Novinky

Zlúčenie správcovských spoločností IVESAM NV a KBC Asset Management NV   | 1.10.2023

Správcovská spoločnosť, IVESAM NV, sa k 1. októbru 2023 (ďalej len „dátum účinnosti“) zlúči so správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management NV, ktorej bolo udelené povolenie v Belgicku a nad ktorou vykonáva dohľad belgický Úrad pre finančné služby a trhy (FSMA). Od dátumu účinnosti bude správcovskou spoločnosťou fondov KBC Bonds, KBC Renta a Global Partners spoločnosť KBC Asset Management NV.

čítať viac...

Plánované zlúčenie vybraného fondu do KBC Equity Fund Belgium   | 14.8.2023

Dovoľujeme si informovať, že k 6.10.2023 je plánované zlúčenie vybraného podfondu KBC Multi Track Belgium, otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva (bevek) do nástupníckeho podfondu KBC Equity Fund Belgium. Správcom fondu je spoločnosť KBC Asset Management NV. Uskutočnenie zlúčenia podlieha schváleniu mimoriadnym valným zhromaždením dotknutých podfondov, ktoré sa bude konať pre každý z týchto podfondov dňa 28.9.2023.

čítať viac...

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 27.7.2023

Ku dňu 1. 8. 2023 vstúpia do platnosti aktualizované prílohy k Predajným prospektom nasledovných Fondov ČSOB AM: ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f.,ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f.

V prílohách zahraničná správcovská spoločnosti dopĺňa informácie o investičných cieľoch fondu z pohľadu Udržateľnosti. Aktualizované dokumenty sú zverejnené na stránke www.csobinvesticie.sk pri príslušných Fondoch ČSOB AM.

KBC Equity Fund US Small Caps: Zmena benchmarku   | 2.6.2023

6. júla 2023 nadobudne účinnosť zmena, ktorá sa dotýka KBC Equity Fund US Small Caps, ISIN BE0168342476.

Čo presne sa zmení?

Zmení sa investičná politika podfondu KBC Equity Fund US Small Caps v časti týkajúcej sa benchmarku (referenčnej hodnoty). Odteraz sa bude namiesto referenčnej hodnoty "S&P SmallCap 600®- Net Return Index" používať referenčná hodnota "MSCI USA Small Cap - Net Return Index". Okrem toho sa zmení metóda sledovania referenčnej hodnoty z "úplnej replikácie" na "optimalizované vzorkovanie". Referenčná hodnota sa bude sledovať na základe výberu zloženia referenčnej hodnoty s cieľom čo najpresnejšie sledovať referenčnú hodnotu. Pri optimalizovanom vzorkovaní správca nakúpi obmedzenejší, ale vyvážený súbor nástrojov, ktoré zabezpečia správne sledovanie referenčnej hodnoty.

čítať viac...

Naštartujte svoje investičné ja   | 22.5.2023

Príležitosť s ochranou 100 % investovanej čiastky* a minimálne 6 % zhodnotením ku dňu splatnosti (1,15 % p.a.) – to je zaistený fond Horizon Start 100 Plus.

K starostlivosti o svoje úspory sa oplatí pristupovať zodpovedne, inak sa na nich naplno prejaví vplyv inflácie. Vhodným protiopatrením okrem sporenia je práve aj investovanie. Ak máte obavy z poklesov, riešením, ktoré hľadáte, môže byť zaistený fond. Má potenciál lepšie zhodnotiť vaše peniaze, no zároveň myslí aj na istenie pri nepriaznivom vývoji.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 17.5.2023

Ku dňu 19.5.2023 vstúpia do platnosti aktualizované Dokumenty s kľúčovými informáciami k nasledovným Fondom ČSOB AM:

 • ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.
 • ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.
 • ČSOB Privátny o.p.f.
 • ...

čítať viac...

Ročné správy slovenských fondov za rok 2022   | 2.5.2023

Pri všetkých Fondoch ČSOB AM boli zverejnené ročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo Fonde:

 • ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.
 • ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.
 • ČSOB Privátny o.p.f.
 • ČSOB Rastový o.p.f.
 • ČSOB Svetový akciový o.p.f.
 • ČSOB Vyvážený o.p.f.

Ročné správy za rok 2022 nájdete na stránke www.csob.sk/fondy pri príslušných Fondoch ČSOB AM.

Zmena v názve vybraných podfondov KBC Renta   | 28.4.2023

Od 28.4.2023 dochádza k zmene názvov vybraných podfondov, ktoré patria do skupiny zodpovedne investujúcich podfondov. Cieľom je, aby aj ich názvy reflektovali uplatňovanie politiky zodpovedného investovania (ivesam - KBC Banking & Insurance > Investment police for Responsible Investing funds).

čítať viac...

Plánované zlúčenie vybraných fondov do KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing   | 17.4.2023

Dovoľujeme si informovať, že k 9.6.2023 a k 23.6.2023 je plánované zlúčenie vybraných podfondov fondu KBC Equity Fund, otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva (bevek). Správcom fondu je spoločnosť KBC Asset Management NV. Uskutočnenie zlúčenia podlieha schváleniu valným zhromaždením dotknutých podfondov, ktoré sa bude konať pre každý z týchto podfondov, buď 1. 6. 2023 (EUR podfondy) alebo 15. 6. 2023 (USD podfondy).

Ktorých podfondov sa zlúčenie týka?

čítať viac...

Zmena v názve vybraných podfondov Horizon   | 29.3.2023

Dovoľujeme si vás informovať, že na základe rozhodnutia prijatého na Mimoriadnom valnom zhromaždení Horizon, verejnej investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom podľa belgického práva (bevek), dôjde k 3. aprílu 2023 k zmene Stanov a Prospektu Horizon, ako aj Dokumentov s kľúčovými informáciami vybraných podfondov Horizon.

Investorov na Slovensku sa týka len zmena v názvoch vybraných podfondov:

čítať viac...

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 17.3.2023

Ku dňu 31.3.2023 vstúpia do platnosti aktualizované Dokumenty s kľúčovými informáciami, Predbežné informácie o nákladoch a poplatkoch, Predajné prospekty a štatúty k nasledovným Fondom ČSOB AM:

 • ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f.
 • ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f.

čítať viac...

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 2.2.2023

Ku dňu 7.2.2023 vstúpia do platnosti aktualizované Predajné prospekty a Predbežné informácie o nákladoch a poplatkoch k nasledovným Fondom ČSOB AM:

 • ČSOB Fér Rastový o.p.f.
 • ČSOB Fér Vyvážený o.p.f.
 • ČSOB Privátny o.p.f.
 • ČSOB Rastový o.p.f.
 • ČSOB Svetový akciový o.p.f.
 • ČSOB Vyvážený o.p.f.

čítať viac...

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 27.1.2023

Dňa 1.3.2023 nadobudne účinnosť aktualizovaný dokument:

 • Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere

Najdôležitejšie zmeny v dokumente:

 • doplnenie Oznámenia o cieľovom trhu o informácie k zodpovednému investovaniu, úprava informácie k investičným horizontom (konkrétna doba držby je uvedená v DKI Fondu) a terminológie komplexných produktov
 • doplnenie ČSOB Investičných certifikátov do zoznamu Pokynov

Dokument je zverejnený na www.csob.sk v časti Obchodné a poistné podmienky.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 23.1.2023

Aktualizujeme dokumenty k fondom

Ku dňu 7.2.2023 vstúpia do platnosti aktualizované Štatúty k nasledovným Fondom ČSOB AM:

 • ČSOB Privátny o.p.f.
 • ČSOB Rastový o.p.f.
 • ČSOB Svetový akciový o.p.f.
 • ČSOB Vyvážený o.p.f.

