Prvú polovicu letných prázdnin ekonomicky uzavrelo rozhodnutie centrálnych bánk

graf rastúcich akcií

 

Inflácia je pomaly na ústupe, akciové trhy nasadli na vlnu optimistických očakávaní, že júlové zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnymi bankami bude nateraz posledným a dosiahli svoju maximálnu úroveň.

Ekonomická recesia sa pomaly začína vytrácať zo slovníka investorov a analytikov, zdá sa, že ekonomika USA sa s prostredím vysokých úrokových sadzieb vysporiada lepšie, než sa čakalo. Hospodársky rast v Európe ale brzdí slabý výkon Nemecka.

Trhy očakávali, že ponad Atlantik dvojhlasne zaznie rovnaká pieseň a po Americkej centrálnej banke (FED) synchrónne sprísni menovú politiku aj Európska centrálna banka (ECB).

Koncert teda začal už v stredu, 26. júla, v USA, keď FED rozhodol o zvýšení sadzieb o 0,25 %, s výslednou sadzbou v pásme 5,25 % – 5,50 %. Dôvodom je stále vysoká jadrová inflácia, silný trh práce, ktorý podporuje spotrebu domácností a rastúci trh s realitami. Sadzby sa tak dostali na najvyššiu úroveň za posledných 22 rokov a investori stoja pred otázkou, či týmto zvyšovanie sadzieb v USA už dosiahlo svoj vrchol. Americká centrálna banka si ale zatiaľ necháva všetky karty v rukách a o ďalšom nastavení menovej politiky sa bude rozhodovať na základe prichádzajúcich štatistických údajov o inflácii a trhu práce, ako ukazovateľ počtu novovytvorených pracovných miest (NFP) v americkej ekonomike, alebo vývoj miezd.

O deň neskôr, vo štvrtok, ohlásila ECB zvýšenie o 0,25 %, ktoré aj bolo s istotou očakávané. S depozitnou sadzbou 3,75 % a hlavnou refinančnou sadzbou 4,25 % boli dosiahnuté najvyššie úrovne sadzieb od vzniku európskej menovej únie. Členovia ECB sprísnenie menovej politiky v eurozóne vopred komunikovali a hoci inflácia postupne klesá, naďalej sa udržiava vysoko nad dvojpercentným inflačným cieľom. ECB navyše signalizuje, že je aj ďalej pripravená udržiavať vysoké úrokové sadzby tak dlho, ako to bude z hľadiska boja proti inflácii potrebné.

Znamená to, že úvery a hypotéky môžu byť opäť o čosi drahšie, keďže zvýšené náklady na refinancovanie komerčných bánk sa zrejme premietnu do sadzieb na klientske úvery. Na druhej strane, útechou môže byť mierny nárast úročenia termínovaných vkladov, samotné však mieru inflácie nepokryjú.

Prekonať infláciu dokázali niektoré podielové fondy, napríklad ČSOB Svetový akciový o.p.f. od začiatku roka dokázal investorom priniesť dvojciferné zhodnotenie. Nedávnym schválením novely zákona o dani z príjmov sa od budúceho roka ruší zdaňovanie výnosov z podielových fondov, pokiaľ medzi nákupom a predajom podielového fondu uplynú minimálne 3 roky, čo je pre koncept dlhodobého investovania veľmi vítaná zmena.

Navyše, v tomto roku počas júla a augusta prinášame pre všetkých existujúcich aj budúcich investorov 100 % zľavu zo vstupného poplatku pri investovaní do 4 zmiešaných fondov: ČSOB Vyvážený o. p. f., ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o. p. f., ČSOB Rastový o. p. f. a ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o. p. f. Zistiť viac.

 

 

S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Tento materiál je marketingovým oznámením a bol vypracovaný spoločnosťou KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej len „KBC AM“).   Tento materiál nebol pripravený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Pri príprave tohto materiálu vychádzala KBC AM z aktuálne dostupných ekonomických informácií a ich zhodnotenia v čase prípravy (materiál bol pripravený k dátumu jeho vydania). Tento materiál bol vypracovaný v dobrej viere a je založený na krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch, pričom KBC AM negarantuje splnenie týchto predpovedí.  Aj keď informácie, z ktorých KBC AM pri vyhotovovaní tohto materiálu vychádza, boli získané zo zdrojov, ktoré KBC AM považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto materiálu, KBC AM nemôže zaručiť správnosť, úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií.  Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Pre bližšie informácie ohľadom vyššie uvedených skutočností, prosím, kontaktujte vášho bankára. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto materiáli sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu.  Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“) je distribútorom tohto materiálu klientom. ČSOB nevstupuje do prípravy materiálu, ani ho inak neupravuje. 

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky ČSOB, u subdistribútorov a na www.csob.sk/fondy / v časti Individuálni klienti → Sporenie a investovanie →  Prehľad fondov. Klient sa môže oboznámiť so zhrnutím svojich práv prostredníctvom dokumentu Zásady kategorizácie, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na predajných miestach ČSOB a na www.csob.sk v časti Právne informácie/MiFID. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. V prípade fondu obsahujúceho v portfóliu akciovú zložku je možné očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku fondu. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom/stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo  fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %. Minimálne 85 % majetku v tomto zbernom fonde (ČSOB Fér Vyvážený/Rastový Responsible Investing o. p. f.) je nepretržite investovaných do cenných papierov hlavného fondu (Sivek Global Low/Medium Responsible Investing – Institutional F Shares SK CAP).