Kedy máte nárok na daňový bonus a príspevok na hypotéku?

Daňový bonus na zaplatené úroky k hypotéke sa poskytuje na zmluvy uzatvorené od 1.1.2018. Príspevok zo zvýšenej splátky sa vzťahuje na hypotéky, ktorým sa od roku 2023 zvýšila splátka. Zistite, kedy máte nárok.

prečítané do 5 minút

12.1.2024, aktualizované 1.6.2024

Kto má nárok na daňový bonus?

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť len pri účelovej hypotéke. Zákonné podmienky pre nárok na daňový bonus na zaplatené úroky – platné pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2018 do 31.12.2023:

 • vek - ku dňu podania žiadosti o úver musíte mať minimálne 18 a maximálne 35 rokov. Podmienka platí pre všetkých spolužiadateľov
 • dĺžka splácania úveru – od 5 do 30 rokov
 • príjem - priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavriete zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (v prípade viacerých spolužiadateľov ide o súčin ich počtu a 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy)
 • účelom úveru – je nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti, prestavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia nehnuteľnosti a vysporiadanie majetkových pomerov alebo kombinácia týchto účelov. Ide vždy len o tuzemskú nehnuteľnosť, ktorou je byt alebo rodinný dom
 • môžete si ho uplatniť na základe jednej zmluvy o úvere, maximálne zo sumy 50 000 EUR. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká klientovi, ktorý je súčasne dlžníkom na inom úvere na bývanie, na ktorý sa uplatňoval daňový bonus
 • môžete si ho uplatniť za kalendárny rok vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, max. do výšky 400 EUR za rok
 • spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká. Ak sú na úvere dvaja dlžníci, nárok na daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich
 • dlžníkovi nárok na daňový bonus nevzniká, ak je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie a súčasne je spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky

Nové podmienky daňového bonusu na zaplatené úroky pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2024:

 • maximálna výška úveru je neobmedzená
 • priemerný hrubý mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzavriete zmluvu o úvere na bývanie nesmie presiahnuť 1,6-násobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (v prípade viacerých spolužiadateľov ide o súčin ich počtu a 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy)
 • môžete si ho uplatniť za kalendárny rok vo výške 50 % zo sumy zaplatených úrokov, maximálne do výšky 1200 EUR za rok
 • nehnuteľnosť musí slúžiť k vlastnému trvalému bývaniu alebo vlastnému trvalému bývaniu s blízkymi osobami podľa Občianskeho zákonníka
 • ostatné podmienky ostávajú v platnosti bez zmeny

Čo ovplyvňuje výšku daňového bonusu?

 • Výška bonusu závisí od zaplatených úrokov v kalendárnom roku, pričom uplatniť si ho môžete na maximálne 50 % zo sumy zaplatených úrokov.
 • Ročne je vo výške maximálne 400 EUR (pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2024 max. 1200 EUR ročne).
 • Vzťahuje sa na úroky zo sumy do 50 000 EUR, pričom poskytnutá hypotéka môže byť aj vyššia (podmienka platí len pre zmluvy uzatvorené do 31.12.2023).
 • Môžete si ho uplatniť 5 bezprostredne po sebe idúcich rokov od začiatku úročenia hypotéky.

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie. Potvrdenie o zaplatených úrokoch poskytne banka bezplatne klientom, ktorí majú na daňový bonus nárok.

Daňový bonus pre mladých pri hypotékach od 1.1. 2024 je atraktívnejší v porovnaní so zmluvami uzatvorenými do 31.12.2023. Nie ste limitovaný maximálnou výškou úveru a v prípade splnenia podmienok môžete získať daňový bonus až do výšky 1200 EUR.

Ako získate daňový bonus?

V prvom rade budete potrebovať Potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré vám poskytne vaša banka. Ak máte hypotéku zriadenú v ČSOB a spĺňate podmienku veku a účelu úveru, potvrdenie vám príde automaticky poštou. Následne ho priložíte k žiadosti o ročné zúčtovanie dane, ktoré odovzdáte svojmu zamestnávateľovi.

Uplatnenie daňového bonusu prebieha dvoma spôsobmi:

 1. v rámci daňového priznania fyzickej osoby
 2. v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň

Ak je výška daňovej povinnosti väčšia ako je daňový bonus, tak sa vám splatná daň zníži o výšku daňového bonusu. Ak je výška daňovej povinnosti nižšia ako je daňový bonus, štát vám môže vrátiť celý daňový bonus, prípadne jeho časť.

Aké podmienky musím splniť, aby som mohol získať nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru z dôvodu nárastu úroku za zdaňovacie obdobie 2023?

Požiadajte o príspevok na zvýšenú splátku úveru

Od 1.1.2024 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaviedlo špeciálny príspevok ako pomoc pri splácaní úveru na bývanie. Štát vám preplatí 75 % z nárastu splátky až do 150 EUR mesačne (maximálne 1800 EUR ročne), ak vám od roku 2023:

 • po refixácii hypotéky narástla mesačná splátka v porovnaní s referenčnou splátkou vo vašej banke
 • po refinancovaní hypotéky narástla mesačná splátka v novej banke v porovnaní so splátkou v pôvodnej banke

Príspevok na zvýšenú splátku úveru v skratke:

 • vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátna sociálna dávka
 • ak spĺňate podmienky pre jeho získanie podľa zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ak sa vám úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť môžete podať už od januára 2024. Ak sa vám úroková sadzba zvýši v priebehu v roka 2024, žiadosť môžete podať až nasledujúci mesiac, kedy nastalo zvýšenie úrokovej sadzby.

Nárok na príspevok vzniká aj za obdobie od 1. januára 2024 do 31. mája 2024, ak ste splnili podmienky podľa zákona v znení účinnom od 1. júna 2024. Žiadosť môžete podať do 31. júla 2024.

Informácie o aktuálnych podmienkach získania príspevku na hypotéku nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako požiadať:

 • podajte písomnú žiadosť na príslušnom úrade
 • žiadosť môžete podať osobne alebo poštou na adresu úradu podľa miesta pobytu
 • povinnou prílohou je kópia zmluvy o úvere na bývanie vrátane dodatkov (prípadne aj potvrdenie o výške splátok alebo iný doklad preukazujúci účel)

O nároku na príspevok rozhoduje úrad, nie banka.

Hypotéka v ČSOB

Výhodná úroková sadzba v kombinácii s množstvom výhod a benefitov. Pozrite si, za akých podmienok vám vrátime jednu či dokonca až štyri splátky.

Viac o hypotéke