čítať viac...

Pripravované zrušenie a likvidácia KBC Equity Fund Emerging Europe   | 19.1.2023

Dovoľujeme si informovať o návrhu na zrušenie a likvidáciu podfondu Emerging Europe, otvorenej investičnej spoločnosti KBC Equity Fund (ďalej aj iba „podfond“), založenej podľa belgického práva. Nadväzujeme na predchádzajúce informácie z minulého roka, že v dôsledku napätia na ruskom finančnom trhu bol výpočet čistej hodnoty aktív pozastavený, rovnako ako bolo pozastavené spracovanie žiadosti o vydanie a odkúpenie podielových listov.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 17.1.2023

Dňa 20.01.2023 nadobudne účinnosť aktualizovaný dokument:

 • Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere

Najdôležitejšie zmeny v dokumente:

 • pridanie nového podfondu KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing k Fondom KBC AM Dokument je zverejnený na www.csob.sk v časti Obchodné a poistné podmienky.
Nesprávna hodnota vo fonde We Like (Pre radosť)   | 13.1.2023

Dňa 12.1.2023 došlo na základe rozhodnutia KBC AM, správcu fondu, k reorganizácii fondu KBC Equity Fund We Like Responsible Investing (Pre radosť), o čom boli dotknutí klienti informovaní samostatným listom v novembri 2022. Počas vysporiadania je počet podielov a aktuálna hodnota podielov tohto fondu z technických dôvodov vykazovaná v aplikácii ČSOB SmartBanking nesprávne.

Nákupy a spätné odkupy budú vysporiadané so správnym počtom podielom aj správnou cenou. Na odstránení nezrovnalostí intenzívne pracujeme.

Nové dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov   | 5.1.2023

Od 1. januára 2023 nadobúdajú účinnosť nové dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov pre podielové a investičné fondy. Dôvodom nahradenia pôvodných kľúčových informácií pre investorov (KII) novými dokumentmi s kľúčovými informáciami pre investorov (KID) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1286/2014 (tzv. PRIIPs).

Informácie o zmene názvov vybraných fondov   | 5.1.2023

Od 1.1.2023 dochádza k zmene názvov vybraných fondov, ktoré patria do skupiny zodpovedne investujúcich fondov. Cieľom je, aby aj ich názvy reflektovali uplatňovanie metodiky zodpovedného investovania.

Zmena spočíva v doplnení, prípadne nahradení pojmu "SRI" pojmom "Responsible Investing" (Zodpovedné Investovanie) a týka sa vybraných podfondov belgických verejných investičných spoločností s variabilným kapitálom Horizon, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Multi Interest, KBC Participation a Sivek.

Odloženie zlúčenia vybraných fondov do KBC Equity Fund We Digitize   | 7.12.2022

Dovoľujeme si informovať o odložení zlúčenia podfondov fondu KBC Equity Fund, otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva (bevek). Správcom fondu je spoločnosť KBC Asset Management NV.

O pôvodne navrhovanom termíne zlúčenia sme informovali 24.10.2022 prostredníctvom tejto Novinky.

Ktorých podfondov sa zlúčenie týka?

čítaj viac...

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 28.11.2022

Ku dňu 1.12.2022 vstúpi do platnosti aktualizovaný Predajný prospekt k nasledovnému Fondu ČSOB AM:

 • ČSOB Fér Rastový o.p.f.

Najdôležitejšie zmeny v dokumente:

 • úprava odplaty správcovskej spoločnosti
 • aktualizácia fondov spravovaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou ČSOB AM CZ

Aktualizovaný dokument je zverejnený na stránke www.csobinvesticie.sk pri príslušnom Fonde ČSOB AM.

Plánované zlúčenie KBC Equity Fund Latin America do KBC Equity Fund SRI Emerging Markets   | 28.11.2022

Dovoľujeme si informovať, že k 20. 1. 2023 je plánované zlúčenie podfondu Latin America fondu KBC Equity Fund, otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva (bevek). Správcom fondu je spoločnosť KBC Asset Management NV. Uskutočnenie zlúčenia podlieha schváleniu mimoriadnych valných zhromaždení dotknutých podfondov, ktoré sa uskutočnia dňa 12.1.2023.

Ktorých podfondov sa zlúčenie týka?

čitaj viac...

Plánované zlúčenie KBC Equity Fund Luxury & Tourism do KBC Equity Fund We Like   | 28.11.2022

Dovoľujeme si informovať, že k 20. 1. 2023 je plánované zlúčenie podfondu Luxury & Tourism fondu KBC Equity Fund, otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva (bevek). Správcom fondu je spoločnosť KBC Asset Management NV. Uskutočnenie zlúčenia podlieha schváleniu mimoriadnych valných zhromaždení dotknutých podfondov, ktoré sa uskutočnia dňa 12.1.2023.

Ktorých podfondov sa zlúčenie týka?

čítaj viac...

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 27.10.2022

Ku dňu 1.11.2022 vstúpia do platnosti aktualizované Predajné prospekty k nasledovným Fondom ČSOB AM:

 • ČSOB Rastový o.p.f.
 • ČSOB Svetový akciový o.p.f.

Najdôležitejšie zmeny v dokumentoch:

 • zníženie odplaty správcovskej spoločnosti
 • aktualizácia fondov spravovaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou ČSOB AM CZ

Aktualizované dokumenty sú zverejnené na stránke www.csobinvesticie.sk pri príslušných Fondoch ČSOB AM.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 26.10.2022

Ku dňu 01.12.2022 vstúpi do platnosti aktualizovaný dokument:

 • Parametre pre Investičné Poradenstvo a Cenné Papiere

Najdôležitejšie zmeny v dokumente:

 • v časti B sa neumožňuje realizovať Pokyn na nákup PL prostredníctvom hotovostnej platby Klienta (hotovostného vkladu);
 • v celom dokumente sa aktualizuje zoznam Fondov (neaktuálne Fondy a nepoužívané cudzie meny boli odstránené).

čítaj viac...

Plánované zlúčenie vybraných fondov do KBC Equity Fund We Digitize   | 24.10.2022

Dovoľujeme si informovať, že k 16. 12. 2022 je plánované zlúčenie vybraných podfondov fondu KBC Equity Fund, otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva (bevek). Správcom fondu je spoločnosť KBC Asset Management NV. Uskutočnenie zlúčenia podlieha schváleniu mimoriadnych valných zhromaždení dotknutých podfondov, ktoré sa uskutočnia dňa 8.12.2022.

čítaj viac...

Z KBC Equity Fund Food & Personal Products sa stane KBC Equity Fund We Live   | 8.9.2022

12. októbra 2022 sa KBC Equity Fund Food & Personal Products, ISIN BE0170241062, zmení na KBC Equity Fund We We Live. K zmene názvu dôjde v dôsledku zmeny investičnej politiky. S cieľom reagovať na vývoj v našej spoločnosti sa predstavenstvo KBC Equity Fund rozhodlo zmeniť zloženie fondu investovaním do tém, nie do sektorov, a to spoločensky zodpovedným spôsobom. To bude mať výrazný vplyv na zloženie majetku fondu.

Čo presne sa zmení?

