Nájdite balans vo vašich financiách

Plánovanie mesačných výdavkov pre vás nemusí byť strašiakom. Rozpočtové pravidlo 50-30-20 do vašich osobných financií prinesie poriadok. Vaše návyky upravíte tak, aby vám pravidelne zostávali prostriedky na všetko potrebné aj voľný čas.

prečítané do 5 minút

10.1.2023

Koncept pravidla 50-30-20 vznikol na základe analýzy nákupných vzorcov bežných ľudí. Neočakávajte však evidenciu nákupných bločkov. Pointou finančného plánu je stanovenie limitov v kategóriách výdavkov, ktoré sa pravidelne opakujú.

Vďaka tomu budete môcť určiť, ktoré výdavky nie sú pre vás prioritné. Vo výsledku vám zostane viac peňazí na to, čo skutočne potrebujete.

Čo sa skrýva pod pravidlom 50-30-20?

Čísla 50-30-20 predstavujú tri skupiny výdavkov, na ktoré sa rozdeľuje finančný rozpočet. Konkrétnu podobu dostávajú na základe vašich osobitných potrieb a spôsobu života.

  • 50
    Polovicu vašich príjmov by ste mali vyčleniť na nevyhnutné výdavky. Patrí sem výdavky spojené s bývaním, energie, lieky či základné potraviny.
  • 30
    Ďalšiu tretinu by mali tvoriť výdavky spojené s úrovňou vášho životného štýlu. Zaobišli by ste sa aj bez nich, ale práve tie robia život príjemnejším. Sú to napríklad obedy a večere v reštaurácii, nákupy oblečenia, výlety a dovolenky.
  • 20
    Zostávajúcu pätinu vášho príjmu by ste si mali odložiť do budúcna. Najjednoduchšie je nechať peniaze ležať na bežnom účte alebo využiť sporenie. V dobe inflácie, kedy hodnota peňazí v čase klesá, je dôležité myslieť aj na zisk. Svoje financie viete ochrániť investovaním, ktoré môže v dlhodobom meradle priniesť pozitívne zhodnotenie.

Staňte sa investorom takmer okamžite

Už dávno neplatia mýty, že investovanie je určené len pre majetných ľudí. Investovanie je skutočne pre každého. Začínajúci investor sa v prípade potreby môže obrátiť na skúsených špecialistov v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.

Začať investovať môžete jednoducho. Stačí niekoľko minút v aplikácii ČSOB SmartBanking.

Ako sa stať investorom

Upozornenie: S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB), u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie → Fondy. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Správca zahraničného fondu je oprávnený ukončiť distribúciu fondu v Slovenskej republike postupom podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.