Štatúty súťaží a akcií

Späť Podmienky akcie - Privítajte Nový rok s ČSOB Smart účtom

Založiť účet

Organizátor akcie

Propagačnú akciu „Privítajte Nový rok s ČSOB Smart účtom“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Propagačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá propagačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Trvanie akcie

Akcia sa začína 16.01.2023 a končí 28.02.2023

Podmienky účasti v akcii

Predmetom akcie je odmeňovanie klientov spĺňajúcich podmienky akcie peňažnou odmenou až do výšky 100 Eur, ktorú ČSOB vyplatí v termínoch stanovených týmto Štatútom definovaných v časti Vyhodnotenie a odovzdanie odmien. Akcia je určená pre fyzické osoby rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, ktorí musia spĺňať súčasne nasledovné podmienky:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 16.01.2023 do 28.02.2023 (teda ku dňu 15.01.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň
 • zriadia si ČSOB Smart účet tj uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 16.01.2023 do 28.02.2023 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, alebo cez mobilnú bankovú aplikáciu ČSOB SmartBanking, a zároveň
 • si zriadia spolu s ČSOB Smart účtom aj Sporiaci účet Depozit tj uzatvoria zmluvu o Sporiacom účte Depozit v období od 16.01.2023 do 28.02.2023 (k ČSOB Smart účtom otvoreným cez www.csob.sk je Sporiaci účet Depozit zriadený automaticky).

Pre získanie aktivačného bonusu musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

 1. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky
  Bonus 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy o ČSOB Smart účte v období od 16.01.2023 do 28.02.2023 prihlásia aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking, kde otvoria v SmartSlužby+ službu eBločky.
 2. Časť platba platobnou kartou k ČSOB Smart účtu
  Bonus 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie zrealizujú platbu/y platobnou kartou vydanou k ČSOB Smart účtu v celkovej sume minimálne 100 EUR v termíne od 16.01.2023 do 15.03.2023.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Odmena až do výšky 100 Eur je určená pre prvých 1111 klientov, ktorí splnia podmienky v tomto štatúte v časti A a B. Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná nezávisle od ostatných častí.

Odmeny budú vyplácané na Sporiaci účet Depozit.

Odmena

 1. Časť ČSOB SmartBanking a eBločky
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na Sporiaci účet Depozit účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti A) Časť ČSOB SmartBanking a eBločky.
 2. Časť platba platobnou kartou k ČSOB Smart účtu
  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na Sporiaci účet Depozit účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti B) Časť platba platobnou kartou k ČSOB Smart účtu

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Účastník nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností v súvislosti s prijatou odmenou je zodpovedný príjemca.

Osobitné ustanovenia

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje, vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi osobných údajov v rámci akcie „Privítajte Nový rok s ČSOB Smart účtom“ použité na priradenie finančného Bonusu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom akcie k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie vyplatí bonus účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

 • každý získaný bonus vo výške 50 Eur (maximálne 100 Eur) v súlade so Štatútom bude klientom, ktorí splnia podmienky jednotlivých častí akcie, pripísaný na Sporiaci účet Depozit.
 • V čase pripísania bonusu musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet a Sporiaci účet Depozit, na ktorý im bude vyplatený bonus, naďalej zriadený.

Vyhodnotenie podmienok bude po skončení akcie, najneskôr do 31.03.2023 a benefity budú pripísané najneskôr do 30.04.2023.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 15.1.2023