Váš fond bude investovať predovšetkým do akcií spoločností, ktoré ponúkajú produkty a služby, ktoré spotrebitelia potrebujú v každodennom živote, ako napríklad:

Z KBC Equity Fund Consumer Durables sa stane KBC Equity Fund We Like   | 8.9.2022

12. októbra 2022 sa KBC Equity Fund Consumer Durables, ISIN BE0171890065, zmení na KBC Equity Fund We We Like. K zmene názvu dôjde v dôsledku zmeny investičnej politiky. S cieľom reagovať na vývoj v našej spoločnosti sa predstavenstvo KBC Equity Fund rozhodlo zmeniť zloženie fondu investovaním do tém, nie do sektorov, a to spoločensky zodpovedným spôsobom. To bude mať výrazný vplyv na zloženie majetku fondu.

Čo presne sa zmení?

Váš fond bude investovať predovšetkým do akcií spoločností, ktoré ponúkajú produkty a služby, ktoré spotrebitelia vnímajú ako pridanú hodnotu popri svojich základných potrebách, ako napríklad:

Aktualizované predajné prospekty Fondov   | 30.8.2022

Dňa 2.9.2022 nadobudnú účinnosť Predajné prospekty nasledovných Fondov ČSOB AM, v ktorých boli doplnené informácie o Udržateľnosti:

 • ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f.
 • ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f.

Aktualizované dokumenty sú zverejnené na stránke www.csobinvesticie.sk pri príslušných Fondoch ČSOB AM.

Zodpovedné investovanie: Investičná politika vybraných fondov sa mení   | 16.8.2022

Vážení klienti, v priebehu mesiaca september dôjde k zmene metodiky používanej pri spoločensky zodpovednom investovaní.

čítaj viac...

Z KBC Equity Fund Technology sa stane KBC Equity Fund We Digitize   | 16.8.2022

13. septembra 2022 sa KBC Equity Fund Technology, ISIN BE6213773508, zmení na KBC Equity Fund We Digitize. K zmene názvu dôjde v dôsledku zmeny investičnej politiky.

S cieľom reagovať na vývoj v našej spoločnosti sa predstavenstvo KBC Equity Fund rozhodlo zmeniť zloženie fondu investovaním do tém, nie do sektorov, a to spoločensky zodpovedným spôsobom. To bude mať výrazný vplyv na zloženie majetku fondu.

čítaj viac...

 

Zlúčenie vybraných fondov do KBC Equity Fund We Shape   | 16.8.2022

Dovoľujeme si informovať, že k 30. 9. 2022 je plánované zlúčenie vybraných podfondov fondu KBC Equity Fund, otvorenej investičnej spoločnosti podľa belgického práva (bevek). Správcom fondu je spoločnosť KBC Asset Management NV. Uskutočnenie zlúčenia podlieha schváleniu mimoriadnych valných zhromaždení dotknutých podfondov, ktoré sa uskutočnia dňa 22.9.2022. Viac inforácií nájdete tu.

Pripravený na budúcnosť: Z KBC Equity Fund Finance sa stane KBC Equity Fund We Shape   | 29.4.2022

30. mája 2022 sa KBC Equity Fund Finance, ISIN BE0166985482, zmení na KBC Equity Fund We Shape. K zmene názvu dôjde v dôsledku zmeny investičnej politiky.

S cieľom reagovať na vývoj v našej spoločnosti sa predstavenstvo KBC Equity Fund rozhodlo zmeniť zloženie fondu investovaním do tém, nie do sektorov, a to spoločensky zodpovedným spôsobom. To bude mať výrazný vplyv na zloženie majetku fondu.

Čo presne sa zmení?

Fond bude investovať predovšetkým do akcií spoločností, ktoré prostredníctvom svojich produktov a služieb formujú našu budúcnosť, ako napríklad:

 • Úvery a finančné služby poskytované spoločnostiam a vládam
 • Automatizácia a robotizácia
 • Riešenia na prenos a skladovanie energie
 • Infraštruktúra a stroje pre dopravu a nákladné vozidlá
 • Zariadenia potrebné v obehovom hospodárstve
 • Čistenie vody, dekontaminácia pôdy a zlepšenie kvality ovzdušia
 • Stroje a zariadenia pre efektívnejšie poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • Priemyselné zariadenia a stroje
 • Stavebné materiály a stavebné činnosti
 • Materiály
 • Logistické riešenia
 • atď.

čítaj viac...

Pripravený na budúcnosť: Z KBC Equity Fund Pharma sa stane KBC Equity Fund We Care   | 29.4.2022

30. mája 2022 sa KBC Equity Fund Pharma, ISIN BE0166584350, zmení na KBC Equity Fund We Care. K zmene názvu dôjde v dôsledku zmeny investičnej politiky. S cieľom reagovať na vývoj v našej spoločnosti sa predstavenstvo KBC Equity Fund rozhodlo zmeniť zloženie fondu investovaním do tém, nie do sektorov, a to spoločensky zodpovedným spôsobom. To bude mať výrazný vplyv na zloženie majetku fondu.

Čo presne sa zmení?

Fond bude investovať predovšetkým do akcií spoločností, ktoré prostredníctvom svojich produktov a služieb prispievajú k zdraviu v našej spoločnosti, ako napríklad:

 • Výroba a vývoj liekov
 • Biotechnológie
 • Zdravotnícke technológie
 • Diagnostika, rozpoznávanie symptómov a testy
 • Digitálna zdravotná starostlivosť
 • Starostlivosť o starých ľudí a chorých
 • Outsourcing zdravotníckych činností
 • Distribúcia zdravotníckeho materiálu
 • Zdravotné a životné poistenie
 • atď.

čítaj viac...

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 27.4.2022

Ku dňu 1.5.2022 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov k nasledovným Fondom ČSOB AM, v ktorých sa mení rizikové skóre SRRI:

 • ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f.
 • ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f.

Pri všetkých Fondoch ČSOB AM zároveň zverejňujeme ročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo Fonde:

 • ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f.
 • ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f.
 • ČSOB Privátny o.p.f.
 • ČSOB Rastový o.p.f.
 • ČSOB Svetový akciový o.p.f.
 • ČSOB Vyvážený o.p.f.

Aktualizované dokumenty sú zverejnené na stránke www.csob.sk/fondy pri príslušných Fondoch ČSOB AM.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 30.3.2022

Ku dňu 4.4.2022 vstúpia do platnosti aktualizované Predajné prospekty k nasledovným Fondom ČSOB AM:

Najdôležitejšie zmeny v dokumentoch:

 • doplnenie informácií k benchmarkom pri všetkých vyššie uvedených Fondoch
 • úprava indexov v benchmarku pri Fonde ČSOB Svetový akciový o.p.f.

Aktualizované dokumenty sú zverejnené na stránke www.csobinvesticie.sk pri príslušných Fondoch ČSOB AM.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 18.3.2022

Ku dňu 20.4.2022 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty:

 • Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere
 • Poskytovanie investičného poradenstva v ČSOB

Najdôležitejšie zmeny v dokumentoch:

čítaj viac

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 27.1.2022

Ku dňu 1.2.2022 vstúpia do platnosti aktualizované Predajné prospekty, Kľúčové informácie pre investorov a Predbežné informácie o nákladoch a poplatkoch k nasledovným Fondom ČSOB AM...

Zlúčenie fondov – január 2022   | 30.11.2021

V januári 2022 je plánované uskutočnenie zlúčenia Fondov KBC AM:

 • KBC Equity Fund Global Leaders, ISIN BE0174807132 (zanikajúci podfond)
 • do KBC Equity Fund Trends, ISIN BE0167243154 (nástupnícky podfond)

Cieľom zlúčenia je optimalizácia a zefektívnenie správy majetku vďaka úsporám z rozsahu a rozšírenie investičných možností, čo je v záujme investorov všetkých dotknutých podfondov.

