Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže „Zastavte sa po nový iPhone“

Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „Zastavte sa po nový iPhone“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Propagačná súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá propagačnej súťaže (ďalej len „súťaž“).

Podmienky účasti

Súťaž je určená pre fyzické osoby – rezidentov, občanov SR vo veku od 16 rokov, ktorí ako návštevníci, alebo účastníci, ktorí budú v areáli nákupného centra Eurovea Bratislava na podujatí DM Ženský beh dňa 23.9.2023 v čase od 09:00 hod do 15:00 a v stánku ČSOB vyplnia formulár v ktorom:

  1. Uvedú meno a priezvisko
  2. Uvedú mailovú adresu
  3. Uvedú telefónne číslo
  4. Dátum narodenia
  5. Udelia ČSOB marketingový súhlas a súhlas so zapojením do súťaže

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Súťaž sa bude konať dňa

23. 09. 2023 od 10:00 do 15:00 hod.

Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži je iPhone 14 v hodnote 976 EUR.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP“). Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotou nad 350 EUR podlieha zdaneniu len suma prevyšujúca sumu 350 EUR. Za vysporiadanie daňovej povinnosti zodpovedá výherca.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto súťaže, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci súťaže „Zastavte sa po nový iPhone“, použité na priradenie odmeny.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/sk/memorandum.

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vyžrebuje náhodným losovaním spomedzi účastníkov zapojených do súťaže 1 výhercu iPhone 14 priamo na podujatí DM Ženský beh 23.9.2023 o 15:00 hod.

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu súťaže, ktorého bude o výhre informovať priamo pri žrebovaní, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy účastníka súťaže uvedenej na vyplnenom formulári.

Ak výherca odmietne výhru prevziať alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 22.9.2023