Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže „Vyhrajte iPhone na pár klikov“

Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „Vyhrajte iPhone na pár klikov“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Propagačná súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá propagačnej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Podmienky účasti

Súťaž je určená pre fyzické osoby – rezidentov, občanov SR vo veku od 16 rokov, ktorí:

  1. Uzatvoria novú zmluvu o ČSOB Smart účte alebo o ČSOB Študentskom účte FUN v období od 23.09.2023 do 24.9.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo v pobočke (platí pre Študentský účet FUN)
  2. Udelia ČSOB marketingový súhlas a súhlas so zapojením sa do súťaže

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

V čase žrebovania musí mať účastník súťaže ČSOB Smart účet alebo ČSOB Študentský účet FUN naďalej otvorený.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu súťaže zúčastniť.

Trvanie súťaže

23. 09. 2023 – 24. 09. 2023

Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži je 2x iPhone 14 v hodnote 976 EUR.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP“). Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotou nad 350 EUR podlieha zdaneniu len suma prevyšujúca sumu 350 EUR. Za vysporiadanie daňovej povinnosti zodpovedá výherca.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto súťaže, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci súťaže „Vyhrajte iPhone na pár klikov“, použité na priradenie odmeny.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/sk/memorandum.

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vyžrebuje náhodným losovaním spomedzi účastníkov zapojených do súťaže 2 výhercov IPhone 14. Žrebovanie výhercov, ktorí splnili podmienky prebehne najneskôr do 6.10.2023.

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu súťaže, ktorého bude o výhre informovať prostredníctvom e-mailovej adresy účastníka súťaže vedenej v systémoch ČSOB banky.

Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 22.9.2023