čítajte viac...

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 27.10.2021

Ku dňu 1.11.2021 vstúpia do platnosti aktualizované Predajné prospekty k nasledovným Fondom ČSOB AM:

 • ČSOB Rastový o.p.f.
 • ČSOB Svetový akciový o.p.f.
 • ČSOB Vyvážený o.p.f.

Najdôležitejšie zmeny v dokumentoch:

 • zníženie odplaty správcovskej spoločnosti (platí pre fondy ČSOB Rastový o.p.f. a ČSOB Vyvážený o.p.f.)
 • úprava referencií na benchmarky, na ktoré sa Fondy odkazujú (účinné od 1.1.2022)
 • aktualizácia členov predstavenstva a fondov spravovaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou ČSOB AM CZ

Aktualizované dokumenty sú zverejnené na stránke www.csobinvesticie.sk pri príslušných Fondoch ČSOB AM.

Zlúčenie fondov – október 2021   | 14.9.2021

V októbri 2021 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM:

 • Horizon Access Fund Russia, ISIN BE0946256212, denominovaný v EUR (zanikajúci podfond)
 • KBC Equity Fund Central Europe, ISIN BE0176434885, denominovaný v EUR (zanikajúci podfond)
 • do KBC Equity Fund Emerging Europe, ISIN BE0156153802, denominovaný v EUR (nástupnícky podfond)

Ďalšími dotknutými podfondami pri tomto zlúčení mimo verejnej ponuky v SR sú...

Zlúčenie fondov – september 2021   | 9.9.2021

V septembri 2021 sa uskutočnilo zlúčenie Fondov KBC AM:

Zníženie odplaty správcovskej spoločnosti vo Fér Fondoch   | 20.8.2021

Ku dňu 25.8.2021 vstúpia do platnosti aktualizované Predajné prospekty k nasledovným Fondom ČSOB AM:

Zlúčenie fondov – júl 2021   | 28.4.2021

V júli 2021 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM:

Zlúčenie fondov – jún 2021   | 28.4.2021

V júni 2021 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM:

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 17.2.2021

Ku dňu 22.2.2021 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty k Fondom ČSOB AM.

KBC Eco Fund Water - Každá kvapka sa počíta   | 11.11.2020

Voda je základom života. Je vzácna a nenahraditeľná. V súvislosti s rastom počtu obyvateľov Zeme a rastúcou životnou úrovňou dopyt po vode rastie.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 30.10.2020

Ku dňu 01.12.2020 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty:

 • Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere
 • Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere
Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 5.10.2020

Ku dňu 16.10.2020 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty:

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 28.9.2020

Ku dňu 1.10.2020 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty k Fondom ČSOB AM:

Zlúčenie fondov – november 2020   | 22.9.2020

V novembri 2020 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM:

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 9.7.2020

Ku dňu 10.7.2020 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov k Fondom ČSOB AM:

Investujte do zdravia   | 3.7.2020

V dnešnej dobe sme svedkami rastúcej priemernej dĺžky života a starnúcej populácie.

Vaša dolárová príležitosť   | 17.6.2020

Hľadáte možnosti zhodnotenia voľných prostriedkov v USD.

Novinky v KBC Equity Fund   | 25.5.2020

S účinnosťou od 12.júna 2020 dochádza k zmene názvu a v niektorých prípadoch aj k úprave investičnej politiky vybraných akciových podfondov KBC Equity Fund:

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 31.3.2020

Ku dňu 3.4.2020 vstúpia do platnosti aktualizované Predajné prospekty k Fondom ČSOB AM:

Zmena vo fondoch Renta   | 25.3.2020

Dňa 16.4.2020 dôjde k zmene správy fondov Renta:

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 26.2.2020

Ku dňu 1.3.2020 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty Predbežné informácie o nákladoch a poplatkoch k Fondom ČSOB AM:

Zmena právnej formy fondu IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced   | 24.2.2020
Ku dňu 17.4.2020 sa uskutoční zmena právnej formy fondu IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced BE6290509593, a to prostredníctvom zlúčenia do novovytvoreného fondu Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced BE6290509593 (nástupnícky fond) z dôvodu vyššej efektivity pri správe fondu. Investičná stratégia fondu, ako aj ostatné parametre zostanú nezmenené.
Zmena právnej formy fondu IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced   | 4.2.2020

Ku dňu 17.4.2020 sa uskutoční zmena právnej formy fondu IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced BE6290498482, a to prostredníctvom zlúčenia do novovytvoreného fondu Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced BE6290498482 (nástupnícky fond) z dôvodu vyššej efektivity pri správe fondu. Investičná stratégia fondu, ako aj ostatné parametre zostanú nezmenené.

Investícia, ktorá spája ľudí   | 3.2.2020

V dnešnej rýchlej a uponáhľanej dobe je možnosť okamžitého pripojenia na internet alebo rýchle spojenie sa prostredníctvom mobilnej siete nevyhnutnosťou. Služby operátorov využívame dennodenne, či už v práci alebo súkromí. Komunikujeme jednoducho všade. Môžeme tiež povedať, že telekomunikácie sú oporou pre hospodárstvo. Keďže ide o silný sektor, rozhodli sme sa tému telekomunikácií využiť v prichádzajúcom fonde, ktorým je Optimum Fund CSOB Airbag Jumper 16

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 3.2.2020

Ku dňu 6.2.2020 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov, Predbežné informácie o nákladoch a poplatkoch, Predajné prospekty k Fondom ČSOB AM:

 • ČSOB Privátny o.p.f.
 • ČSOB Rastový o.p.f.
 • ČSOB Svetový akciový o.p.f.
 • ČSOB Vyvážený o.p.f.
Aktualizujeme Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 6.11.2019

Dňa 02.12.2019 nadobúda účinnosť Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere (Sadzobník), ktorý zmení doteraz platný a účinný Sadzobník.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 9.9.2019

Ku dňu 23.9.2019 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty:

 • Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere
 • Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere
Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 30.8.2019

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 30.8.2019 zverejňujeme aktuálne polročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Svetový výber v českých korunách   | 22.7.2019

Držať české koruny v našich zemepisných šírkach nie je nič neobvyklé. Ak ich však neplánujete minúť, je škoda nechať ich len tak ležať ľadom. Riešením pre vás môže byť zaistený fond Global Partners ČSOB Globálního růstu 1. Kombinuje v sebe príležitosť podieľať sa na raste cien akcií spoločností vybraných z celého sveta a 100 % kapitálovú ochranu, ktorej cieľom je zaistiť návratnosť vašej investície ku dňu splatnosti fondu v prípade nepriaznivého vývoja na akciových trhoch.

Na akciové trhy s rozumom   | 22.7.2019

Zodpovedne pristupovať k starostlivosti o vlastné úspory a investície v prostredí nízkych úrokových sadzieb je neľahká úloha. Tým pravým riešením môže byť zaistený fond. Takýmto fondom je aj naša novinka – Horizon Investicna Prilezitost. Spája sa v ňom príležitosť dosiahnuť zaujímavý výnos naviazaný na akciové trhy s ochranou 97 % investovanej čiastky ku dňu splatnosti.

