Štatúty súťaží a akcií

Späť ŠTATÚT MOTIVAČNEJ SÚŤAŽE - VISA PK jeseň 2022

Organizátor motivačnej súťaže

Motivačnú súťaž organizuje Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Motivačná súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá motivačnej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Okruh účastníkov súťaže

Súťaž je určená pre firemných klientov ČSOB (fyzické osoby – podnikateľov - „FOP“ a právnické osoby – „PO") zaradených do segmentu MicroSME a SME, ktorí majú k firemnému účtu v ČSOB:

 • vydanú aspoň jednu z nasledovných VISA platobných kariet (ďalej len „VISA karta“): VISA Business debetná,VISA Business Gold debetná, VISA Business Credit, Visa Business Charge alebo Visa Business Gold Charge a zároveň
 • zriadené elektronické bankovníctvo (ČSOB SmartBanking alebo Moja ČSOB alebo ČSOB BusinessBanking alebo ČSOB MultiCash) a zároveň
 • od 01.11.2022 do 31.03.2023 splnia podmienky stanovené týmto Štatútom.

Právnické osoby - firmy v súťaži zastupujú ich štatutárni zástupcovia.

Do segmentu MicroSME patria FOP/PO s obratom do 1,5 milióna EUR a sú obsluhovaní prostredníctvom retailových pobočiek ČSOB. Do segmentu SME patria FOP/PO s obratom od 1,5 milióna EUR do 10 miliónov EUR a sú obsluhovaní prostredníctvom pobočiek firemného bankovníctva ČSOB.

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 01.11.2022 a končí 31.03.2023 (5 mesiacov).

Kampaň

Súťaž je súčasťou podpornej aktivity pre klientov ČSOB v segmente MicroSME a v segmente SME.

Pravidlá súťaže

Účastníci súťaže v období od 01.11.2022 do 31.03.2023 musia pre zaradenie do žrebovania spĺňať nasledovné podmienky:

 • zrealizovať počas kalendárneho mesiaca minimálne 4 bezhotovostné transakcie v celkovej hodnote minimálne 400 EUR platobnou VISA kartou od ČSOB
  a zároveň
 1. mať zriadené elektronické bankovníctvo ČSOB SmartBanking alebo Moja ČSOB alebo ČSOB BusinessBanking a prihlásiť sa do niektorého z týchto elektronických kanálov aspoň 1x za kalendárny mesiac
  alebo
 2. mať zriadené elektronické bankovníctvo ČSOB MultiCash.

Do súťaže môže byť zaradená FOP alebo PO s vydanou VISA kartou po splnení podmienok každý kalendárny mesiac v sledovanom období. V jednom kalendárnom mesiaci môže mať FOP/PO iba jedného výhercu, tzn. že jedna FOP/PO môže vyhrať maximálne 5 krát počas trvania súťaže.

Podmienky žrebovania sú uvedené v časti Vyhodnotenie a odovzdanie cien. Organizátor vyžrebuje v 5 žrebovacích kolách celkovo 200 výhercov. Na mesačnej báze bude vyžrebovaných 40 výhercov.

Výhry

Výhrou je predplatná karta OMV Value Cards v hodnote 200 EUR. Celkovo bude odovzdaných 200 výhier. Výhry sú určené pre fyzické osoby - podnikateľov a pre právnické osoby. Výhru je oprávnený prevziať výlučne samotný podnikateľ (FOP alebo štatutár PO, resp. nimi určená osoba na základe plnej moci s úradne overeným podpisom výhercu/štatutára PO a špecifikovaným úkonom).

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním výhier. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Dane

Výhry v prípade fyzických osôb, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení nepodliehajú dani z príjmov. Do základu dane sa zahrnie len tá časť výhry, ktorá presahuje hodnotu 350 EUR. Výhra nad 350 EUR vchádza do daňového priznania. Daňovú povinnosť je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

Osobitné ustanovenia

Účastník súťaže a štatutárny zástupca právnickej osoby ako účastníka súťaže zapojením sa do súťaže udeľuje ČSOB súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení na to, aby ako organizátor súťaže prostredníctvom tlače, internetu alebo iného masovokomunikačného prostriedku zverejnil meno a priezvisko, obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne výhercu. Spracúvanie osobných údajov účastníka fyzickej osoby – podnikateľa a štatutárneho zástupcu účastníka sa spravuje ustanoveniami čl. 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zák. č .18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom súťaže k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie cien

Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky uvedené v časti Pravidlá súťaže. Žrebovanie výhier sa uskutoční mesačne v piatich žrebovacích kolách a mesačne sa vyžrebuje 40 výhercov (+ 4 náhradníci) z účastníkov súťaže:

 • 1. žrebovanie prebehne najneskôr do 20.12.2022
 • 2. žrebovanie prebehne najneskôr do 20.01.2023
 • 3. žrebovanie prebehne najneskôr do 20.02.2023
 • 4. žrebovanie prebehne najneskôr do 20.03.2023
 • 5. žrebovanie prebehne najneskôr do 20.04.2023.

Výherca/náhradník bude o vyžrebovaní informovaný individuálne e-mailom alebo telefonicky, najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa žrebovania.

Výherca/náhradník je povinný potvrdiť svoj súhlas alebo nesúhlas s prijatím výhry e-mailom alebo telefonicky. V prípade súhlasu následne podpíše preberací protokol spolu s výhrou v dohodnutej pobočke ČSOB.

Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať v zmysle vyššie uvedeného najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca od žrebovania alebo výherca odmietne výhru prevziať, alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru. Výhra prepadá v prospech vyžrebovaného náhradníka súťaže bez toho, aby pôvodnému výhercovi vznikol právny nárok alebo akýkoľvek iný nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Ak sa náhradníka nepodarí kontaktovať v zmysle vyššie uvedeného najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca od žrebovania alebo náhradník odmietne výhru prevziať, alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru. Výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby náhradníkovi vznikol právny nárok alebo akýkoľvek iný nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Ak účastník súťaže nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto Štatúte, stráca nárok na účasť v žrebovaní ako aj nárok na výhru. ČSOB má právo výhru neodovzdať v prípade, ak ako organizátor súťaže zistí , že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 24.10.2022