Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže „Vydajte sa na cesty s ČSOB“

Organizátor súťaže

Súťaž „Vydajte sa na cesty s ČSOB“ organizuje Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

Podmienky účasti

Súťaž o 10 darčekových poukážok na nákup leteniek na webovej stránke www.pelikan.sk v hodnote 200,00 Eur s DPH je určená pre fyzické osoby – rezidentov, občanov SR vo veku od 15 rokov, nových aj existujúcich klientov, ktorí splnia všetky nasledovné podmienky súťaže:

  • uzatvorili s ČSOB Zmluvu o zriadení ČSOB Smart účtu, alebo ČSOB účtu Pohoda, alebo ČSOB účtu Extra Pohoda alebo ČSOB Študentského účtu FUN (ďalej len „ČSOB účet“) a to pred 03.04.2024 alebo v termíne od 03.04.2024 (vrátane) do 12.05.2024 (vrátane),
  • a zároveň zrealizujú platbu/platby platobnou kartou vydanou k ČSOB účtu v celkovej sume minimálne 100 Eur v termíne od 03.04.2024 (vrátane) do 15.06.2024 (vrátane),
  • a zároveň udelili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov pre účely oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na súťaži vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca. Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína od 03.04.2024 a končí 15.06.2024.

Pravidlá súťaže

Do žrebovania budú automaticky zaradení všetci klienti spĺňajúci podmienky uvedené v časti Podmienky účasti. V čase žrebovania musí byť ČSOB účet naďalej otvorený. Účastník, ktorý splní podmienky uvedené v štatúte, môže získať iba 1 (slovom „jednu“) výhru v prípade, že bude vylosovaný.

Výhra v súťaži

Výhra v súťaži pozostáva z:

  • darčekovej poukážky na nákup leteniek v hodnote 200,00 Eur s DPH na webovej stránke www.pelikan.sk, ktorá bude určená žrebovaním spomedzi účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti súťaže.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaži nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.

Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním výhry.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP).

Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 Eur, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotu vyššou ako 350 Eur sa zdaní suma prevyšujúca sumu 350 Eur. Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný výherca.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom nárok výhercu na výhru tak zaniká. Účastník zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže, pričom súhlasí, že ho bude v plnej miere dodržiavať. Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto súťaže, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci súťaže „Vydajte sa na cesty s ČSOB“ použité na priradenie odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vyžrebuje náhodným vygenerovaním spomedzi účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže po skončení súťaže 10 (desať) výhercov výhry a 3 (troch) náhradníkov.

Žrebovanie prostredníctvom náhodného vygenerovania výhercov spomedzi účastníkov súťaže prebehne najneskôr do 08.07.2024.

Organizátor súťaže bude výhercov o výhre informovať cez emailové adresy účastníkov súťaže, vedené v systémoch ČSOB do 10 pracovných dní odo dňa žrebovania, t. j. najneskôr do 19.07.2024. Ak výhercovia nebudú mať v čase odovzdania výhry ČSOB účet naďalej otvorený, výhra sa odovzdá náhradníkovi.

Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora. Organizátor súťaže ponúkne výhru náhradníkovi v zmysle poradia, ako boli vyžrebovaní.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania Štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže, stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 02.04.2024