Čas pre Severnú Ameriku   | 19.7.2019

Hľadáte možnosti zhodnotenia voľných prostriedkov v USD. Vidíte potenciál vo významných veľkých severoamerických spoločnostiach, ale nie ste si istý správnym načasovaním nákupu. Riešením pre vás môže byť zaistený fond Perspective North America 100 Timing USD 5. V ňom sa spája príležitosť dosiahnuť zaujímavý výnos naviazaný na akciové trhy s ochranou 100 % investovanej čiastky ku dňu splatnosti, pričom výnos nezávisí len od jedného momentu nákupu.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo   | 3.6.2019

Ku dňu 1. 7. 2019 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty: Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere (OP) a Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere (Sadzobník).

Zlúčenie fondov – jún 2019   | 3.5.2019

V júni 2019 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM:

 • KBC Renta Emurenta, ISIN LU0093435989 (zanikajúci podfond) a
 • KBC Renta Slovakrenta, ISIN LU0145231543 (zanikajúci podfond)
 • do KBC Renta Eurorenta, ISIN LU0058246306 (nástupnícky podfond)
Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 30.4.2019

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 30.4.2019 zverejňujeme aktuálne ročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Investícia, ktorá spája ľudí   | 12.4.2019

Pevné linky už väčšina z nás doma síce nemá, ale vystriedali ich mobily, pripojenie na internet a káblová televízia. V dnešnom svete je komunikácia a rýchla výmena informácií základom fungovania v súkromí aj v práci a telekomunikační operátori patria medzi piliere hospodárstva.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere a dokumenty k Fondom   | 14.2.2019

Ku dňu 1. 3. 2019 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere.

Svetová investícia v dolároch so zaistením   | 6.2.2019

Prinášame vám novú investičnú príležitosť v amerických dolároch v podobe zaisteného fondu Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 8.

Investujte do sveta peňazí   | 6.2.2019

Ak veríte v pozitívnu budúcnosť bánk, poisťovní a poskytovateľov iných finančných služieb v horizonte približne 5 rokov, ktorá sa pretaví do rastu cien ich akcií, no zároveň myslíte aj na istenie pre prípad nepriaznivého vývoja, máme pre vás riešenie - fond Horizon CSOB Financie 1.

Z KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology sa stáva KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology   | 6.2.2019

S účinnosťou od 11.3.2019 sa z podfondu KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology stáva KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology. Dochádza k zmene názvu a zároveň k zmene a rozšíreniu investičnej politiky tohto sektorovo zameraného akciového podfondu.

Z KBC Equity Fund Telecom sa stáva KBC Equity Fund Communication Services   | 9.1.2019

S účinnosťou od 7.1.2019 sa z podfondu KBC Equity Fund Telecom stáva KBC Equity Fund Communication Services. Dochádza k zmene názvu a zároveň k rozšíreniu investičnej politiky tohto sektorovo zameraného akciového podfondu.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 14.11.2018

Ku dňu 3. 12. 2018 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty: Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere, Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere, Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere.

Veľké európske mená vo vašich službách   | 1.8.2018

Ak veríte veľkým európskym spoločnostiam, chcete s nimi stúpať nahor, ale myslíte aj na istenie pri nepriaznivom vývoji, máme pre vás riešenie - fond Horizon CSOB Europsky Rast 1.

Svetová investícia v dolároch so zaistením   | 2.7.2018

Prinášame vám novú investičnú príležitosť v amerických dolároch v podobe zaisteného fondu Global Partners CSOB Fixovany click USD 7.

Aktualizujeme dokumenty pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere   | 18.6.2018

Ku dňu 2.7.2018 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty Obchodné podmienky pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere, Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere.

Príležitosť rásť so svetom   | 6.6.2018

Ak chcete stúpať nahor, ale myslíte aj na istenie pri prípadnom zostupe, máme pre vás riešenie - fond Horizon CSOB Globálny Rast 2.

Šikovný skokan do výnosu   | 4.4.2018

Pre nový zážitok, krajší pohľad, lepší pocit – občas je potrebné skočiť. Chce to síce viac odvahy, no v tom nám môže pomôcť spoľahlivý partner, kvalitná výstroj a istiace lano. Ako váš spoľahlivý partner v oblasti investícií vám prinášame príležitosť na zhodnotenie vašich voľných prostriedkov prostredníctvom nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13. Jeho súčasťou je aj kvalitná výstroj v podobe osvedčeného indexu EURO STOXX 50 ® ako podkladového aktíva a istiace lano v podobe 20 % -ného airbagu.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 31.1.2018

Ku dňu 5.2.2018 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov, Informácie o predbežných nákladoch a poplatkoch a Predajné prospekty k Fondom ČSOB AM.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 22.12.2017

Ku dňu 31.12.2017 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty k fondom.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 1.12.2017

Ku dňu 15.12.2017 vstúpia do platnosti aktualizované štatúty k fondom.

Rámcová zmluva o investovaní rozširuje možnosti   | 3.11.2017

Ku dňu 01.11.2017 je aktualizované znenie Rámcovej zmluvy o investovaní (Zmluva). Z tohto dôvodu budú všetci Klienti oslovení (napr. pri najbližšej návšteve Predajného miesta ČSOB) na podpísanie novej Zmluvy.

Aktualizujeme dokumenty k finančným nástrojom   | 28.9.2017

Ku dňu 12.10.2017 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty.

Vaša šanca na výnos aj pri kratšom investičnom horizonte   | 4.9.2017

Dnes máte voľné finančné prostriedky, hoci aj malú sumu, ktoré nebudete najbližšie roky potrebovať. Chcete, aby ich hodnota vzrástla. Už viete, že akcie predstavujú vysoký potenciál zhodnotenia. Veríte tiež, že cena akcií v najbližších rokoch stúpne. Ste ochotný podstúpiť určité riziko spojené s investovaním, avšak nie príliš veľké a preto by ste privítali aspoň čiastočnú ochranu svojej investície.

Ak ste sa v týchto slovách našli, potom rozhodne nepremeškajte príležitosť zoznámiť sa s našou novinkou na palete investičných riešení – fondom Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2.

Zmena adresy sídla ČSOB   | 1.8.2017

Od 1. 8. 2017 mení Československá obchodná banka, a. s. svoje sídlo. Nová adresa je: Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

Začnime písať vašu inveSTORY s fondmi EXPERTEASE   | 2.6.2017

Ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí si uvedomujú, že o svoje peniaze sa treba starať a máte záujem o ich lepšie zhodnotenie, ale chýba vám čas či hlbší záujem o oblasť investovania a najradšej by ste boli, keby to niekto urobil za vás, máme pre vás riešenie. Zoznámte sa s fondmi EXPERTEASE*, a zistíte, že investovanie môže byť jednoduché.

Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1 - bonus potvrdený   | 23.3.2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že v marci 2017 sa uskutočnilo pozorovanie v rámci fondu Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1, ISIN BE6282706165.

S inováciou pre lepší výsledok vašej investície   | 2.3.2017

Investovanie ponúka nekonečné more možností. Rozhodovanie medzi nimi vychádza z toho, akému budúcemu vývoju veríte. Pokiaľ sa vo vašom pohľade do budúcnosti prikláňate k myšlienke, že veľkým a dobre zavedeným spoločnostiam sa bude dariť a ceny ich akcií budú rásť, no predsa by ste uvítali aspoň menšiu ochranu pre prípad mierneho poklesu, máme pre vás novinku, ktorá sa vám bude páčiť. Je ňou fond Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 10.2.2017

Dňa 15.2.2017 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajný prospekt k Fondu ČSOB AM.

Zlúčenie fondov k 24.3.2017   | 30.1.2017

Ku dňu 24.3.2017 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 26.1.2017

Dňa 1.2.2017 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 9.1.2017

Dňa 12.01.2017 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov fondu ČSOB Rastový o.p.f.

