Štatúty súťaží a akcií

Späť ŠTATÚT SÚŤAŽE - Súťaž s ČSOB SmartBanking 2022

Organizátor súťaže

Súťaž o e-poukazy za prihlásenie do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking organizuje Československá obchodná banka, a. s. so sídlom Žižkova11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

Podmienky účasti

Časť A

Súťaž je určená pre fyzické osoby – občanov SR, ktorí:

  1. sú klientami ČSOB, majú aktivovanú mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking (ďalej len „SB“) a prihlásia sa do SB v čase trvania súťaže,
  2. sú klientami ČSOB, aktivujú si SB a prihlásia sa do SB v čase trvania súťaže,
  3. sa stanú klientom ČSOB, aktivujú si SB a prihlásia sa do SB v čase trvania súťaže

a zároveň

  1. udelili súhlas s poskytovaním svojich osobných údajov a s ich následným spracúvaním na účel oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže,
  2. majú v systémoch ČSOB uvedenú aktuálnu emailovú adresu, prostredníctvom ktorej budú kontaktovaní v prípade výhry v súťaži,

Časť B

Súťaž je určená pre fyzické osoby spĺňajúce podmienky účasti v Časti A, ktorí navyše urobili v čase trvania súťaže minimálne jednu platbu svojou debetnou alebo kreditnou platobnou kartou ČSOB na POS termináli.

(ďalej len „účastník súťaže“)

Zamestnanci ČSOB FS sú zo súťaže vyradení.

Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v období od 04.07.2022 do 14.08.2022.

Pravidlá súťaže

Do súťaže budú automaticky zaradení všetci klienti spĺňajúci vyššie uvedené Podmienky účasti.

Z klientov spĺňajúcich iba Podmienky účasti uvedené v Časti A bude vyžrebovaných 300 výhercov, ktorí získajú elektronický poukaz v hodnote 20 € uplatniteľný v internetovom obchode Mall.sk.

Z klientov spĺňajúcich Podmienky účasti v Časti B bude vyžrebovaných 300 výhercov. Títo výhercovia získajú elektronický poukaz v hodnote 50 € uplatniteľný v internetovom obchode Mall.sk.

Celkovo bude vyžrebovaných 600 výhercov. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 31.8.2022.

Organizátor súťaže bude vyžrebovaných účastníkov súťaže informovať o výhre písomne cez emailovú adresu účastníka súťaže vedenú v systémoch ČSOB do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania. Súčasťou emailu bude elektronický poukaz v príslušnej hodnote od spoločnosti Internet Mall Slovakia s.r.o., uplatniteľný v internetovom obchode Mall.sk.

Výhra v súťaži

Časť A

Elektronický poukaz v hodnote 20 € uplatniteľný v internetovom obchode Mall.sk pre klientov, ktorí sa v čase trvania súťaže prihlásia do ČSOB SB.

Časť B

Elektronický poukaz v hodnote 50 € uplatniteľný v internetovom obchode Mall.sk pre klientov, ktorí sa v čase trvania súťaže prihlásia do ČSOB SB a zároveň urobia minimálne jednu platbu na POS termináli debetnou alebo kreditnou kartou vydanou ČSOB.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadne škody v súvislosti s užívaním výhry.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Organizátor súťaže informuje výhercov, že v tomto prípade je výhra oslobodená od dane.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom nárok výhercu na výhru tak zaniká. Účastník zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže, pričom súhlasí, že ho bude v plnej miere dodržiavať.

Spracúvanie osobných údajov účastníka súťaže sa spravuje ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účel oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľských súťažiach v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. a) a čl. 7 Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB ako aj o možnosti odvolať predmetný súhlas sú účastníkom súťaže k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Do súťaže budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v súťaži a Pravidlá súťaže.

Oznámenie výsledkov sa uskutoční po skončení žrebovania. Výherca bude o výhre informovaný individuálne emailom najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa žrebovania. Súčasťou emailu bude elektronický poukaz na nákup v internetovom obchode Mall.sk. Výhra sa doručením e-mailu považuje za odovzdanú.

Ak účastník súťaže nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v súťaži. ČSOB má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak organizátor súťaže zistí až po žrebovaní, že účastník súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.

Za kontrolu dodržiavania štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže, stanovenými týmto štatútom.

 

V Bratislave dňa 01.07.2022