. 2022 a končí 31.12. 2022.

Kampaň

Súťaž je súčasťou podpornej aktivity „ČSOB SmartPOS“ pre klientov ČSOB v segmente MicroSME (ďalej ako „súťaž“).

Pravidlá súťaže

Účastníci súťaže musia pre zaradenie do súťaže spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

  • Účastník v období od 09.11.2022 do 31.12.2022 uzatvoril s ČSOB zmluvu o akceptácii platobných kariet
  • Účastník prostredníctvom služby ČSOB SmartPOS poskytnutom na základe zmluvy o akceptácii platobných kariet musí do 31.12. 2022 zrealizovať aspoň 1 transakciu.

Desať výhercov s najvyšším objemom transakcií za obdobie Trvania súťaže a zároveň aspoň v objeme 100 EUR získa výhru automaticky. V prípade rovnakého objemu transakcií bude rozhodovať celkový vyšší počet transakcií.

Zvyšní 20 výhercovia súťaže budú určení na základe žrebovania. Podmienky žrebovania sú uvedené v časti Vyhodnotenie a odovzdanie cien. Organizátor súťaže vyžrebuje v 1 žrebovaní celkovo 20 výhercov.

Výhry

Výhrou je “Elektronický darčekový poukaz Alza.sk v nasledovnej hodnote:

  • 10 výhercov s automatickou výhrou, získa výhru v hodnote 100 EUR,
  • 20 výhercov, ktorí budú vyžrebovaní, získa výhru v hodnote 50 EUR.

Výhry sú určené pre fyzické osoby- podnikateľov a pre firmy, ktoré zastupujú ich štatutárni zástupcovia.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním výhier. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Dane

Výhry v prípade fyzických osôb, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení nepodliehajú dani z príjmov. Do základu dane sa zahrnie len tá časť výhry, ktorá presahuje hodnotu 350 EUR. Výhra nad 350 EUR vchádza do daňového priznania. Daňovú povinnosť je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

Osobitné ustanovenia

Účastník súťaže a štatutárny zástupca právnickej osoby ako účastníka súťaže zapojením sa do súťaže udeľuje ČSOB súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení na to, aby ako organizátor súťaže prostredníctvom tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku zverejnil meno a priezvisko, obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne výhercu, v prípade právnickej osoby štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenej osoby takejto právnickej osoby na úkon udelenia súhlasu Spracúvanie osobných údajov účastníka fyzickej osoby – podnikateľa sa spravuje ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účel vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľskej súťaži v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. a) a čl. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zák. č .18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom súťaže k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie cien

10 výhercov s najvyšším objemom transakcií za dané obdobie získa výhru automaticky a nebudú už zaradení do ďalšieho žrebovania. Ďalší účastníci budú zaradení do žrebovania. Žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 16.1.2023 a vyžrebuje sa uvedený počet 20 výhercov z účastníkov súťaže.

Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky uvedené v časti Pravidlá súťaže.

Oznámenie 10 automatických výhercov a 20 vyžrebovaných výhercov sa uskutoční formou zverejnenia na internetovej stránke www.csob.sk v časti Novinky. Výherca bude o výhre informovaný tiež e-mailom, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania.

Výherca potvrdzuje svoj súhlas so zapojením sa do súťaže a je oboznámený s tým, že v prípade výhry mu táto bude doručená na rovnakú e-mailovú adresu ako uviedol v Zmluve o akceptácii kariet ako e-mailovú adresu pre výpisy k POS transakciám.

Ak výherca výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol právny nárok alebo akýkoľvek iný nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže

Ak účastník súťaže nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto Štatúte, stráca nárok na účasť v žrebovaní ako aj nárok na výhru. ČSOB má právo výhru neodovzdať v prípade, ak ako organizátor súťaže zistí, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 4.11. 2022