Skočte si pre výnos s top spoločnosťami eurozóny   | 2.1.2017

Eurozóna je druhou najväčšou ekonomikou na svete. Je tiež najväčším exportérom, disponuje najväčšími oficiálnymi rezervami v zlate a výnimočné postavenie má aj v ďalších ukazovateľoch. Vývoj cien akcií top spoločností v eurozóne mapuje akciový index EURO STOXX 50®. Príležitosť dosiahnuť zaujímavý výnos aj pri minimálnom raste tohto indexu vám prináša nový fond Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10. Svoje zhodnotené prostriedky môžete v prípade priaznivého vývoja dostať naspäť už po niečo vyše roku. Na druhej strane s každým ďalším rokom trvania investície môže byť váš výnos vyšší.

Zlúčenie fondov k 27.1.2017   | 6.12.2016

Ku dňu 27.1.2017 sa uskutoční zlúčenie Fondov KBC AM.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 25.11.2016

Dňa 1.12.2016 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov fondu ČSOB Svetový akciový o.p.f.

Šanca na výnos v kratšom investičnom horizonte   | 2.11.2016

Dnes máte voľné finančné prostriedky na obdobie 2,5 roka. Chcete, aby ich hodnota vzrástla. Už viete, že akcie predstavujú vysoký potenciál zhodnotenia. Veríte tiež, že cena akcií v najbližších rokoch stúpne. Ste ochotný podstúpiť určité riziko spojené s investovaním, avšak nie príliš veľké a preto by ste privítali aspoň čiastočnú ochranu svojej investície. Ak ste sa v týchto slovách našli, potom rozhodne nepremeškajte príležitosť zoznámiť sa s našou novinkou na palete investičných riešení – fondom Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1.

Svetová investícia v dolároch   | 5.10.2016

Prinášame vám novú investičnú príležitosť v amerických dolároch v podobe zaisteného fondu Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6. Zhodnotenie vašich peňazí bude naviazané na vývoj hodnoty akciového koša zloženého z akcií 30 spoločností sídliacich v 13 krajinách na 4 kontinentoch a reprezentujúcich 9 rôznych sektorov.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 27.9.2016

Dňa 1.10.2016 nadobudnú účinnosť aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Skočte si pre výnos s nemeckými top spoločnosťami   | 2.9.2016

Nemecko je motorom európskej ekonomiky. Vývoj cien akcií najvýznamnejších spoločností na nemeckom akciovom trhu mapuje akciový index DAX®. Zarobiť na ich raste môžete aj vy vďaka novému štruktúrovanému fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 9, o ktorý sme pre vás rozšírili možnosti zhodnocovania vašich voľných prostriedkov. Svoje zhodnotené prostriedky môžete v prípade priaznivého vývoja dostať naspäť už po niečo vyše roku. Na druhej strane s každým ďalším rokom trvania investície môže byť váš výnos vyšší.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   | 15.6.2016

Ku dňu 1.7.2016 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 10.6.2016

Dňa 15.6.2016 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov fondu ČSOB Svetový akciový o.p.f.

Investícia do spoločností, ktoré si veria a majú na to   | 1.6.2016

S novým fondom Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 vám prinášame príležitosť investovať do zaujímavej témy. Sú ňou spoločnosti, ktoré realizujú programy spätných nákupov vlastných akcií. Výsledok v podobe nižšieho počtu akcií v obehu s právom na väčší podiel na ziskoch spoločnosti do budúcnosti zvyčajne býva trhmi vnímaný ako pozitívny signál vedúci k rastu ceny týchto akcií.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 10.5.2016

Dňa 13.5.2016 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov k fondu ČSOB Rastový o.p.f.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 29.4.2016

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 29.4.2016 zverejňujeme aktuálne ročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Zlúčenie fondov k 17.6.2016   | 27.4.2016

Oznamujeme svojim investorom, že ku dňu 17.6.2016 sa uskutoční zlúčenie fondov Centea Fund Sectors a Centea Fund World Select (zanikajúce fondy) do KBC Equity Fund World (nástupnícky fond).

Oslávte s nami Svetový deň investičných fondov   | 18.4.2016

19. apríla už po tretíkrát aj na Slovensku oslávime Svetový deň investičných fondov. Týmto dňom si pripomíname narodenie holandského obchodníka Abrahama van Ketwicha, ktorý v roku 1774 vytvoril prvý fond.

Zlúčenie fondov k 31.3.2016   | 5.4.2016

Oznamujeme svojim investorom, že ku dňu 31.3.2016 sa uskutočnilo zlúčenie fondov.

Šikovný skokan do výnosu   | 4.4.2016

Ako váš spoľahlivý partner v oblasti investícií vám prinášame príležitosť na zhodnotenie vašich voľných prostriedkov prostredníctvom nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 7.

Aktualizujeme predajné prospekty k fondom   | 24.3.2016

Ku dňu 31.3.2016 vstúpia do platnosti aktualizované predajné prospekty Fondov ČSOB AM.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   | 16.3.2016

Ku dňu 31.3.2016 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty.

Investujte inovatívne s fondmi Flexible   | 1.3.2016

Schopnosť prispôsobiť sa situácii je dôležitá nielen v reálnom svete, ale aj na finančnom trhu. Rýchla pružná reakcia môže znamenať rozdiel medzi úspechom a neúspechom, v investíciách potom medzi ziskom a stratou. Z tejto myšlienky vychádza aj naša novinka v palete investičných riešení – zmiešané fondy Flexible.

Svetová príležitosť s dolárom   | 1.3.2016

Siahnite po príležitosti lepšie zhodnotiť vaše prostriedky v amerických dolároch. Investujte do nového zaisteného fondu Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 a podieľajte sa na raste cien akcií spoločností, ktoré pre vás starostlivo vybrali odborníci z KBC Asset Managementu.

Pozastavenie vydávania a vyplácania podielových listov   | 25.2.2016

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 29.2.2016 bude pozastavené vydávanie a vyplácanie podielových listov všetkých fondoch zo skupiny Archipel.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   | 15.2.2016

Ku dňu 1.3.2016 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty.

Aktualizujeme dokumenty k fondom   | 27.1.2016

Dňa 1.2.2016 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty ku všetkým Fondom ČSOB AM.

Pridajte energiu svojim investíciám   | 4.1.2016

Naštartujte svoje investície hneď na začiatku roka s naším novým fondom Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1. Prostredníctvom neho sa budete podieľať na raste cien akcií prvotriednych spoločností z celého sveta reprezentujúcich rôzne sektory, a zároveň budete mať možnosť získať
10 %-ný bonus vďaka spoločnostiam zo sektora energií.

Dolárové riešenie pre vás   | 1.10.2015

S novou investičnou príležitosťou v amerických dolároch v podobe zaisteného fondu Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 bude zhodnotenie vašich voľných prostriedkov naviazané na vývoj cien akcií starostlivo vybraných spoločností z celého sveta.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   | 14.9.2015

Ku dňu 1.10.2015 vstúpi do platnosti aktualizovaný dokument Sadzobník pre Finančné nástroje.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov k 31.8.2015   | 31.8.2015

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 31.8.2015 zverejňujeme aktuálne polročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom.

Aktualizujeme dokumenty pre finančné nástroje   | 14.8.2015

Ku dňu 1.9.2015 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty Obchodné podmienky pre Finančné nástroje a Parametre pre Podielové fondy.

Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 - bonus potvrdený   | 13.8.2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiaci júl sa uskutočnilo pozorovanie v rámci fondu Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1, BE6265486629.

