Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže Vyskúšaj eBločky a vyhraj

Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „Vyskúšaj eBločky a vyhraj“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Propagačná súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá propagačnej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 16.01.2023 a končí 28.02.2023.

Podmienky účasti v súťaži

Súťaž o 111 x 100 EUR je určená pre fyzické osoby – rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí:

  • uzatvorili Zmluvu o bežnom účte a balíku produktov a služieb ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda, Zmluvu o produktových balíkoch pre deti, študentov a mladých najneskôr 28.02.2023 alebo uzatvorili zmluvu o bežnom účte ČSOB Smart účet najneskôr 15.01.2023,
  • udelili súhlas so zaradením do spotrebiteľských súťaží a
  • zároveň aktívne vstúpia aspoň jeden krát do služby eBločky v SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking.

V čase žrebovania musí mať účastník súťaže naďalej otvorený balík služieb v ČSOB.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu súťaže zúčastniť.

Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži je peňažná výhra vo výške 100 EUR, ktorú získa účastník vyžrebovaný spomedzi účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži v zmysle tohto Štatútu.

Peňažná výhra bude pripísaná na bežný účet ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda, ČSOB Študentský účet FUN alebo ČSOB Smart účet každého príslušného vyžrebovaného výhercu. V prípade, že má klient otvorených viacero účtov, bude výhra prevedená na účet, ktorý bol otvorený ako posledný.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP“). Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotou nad 350 EUR podlieha zdaneniu len suma prevyšujúca sumu 350 EUR.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci súťaže „Vyskúšaj eBločky a vyhraj“, použité na priradenie odmeny.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/sk/memorandum.

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vyžrebuje náhodným vygenerovaním spomedzi účastníkov súťaže 111 výhercov peňažnej výhry a 20 náhradníkov.

Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže, najneskôr do 31.3.2023.

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu súťaže, ktorého bude o výhre informovať prostredníctvom SMS alebo cez e-mailovú adresu účastníka súťaže vedenú v systémoch ČSOB banky najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania. Podmienkou odovzdania výhry je skutočnosť, že výherca má v informačných systémoch ČSOB vedené aktuálne kontaktné údaje (email, telefón), prostredníctvom ktorých bude kontaktovaný v prípade výhry v súťaži. V prípade, ak výherca túto podmienku nesplní, jeho výhra prepadá v prospech vyžrebovaného náhradníka, podľa poradia v ktorom boli náhradníci vyžrebovaní.

Peňažná výhra bude pripísaná na účet každého príslušného vyžrebovaného výhercu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa žrebovania.

Ak výherca, alebo náhradník odmietne výhru prevziať alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 15.1.2023