Investícia s ideálnymi mierami   | 3.8.2015

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1. Je to vaša príležitosť podieľať sa na náraste hodnoty akciového koša tvoreného 30 kvalitnými spoločnosťami s vysokou trhovou kapitalizáciou, ktoré sídlia v 12 krajinách na 2 kontinentoch a pôsobia v 9 rôznych sektoroch.

Prekonajte latku so spoločnosťami s vysokými dividendovými výnosmi   | 2.6.2015

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6. Je to vaša príležitosť podieľať sa na raste ceny akcií 30 kvalitných spoločností z krajín eurozóny, ktoré sú vďaka svojim vysokým dividendovým výnosom súčasťou indexu EURO STOXX® Select Dividend 30.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 24.4.2015   | 24.4.2015

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 24.4.2014 zverejňujeme aktuálne ročné správy o hospodárení správcovskej spoločnosti.

Oslávte s nami Svetový deň investičných fondov   | 16.4.2015

19. apríla už po druhýkrát aj na Slovensku oslávime Svetový deň investičných fondov. Týmto dňom si pripomíname narodenia holandského obchodníka Abrahama van Ketwicha, ktorý je považovaný za otca podielových fondov.

Svetová príležitosť s dolárom   | 1.4.2015

Investujte do nového zaisteného fondu Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 a  podieľajte sa na raste cien akcií kvalitných spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou.

Aktualizujeme Sadzobník pre Finančné nástroje   | 9.3.2015

Ku dňu 9.3.2015 vstúpi do platnosti aktualizovaný dokument Sadzobník pre Finančné nástroje.

Vyberte si zdravé jadro   | 5.3.2015

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Stredny Vyber 1. Prináša riešenie, s ktorým sa môžete podieľať na raste cien akcií kvalitných spoločností z celého sveta, ale tiež vám poskytne určitú ochranu v prípade negatívneho vývoja na finančných trhoch.

Aktualizujeme dokumenty k podielovým fondom   | 19.2.2015

Dňa 20.2.2015 vstúpia do platnosti aktualizované Kľúčové informácie pre investorov a Predajné prospekty ku všetkým lokálnym podielovým fondom.

Vezmite si svoj podiel z rastu 50 európskych lídrov   | 5.1.2015

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5.

Aktualizujeme dokumenty k finančným nástrojom   | 1.1.2015

Ku dňu 1.1.2015 vstúpia do platnosti aktualizované dokumenty platné pre Podielové fondy, Dlhopisy a Hypotekárne záložné listy.

Zmena názvu podielového fondu a jeho investičnej stratégie   | 29.12.2014

Odo dňa 29.12.2014 sa mení názov podielového fondu KBC Multi Interest Cash CSOB CZK na KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby.

Pozastavenie vydávania a vyplácania podielových listov   | 19.12.2014

V dňoch 29.-31.12.2014 bude pozastavené vydávanie a vyplácanie podielových listov všetkých Fondoch ČSOB AM.

Správny štart   | 6.11.2014

Správny štart je dôležitý krok k úspešnému cieľu, preto Vám prinášame novinku pre Vaše portfólio – zaistený fond Horizon CSOB Smart Start 1.

Šetrite si na lepšie časy   | 24.9.2014

Začnite sporiť  pravidelne, aby ste si zabezpečili lepšie časy. Stačí si vybrať správne produkty a čím skôr začať.

Investícia, ktorej ľahko porozumiete   | 22.9.2014

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Horizon CSOB Svet s bonusom Rodina 1 a podieľajte sa na zisku kvalitných svetových spoločností a zároveň do spoločností, s ktorých výrobkami a službami sa denne stretávajú milióny rodín.

Využite silu Číny   | 4.8.2014

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3, v ktorom je výnos fondu odvodený od vývoja akciového indexu Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI), tvorený z akcií 40 spoločností so sídlom v Číne, obchodovaných na burze v Hongkongu.

Ukončenie nákupov do vybraných podfondov od 22.7.2014   | 21.7.2014

Oznamujeme svojim investorom, že odo dňa 22.07.2014 (vrátane) nebudú na území Slovenskej republiky distribuované cenné papiere verejnou ponukou neprofesionálnym investorom nasledovných podfondov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 14.7.2014   | 13.7.2014

Oznamujeme svojim investorom, že dňa 14.07.2014 nadobudol účinnosť aktualizovaný dokument Kľúčové informácie pre investorov v podielovom fonde ČSOB Dlhopisový o.p.f.

Obohaťte svoje portfólio o európske špičky   | 30.6.2014

Investíciou do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 sa podieľate nielen na ziskoch kvalitných spoločností vo svete, ale zároveň investujete do významných nemeckých spoločností.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 30.6.2014   | 30.6.2014
Oznamuje svojim investorom, že dňa 30.6.2014 nadobudli účinnosť stanovy ku všetkým fondom zo skupiny KBC EquiPlus.
Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 1.6.2014   | 1.6.2014

Oznamuje svojim investorom, že dňa 01.06.2014 nadobudli účinnosť nasledovné aktualizované dokumenty k podielovým fondom:

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 30.5.2014   | 30.5.2014

Oznamuje svojim investorom, že dňa 30.5.2014 zverejňujeme aktuálnu polročnú správu k 31.3.2014 ku všetkým fondom zo skupiny KBC Interest Fund.

Dôležité zmeny fondu KBC Equity Fund Eastern Europe   | 28.5.2014

Oznamuje svojim investorom, že ku dňu 30.06.2014 budú aktualizované nasledovné dokumenty

Vstúpte s nami do sveta moderných technológií   | 20.5.2014

Investíciou do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 sa podieľate nielen na ziskoch kvalitných spoločností vo svete, ale zároveň investujete do najvýznamnejších spoločností z oblasti informačných technológií a e-commerce médií.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 1.5.2014   | 1.5.2014

Oznamuje svojim investorom, že dňa 01.05.2014 nadobudol účinnosť aktualizovaný dokument Kľúčové informácie pre investorov.

Svetový deň investičných fondov   | 16.4.2014

19. apríla oslavujeme Svetový deň investičných fondov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 9.4.2014   | 9.4.2014

Oznamuje svojim investorom, že dňa 9.4.2014 zverejňujeme aktuálnu ročnú správu, vrátane účtovnej závierky overenej audítorom, ku všetkým fondom zo skupiny KBC EquiPlus.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 8.4.2014   | 8.4.2014

Oznamuje svojim investorom, že dňa 8.4.2014 zverejňujeme aktuálnu ročnú správu, vrátane účtovnej závierky overenej audítorom, ku všetkým fondom zo skupiny KBC Money.

Vykročte za vyšším výnosom s novým zaisteným fondom   | 7.4.2014

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Svetovy pokrok 1 a podieľajte sa na ziskoch významných globálnych spoločností, ktoré sú lídrami vo svojom odbore podnikania.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 31.3.2014   | 31.3.2014

Oznamuje svojim investorom, že dňa 31.03.2014 nadobudli účinnosť aktualizované Predajné prospekty nasledovných podielových fondov.

Premenovanie skupiny fondov KBC Money   | 24.3.2014

Oznamujeme svojim investorom, že správca fondov plánuje premenovanie skupiny fondov KBC MONEY na skupinu KBC INTEREST FUND.

Zlučovanie podielových fondov k 15.4.2014   | 10.3.2014

Oznamuje svojim investorom, že ku dňu 15.04.2014 sa uskutoční zlúčenie podielových fondov.

Investujte s chuťou do nových zaistených fondov   | 3.3.2014

Investujte do nových zaistených fondov Horizon CSOB Svet s bonusom pivovarov 1 alebo Optimum Fund CSOB Svet a pivni premie 1 a podieľajte sa nielen na ziskoch kvalitných spoločností vo svete, ale zároveň investujete do najvýznamnejších svetových výrobcov piva a nápojov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov k 3.3.2014   | 28.2.2014

Oznamuje svojim investorom, že ku dňu 03.03.2014 bude aktualizovaný predajný prospekt ku všetkým fondom zo skupiny Archipel.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov k 20.2.2014   | 20.2.2014

Oznamuje svojim investorom, že do dňa 20.02.2014 boli aktualizované kľúčové informácie pre investorov k všetkým zahraničným podielovým fondom.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 14.2.2014   | 14.2.2014

Oznamuje svojim investorom, že dňom 14.02.2014 nadobudli účinnosť aktualizované kľúčové informácie pre investorov nasledovných podielových fondov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 5.2.2014   | 5.2.2014

Oznamuje svojim investorom, že dňom 05.02.2014 nadobudli účinnosť aktualizované kľúčové informácie pre investorov nasledovných podielových fondov.

Profitujte zo sily veľkých spoločností   | 13.1.2014

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Silne firmy 1 a podieľajte sa na výnose 30 významných svetových spoločností.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 18.12.2013   | 18.12.2013

Oznamuje svojim investorom, že dňom 18.12.2013 nadobudli účinnosť aktualizované kľúčové informácie pre investorov.

Dôležité upozornenie pre klientov fondov skupiny Archipel   | 5.12.2013

Oznámenie v súvislosti s dokumentmi Kľúčové informácie pre investorov.

Využite zvýhodnenú ponuku pri novom zaistenom fonde   | 2.12.2013

Investujte do nového zaisteného fondu Global Partners CSOB Duo Bonus 3.

Využite zvýhodnenú ponuku pri novom štruktúrovanom fonde   | 4.11.2013

Investujte do nového štruktúrovaného fondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR Plus 1 a podieľajte sa na výnose 50 najväčších európskych spoločností prostredníctvom akciového indexu EURO STOXX 50.

Zlúčenie podielových fondov k 29.10.2013   | 29.10.2013

Dovoľujeme si vás informovať, že ku dňu 29.10.2013 sa uskutočnili dve zlúčenia nasledovných podielových fondov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 29.10.2013   | 29.10.2013

Oznamujeme svojim investorom, že dňom 29.10.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty.

Investičné sporenie – najlepšia zbraň proti kolísaniu trhov   | 1.10.2013

Rozkolísanosť na finančných trhoch spôsobuje neustále obavy z investovania. A pritom je tak jednoduché využiť vyššiu volatilitu vo váš prospech. Riešením je pravidelné investičné sporenie.

Využite príležitosť investovať v USD   | 23.9.2013
Investujte do dolárového fondu Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 a podieľajte sa na zisku z vývoja akcií koša 30 spoločností, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou manažmentu, dobrým finančným zdravím, pevne stanovenou dlhodobou stratégiou a dlhoročnými skúsenosťami.
Oplatilo sa počkať   | 23.9.2013

Klienti, ktorí investovali do fondu Horizon CSOB Jumper Plus 2, majú dôvod na radosť. Po troch rokoch totiž získavajú 36% výnos (10,64 % p.a., bez zohľadnenia daní a vstupného poplatku). 

Zmena názvov podielových fondov a ich investičnej stratégie   | 30.8.2013

Odo dňa 30.9.2013 sa zmenili názvy 4 podielových fondov zo skupiny KBC Equity Fund.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 24.06.2013   | 24.8.2013

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 24.06.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty.

Dobrý začiatok je polovicou úspechu   | 12.8.2013

S investíciou do nového zaisteného fondu Global Partners CSOB Duo Bonus 2 získate prvú polovicu investície a výnos z nej už po prvom roku! Zároveň sa môžete spoľahnúť na 100% kapitálovú ochranu vašej investície.

Leto s investíciami   | 24.6.2013

Naše produkty a služby nezávisia od počasia a nepoznajú uhorkovú sezónu! Ochutnajte z letných špecialít, ktoré sme pripravili pre konzervatívnych, ale aj náročnejších „fajnšmekrov".

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 01.06.2013   | 1.6.2013

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 01.06.2013 nadobudli účinnosť aktualizované Obchodné podmienky pre Podielové fondy.

Aktuálne ceny podielov KBC fondov   | 31.5.2013

Aktuálne ceny podielov KBC fondov sú dočasne prístupné priamo na internetovej stránke KBC Asset Management.
Na stránke je potrebné zadať názov konkrétneho fondu, v ktorom hľadáte aktuálnu cenu podielu.

Vstúpte s nami na nové trhy   | 13.5.2013

Investujte do nového zaisteného fondu Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 a podieľate sa na ziskoch najsilnejších spoločností na svete.

Rozširujeme ponuku dlhopisových fondov   | 2.5.2013

Hľadáte produkty pre svoje strednodobé a dlhodobé investície? Investujte bezpečnejšie do odvážnejších dlhopisov.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 01.05.2013   | 1.5.2013

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 01.05.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 23.04.2013   | 23.4.2013

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 23.04.2013 nadobudli účinnosť aktualizované predajné prospekty.

Predstavujeme nový zaistený fond Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1   | 18.3.2013
Zhodnoťte Vaše peňažné prostriedky investíciou do nového zaisteného fondu Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1. Fond pozostáva z koša akcií 30 vybraných spoločností a ich vývoj ovplyvní výšku Vášho výnosu.
Zmena v stanovení Rozhodujúceho dňa vo Fondoch KBC   | 18.3.2013
Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.3.2013. Vo všetkých zahraničných podielových fondoch, ktoré na území Slovenskej republiky distribuuje Československá obchodná banka, a.s. (tzv. Fondy KBC), nastali zmeny pri stanovení Rozhodujúceho dňa.
Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 18.03.2013   | 18.3.2013

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 18.03.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty.

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 19.2.2013   | 19.2.2013

Oznamujeme investorom, že dňom 19.02.2013 nadobli účinnosť aktualizované dokumenty. 

Pravidelný výnos každý rok, po prvom roku aj s 50% investície   | 4.2.2013

Investujte svoje úspory do zaisteného fondu Global Partners CSOB Duo Coupon 8 a prvú polovicu investície

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 01.02.2013   | 1.2.2013

Oznamujeme svojim klientom, že dňom 01.02.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty

Oznámenie o obnovení vydávania a vyplácania podielových listov   | 14.1.2013

Ako sme vás už informovali, predstavenstvo spoločnosti v súvislosti s prevodom správy podielových fondov rozhodlo o pozastavení vydávania a vyplácania podielových listov nasledovných podielových fondov.

Upisujeme nový zaistený fond Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3   | 2.1.2013

Dňa 2.1.2013 sa začalo upisovacie obdobie zaisteného fondu Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3, ktoré potrvá do 28.2.2013.

Zmena v obchodných dňoch a vysporiadaní obchodov v lokálnych podielových fondoch   | 1.1.2013

Z dôvodu prevodu podielových fondov pod správu ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (ČSOB AM CZ), nastali zmeny v stanovení obchodného dňa v nasledovných fondoch

Dôležité zmeny v dokumentácii podielových fondov od 01.01.2013   | 1.1.2013

Spoločnosť ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje investorom, že dňom 01.01.2013 nadobudli účinnosť aktualizované dokumenty Obchodné podmienky, Spoločný prevádzkový poriadok a Parametre fondov.